A.Narbekovas grįžta į Seimą

lzinios.lt 2014-05-05

Ša­lies gy­ven­to­jai kvie­čia­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, ku­ria rei­ka­lau­ja­ma, kad dėl pa­sa­ky­tos griež­tos nuo­mo­nės apie abor­tus iš Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) po­sė­džio pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je iš­pra­šy­tas ku­ni­gas And­rius Nar­be­ko­vas vėl ga­lė­tų da­ly­vau­ti ko­mi­te­to dar­be.

Ne­tru­kus su­kaks pen­ki mė­ne­siai, kai Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­riui, Lie­tu­vos bioe­ti­kos ko­mi­te­to prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos na­riui eks­per­tui, pro­fe­so­riui ir ku­ni­gui A.Nar­be­ko­vui už­trenk­tos Sei­mo SRK du­rys. Su­si­rū­pi­nę, kad Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jos į šį ko­mi­te­tą de­le­guo­tas ku­ni­gas ne­be­ga­li da­ly­vau­ti po­sė­džiuo­se ir juo­se par­eikš­ti sa­vo nuo­mo­nės, Kau­no ti­kin­tie­ji pra­dė­jo rink­ti par­ašus dėl jo „rea­bi­li­ta­vi­mo“. Jie ne­abe­jo­ja, kad dva­si­nin­kas pa­ša­lin­tas vien dėl po­li­ti­kų įgei­džių.

LŽ kal­bin­ti par­la­men­ta­rai taip pat tvir­ti­no ma­ną, kad ku­ni­go pa­ša­li­ni­mas iš Sei­mo SRK po­sė­džio ir drau­di­mas da­ly­vau­ti to­les­nė­je veik­lo­je var­gu ar bu­vęs pro­tin­gas iš­rink­tų­jų žings­nis. Sei­mo na­riai ne­abe­jo­jo, kad par­la­men­to du­rys jam tu­rė­tų at­si­ver­ti jau ne­tru­kus.

Kvie­čia pasirašyti

Kad ku­ni­gui A.Nar­be­ko­vui vėl bū­tų at­ver­tos Sei­mo SRK du­rys, pa­si­ra­šy­ti kvie­čia as­me­nys, pri­sis­ta­tan­tys kaip Kau­no ar­ki­ka­ted­ros par­api­jos gru­pė „Už gy­vy­bę“. Jų krei­pi­mą­si pla­ti­na ne vie­na in­ter­ne­to sve­tai­nė, ra­gi­ni­mai pa­si­ra­šy­ti siun­čia­mi ir elek­tro­ni­niu pa­štu. Šios gru­pės na­rių LŽ pa­kal­bin­ti ne­pa­vy­ko, nes pe­ti­ci­jo­je ne­nu­ro­dy­tos kon­kre­čių jos au­to­rių pa­var­dės, o Kau­no ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos raš­ti­nė­je jų su­ži­no­ti taip pat ne­pa­vy­ko.

Pe­ti­ci­jo­je tei­gia­ma, kad ku­ni­gas A.Nar­be­ko­vas iš Sei­mo ko­mi­te­to po­sė­džių pa­ša­lin­tas "sie­kiant at­si­kra­ty­ti žmo­gaus, iš­reiš­kian­čio ar­gu­men­tuo­tą gy­vy­bės kul­tū­rą gi­nan­tį po­žiū­rį". Pe­ti­ci­jos au­to­riai bai­mi­na­si, kad iš po­sė­džių eli­mi­na­vus ku­ni­gą bus pri­im­ti tau­tai ne­pa­lan­kūs įsta­ty­mai dėl ne­gi­mu­sios gy­vy­bės iš­sau­go­ji­mo. Pe­ti­ci­ją ga­li­ma pa­si­ra­šy­ti iki ge­gu­žės pa­bai­gos, o su­rink­tus par­ašus už tai, kad ku­ni­gui A.Nar­be­ko­vui vėl bū­tų leis­ta da­ly­vau­ti Sei­mo SRK po­sė­džiuo­se, ža­da­ma įteik­ti Sei­mo pir­mi­nin­kei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei, Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui Va­len­ti­nui Stun­džiui, SRK pir­mi­nin­kei Dan­gu­tei Mi­ku­tie­nei ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nui And­riui Ku­bi­liui.

