Kad šiluma kaulų nelaužytų

lzinios.lt 2014-10-08

Spren­di­mą lai­ki­nai, tik tre­jiems me­tams, įves­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui Sei­mas pri­ėmė dar 2000 me­tais. Ji tu­rė­jo nu­sto­ti ga­lio­ti 2003-ių­jų gruo­džio 31 die­ną. Ta­čiau spren­di­mo įsi­ga­lio­ji­mas vis užs­trig­da­vo, nes pri­trūk­da­vo po­li­ti­nės va­lios. Kas­met, pri­im­da­mas biu­dže­tą, Sei­mas pri­im­da­vo ir įsta­ty­mą dėl šil­dy­mo leng­va­tos pra­tę­si­mo. Per­nai Sei­mo taip pat vie­nin­gai bu­vo nu­spręs­ta, kad leng­va­ta ga­lios tik iki 2014-ųjų pa­bai­gos, ir jos dėl to „nai­kin­ti“, kaip teig­ta – Vy­riau­sy­bei siū­ly­ti, esą nė­ra rei­ka­lo. Ta­čiau to­kia pa­ti si­tua­ci­ja su­sik­los­tė ir šiais me­tais - vi­suo­me­nės ais­tros ir dis­ku­si­jos ly­giai taip pat kai­ti­na­mos.

Vi­suo­me­nė tar­si pa­si­da­li­jo į dvi ba­ri­ka­dų pu­ses: vie­ni kal­ba apie dau­gia­bu­čiuo­se var­ga­nai gy­ve­nan­čius pi­lie­čius, ku­riems ne­pra­tę­sus leng­va­tos šil­dy­mas virs­tų ne­pa­ke­lia­ma naš­ta, ki­ti pik­ti­na­si šios leng­va­tos ne­tei­sin­gu­mu, nes ja nau­do­ja­si tik da­lis vi­suo­me­nės. Esą tie, ku­rie gy­ve­na in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se, šil­do­si du­jo­mis ar­ba kie­tuo­ju ku­ru, jo­kios PVM leng­va­tos ne­gau­na, tad mo­ka vi­są kai­ną. So­cia­li­nės ap­sau­gos spe­cia­lis­tai šią leng­va­tą įvar­di­ja kaip so­cia­liai ne­tei­sin­gą dar ir dėl to, kad ja taip pat nau­do­ja­si pa­si­tu­rin­tie­ji ir net tur­tin­gie­ji. Pa­pras­tai pa­sta­rie­ji ja pa­si­nau­do­ja dau­giau nei ne­pa­si­tu­rin­tie­ji, nes daž­nai gy­ve­na di­des­niuo­se bu­tuo­se ir dau­giau var­to­ja ši­lu­mos.

Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad gar­siau pra­by­la be­si­pik­ti­nan­ti vi­suo­me­nės da­lis, o ki­ta pu­sė, ne­va tur­tin­ges­nie­ji, pa­siė­mę pa­sko­las ir nu­si­pir­kę na­me­lius už­mies­ty­je, de­ja, ty­li, nors pa­gal skur­do ro­dik­lius jau­nos šei­mos, tu­rin­čios pa­sko­lą ir au­gi­nan­čios vai­kus, ti­krai ne­ga­li pa­si­gir­ti pra­ban­giu gy­ve­ni­mu. Jei­gu du dir­ban­tys žmo­nės su­dė­jus kar­tu už­dir­ba apie 4-5 tūkst. li­tų per mė­ne­sį, 1,5 tūkst. iš šių pi­ni­gų ati­duo­da ban­kui, iš jiems li­ku­sių lė­šų nė­ra la­bai pa­pras­ta leis­ti vai­kus į mo­kyk­lą ir su­mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas (be­je, taip pat ir už šil­dy­mą, ku­riam ne­tai­ko­ma jo­kia leng­va­ta).

Ar nu­ken­tės ti­krai var­gin­gai gy­ve­nan­tys žmo­nės? 2014 me­tais kom­pen­sa­ci­jo­mis už ši­lu­mą nau­do­jo­si 195 tūkst. gy­ven­to­jų ir tam bu­vo skir­ta 127 mln. li­tų. 2015 me­tams nu­ma­to­ma skir­ti net 168,3 mln. li­tų, t. y. 41 mln. li­tų dau­giau.

Per pa­sta­ruo­sius me­tus pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos ga­vė­jų nuo­sek­liai ma­žė­ja. Kaip ro­do sa­vi­val­dy­bių duo­me­nys, 2014 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų pir­muo­ju pus­me­čiu, kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų ša­ly­je su­ma­žė­jo 3 proc. (nuo 203,1 iki 197 tūkst. as­me­nų), o iš­lai­dos kom­pen­sa­ci­joms mo­kė­ti su­ma­žė­jo 34,3 proc. (nuo 114,1 iki 75 mln. li­tų). Tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu ban­do­mo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų su­ma­žė­jo 12,1 proc. (nuo 10,8 iki 9,5 tūkst. as­me­nų), o iš­lai­dos kom­pen­sa­ci­joms mo­kė­ti su­ma­žė­jo 26,3 proc. (nuo 4,9 iki 3,6 mln. li­tų).