Pa­tys mu­šė, pa­tys rėkė

Ku­ni­gas A.Nar­be­ko­vas LŽ pri­si­pa­ži­no gir­dė­jęs, kad dėl ga­li­my­bės jam da­ly­vau­ti Sei­mo SRK po­sė­džiuo­se ren­ka­mi par­ašai, ta­čiau jis ne­ska­ti­nęs žmo­nių to im­tis. Ku­ni­gas tei­gė ne­abe­jo­jan­tis, kad iš šio ko­mi­te­to bu­vo iš­pra­šy­tas dėl par­eikš­tos nuo­mo­nės, ku­ri ne­su­ta­po su dau­gu­mos ko­mi­te­to na­rių pa­žiū­riu į abor­tus. „Iš šio ko­mi­te­to esu iš­va­ro­mas jau an­trą kar­tą. Pir­mą sy­kį, kai ko­mi­te­tui dar pir­mi­nin­ka­vo An­ta­nas Ma­tu­las, kaip opo­nuo­jan­tys ko­mi­te­te po­sė­džia­vu­sių po­li­ti­kų nuo­mo­nei bu­vo­me iš­pra­šy­ti vi­si kvies­tie­ji“, - pri­si­mi­nė ku­ni­gas A.Nar­be­ko­vas.

Ku­ni­gas sa­kė, kad an­trą­jį kar­tą jam te­ko opo­nuo­ti SRK dir­ban­čios gy­dy­to­jos, taip pat pro­fe­so­rės Vi­dos Ma­ri­jos Čig­rie­jie­nės uži­ma­mai po­zi­ci­jai abor­tų klau­si­mu. Su­si­kir­tus me­di­ci­ni­niais ar­gu­men­tais par­em­tiems po­žiū­riams, anot A.Nar­be­ko­vo, kai ku­rie Sei­mo na­riai lei­do­si į emo­ci­jas ir bal­sa­vi­mu už­tren­kė du­ris jo da­ly­va­vi­mui to­les­nia­me ko­mi­te­to dar­be. „Man li­ko įspū­dis, kad par­la­men­ta­rai pa­tys mu­šė, pa­tys rė­kė, o dar ir ma­ne iš­va­rė. Jiems tu­rė­tų bū­ti gė­da dėl to­kio poel­gio“, - sa­kė ku­ni­gas. Jis ne­abe­jo­jo, kad jo iš­va­ry­mas – pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis at­ve­jis. „Pir­miau­sia, į ko­mi­te­tą at­ėjau ir sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kiau ne sa­vo ini­cia­ty­va, o kaip jų kvies­tas ir Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jos de­le­guo­tas at­sto­vas. Ki­ta ver­tus, už pa­sa­ky­tą nuo­mo­nę žmo­nės ne­tu­rė­tų bū­ti va­ro­mi lauk“, - tei­gė A.Nar­be­ko­vas.

Gė­da prieš kunigą

Sei­mo SRK pir­mi­nin­kė D.Mi­ku­tie­nė LŽ pri­si­pa­ži­no, kad jai iš tie­sų gė­da prieš ku­ni­gą A.Nar­be­ko­vą ir prieš Lie­tu­vos žmo­nes, kad jos ko­le­gos taip pa­siel­gė su gar­biuo­ju dva­si­nin­ku. „Iš­va­ry­ti sa­vo nuo­mo­nę pa­sa­kiu­sį ku­ni­gą bu­vo ne­lo­giš­ka ir ne­de­mo­kra­tiš­ka“, - tei­gė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė. Jos tei­gi­mu, ko­mi­te­to na­riai ir iki iš­va­ry­mo itin ne­etiš­kai el­gė­si su A.Nar­be­ko­vu. Jų el­ge­sį, pa­tvir­tin­tą gar­so įra­šu, šiuo me­tu, A.Mi­ku­tie­nės ži­nio­mis, jau tu­rė­tų bū­ti bai­gu­si aiš­kin­tis Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja (EPK).

Sei­mo EPK pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Stun­dys tei­gė, kad ko­mi­si­ja iš tie­sų jau iš­klau­sė SRK po­sė­džio įra­šą, kal­bė­jo­si su po­sė­džia­vu­siai­siais ir ne­tru­kus pa­teiks iš­va­das. Tai iki šiol ne­bu­vo pa­da­ry­ta, nes ko­mi­si­ja, anot jos pir­mi­nin­ko, dėl gau­na­mų skun­dų gau­sos tu­ri itin daug dar­bo. „Kad konf­lik­to bū­ta, ro­do vien tai, jog pri­pa­ži­no­me, kad Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je bū­ti­na nag­ri­nė­ti ku­ni­go iš­va­ry­mo iš po­sė­džio klau­si­mą“, - sa­kė V.Stun­dys. Anot Sei­mo EPK pir­mi­nin­ko, pe­ti­ci­jos ren­gė­jams grei­čiau­siai ne­be­rei­kės teik­ti par­ašų par­la­men­to va­do­vy­bei, nes la­bai ti­kė­ti­na, kad ku­ni­gui A.Nar­be­ko­vui Sei­mo du­rys at­si­vers.