Sa­vi­val­dy­bėms pla­nuo­ja­ma skir­ti ne ma­žes­nę lė­šų su­mą ne­gu anks­tes­niais me­tais, to­dėl ski­ria­mų lė­šų pa­kaks, ir pi­ni­gi­nės par­amos ga­vė­jai dėl to­kios tvar­kos ne­nu­ken­tės.

Kas ga­li pre­ten­duo­ti gau­ti būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ją? Nu­sta­ty­ta kom­pen­suo­ja­ma iš­lai­dų da­lis, vir­ši­jan­ti 20 proc. skir­tu­mo tarp šei­mos ar­ba vie­no gy­ve­nan­čio as­mens pa­ja­mų ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų, t. y. 350 li­tų šei­mai ar­ba vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui. Kom­pen­sa­ci­ja sie­ja­ma su būs­to plo­to nor­ma­ty­vu – kom­pen­sa­ci­ja už būs­to šil­dy­mą tei­kia­ma ap­mo­kant būs­to šil­dy­mo iš­lai­das už įsta­ty­me nu­sta­ty­tą tam ti­krą būs­to plo­tą: kai būs­te gy­ve­na (nuo­mo­ja) vie­nas as­muo – 50 kv. m, o kai būs­te dek­la­ruo­ti ar jį nuo­mo­ja du ir dau­giau as­me­nų - 38 kv. m pir­mam šei­mos na­riui, 12 kv. m - an­tram, o 10 kv. m - tre­čiam bei vi­siems ki­tiems šei­mos na­riams.

Tar­ki­me, vie­no bu­te gy­ve­nan­čio as­mens pa­ja­mos yra tūks­tan­tis li­tų per mė­ne­sį. Jis gy­ve­na 50 kv. m bu­te. Kom­pen­sa­ci­ja ski­ria­ma, jei­gu as­mens iš­lai­dos būs­tui šil­dy­ti vir­ši­ja 20 proc. jo gau­na­mų pa­ja­mų, prieš tai iš pa­ja­mų at­ėmus vals­ty­bės re­mia­mas pa­ja­mas - 350 li­tų. Kom­pen­sa­ci­jai aps­kai­čiuo­ti vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui tai­ko­mas 50 kv. m būs­to nau­din­go­jo plo­to nor­ma­ty­vas. Būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ja aps­kai­čiuo­ja­ma taip: iš 1000 li­tų ati­ma­mi 350 li­tų ir gau­ta su­ma pa­dau­gi­na­ma iš 0,20 pro­cen­to. Gau­tas skai­čius - 130 li­tų. Tad šis as­muo už būs­to šil­dy­mą pats tu­rės mo­kė­ti ne dau­giau kaip 130 li­tų. Li­ku­si būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų da­lis už vi­są jo tu­ri­mą bu­tą bus kom­pen­suo­ja­ma.

O tiems gy­ven­to­jams, ku­riems kom­pen­sa­ci­ja ne­prik­lau­so, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad šil­dy­mo kai­nos, ši­lu­mai ga­min­ti nau­do­jant du­jas ar tin­ka­mai mo­der­ni­za­vus ga­my­bą, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siu šil­dy­mo se­zo­nu, dau­ge­ly­je sa­vi­val­dy­bių ne­di­dės. Tai už­ti­krins ga­li­mas du­jų kai­nos su­ma­žė­ji­mas 12 pro­cen­tų.

Vis dėl­to tei­sy­bės ieš­ko­to­jams de­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į dar vie­ną prob­le­mą. Žmo­nės pik­ti­na­si, kad už būs­to šil­dy­mą mo­kė­da­mi vi­są kai­ną yra pri­vers­ti šal­ti, nes ne­są­ži­nin­gi kai­my­nai sa­vo bu­tuo­se esą yra įsi­ren­gę pa­pil­do­mus ra­dia­to­rius, gy­va­tu­kus nau­do­ja grin­dims šil­dy­ti, bet vi­si vie­no­dai mo­ka pa­gal bu­to plo­tą. Bū­tent kal­bant apie šią prob­le­mą ten­ka pa­brėž­ti, kad sa­vi­val­dy­bių, dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jų, būs­to ad­mi­nis­tra­to­rių dar lau­kia ap­leis­ti so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo dir­vo­nai. Juos iš­ra­vė­jus, ir šil­dy­mo kai­nos kau­lų ne­lau­žys.