JAV ir toliau žada ginti Baltijos valstybes

lzinios.lt 2014-03-08

Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma kal­bė­da­mas su Bal­ti­jos ša­lių va­do­vais dar kar­tą pa­brė­žė, kad JAV ir to­liau ža­da gin­ti Bal­ti­jos vals­ty­bes pa­gal Šiau­rės At­lan­to Al­jan­so su­tar­tį.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tū­ros spau­dos tar­ny­ba pra­ne­šė, jog šeš­ta­die­nį ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė su B.Oba­ma te­le­fo­nu kal­bė­jo apie Bal­ti­jos re­gio­no sau­gu­mo klau­si­mus ir pa­dė­tį Ukrai­no­je. Po­kal­by­je da­ly­va­vo ir ki­tų dvie­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių va­do­vai - Lat­vi­jos pre­zi­den­tas And­ris Bėr­zi­nis bei Es­ti­jos pre­zi­den­tas Too­mas Hend­ri­kas Il­ve­sas.

„JAV Pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma dar kar­tą pa­brė­žė, kad JAV pri­sii­ma tvir­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus gin­ti Bal­ti­jos vals­ty­bes pa­gal Šiau­rės At­lan­to Al­jan­so su­tar­ties 5 straips­nį“, - tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Anot pra­ne­ši­mo, po­kal­bio me­tu su­tar­ta, kad esant rei­ka­lui, Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mas bus stip­ri­na­mas dar la­biau.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, Ukrai­no­je su­sik­los­čiu­si si­tua­ci­ja ke­lia grės­mę vi­sos Eu­ro­pos sau­gu­mui ir sta­bi­lu­mui, to­dėl bū­ti­na ir to­liau ieš­ko­ti bū­dų kuo grei­čiau su­stab­dy­ti konf­lik­to es­ka­la­vi­mą.

Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog Bal­ti­jos vals­ty­bių ir JAV pre­zi­den­tai pa­brė­žė, kad tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė nie­ka­da ne­pri­pa­žins Kry­mo anek­si­jos. Be to, jei­gu si­tua­ci­ja Kry­me to­liau blo­gės, Ru­si­jai bus pra­dė­tos tai­ky­ti pla­čios sank­ci­jos.

Anot Lie­tu­vos va­do­vės, Ru­si­jos veiks­mai Ukrai­no­je pa­žei­džia tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mas ir ei­lę tarp­tau­ti­nių su­si­ta­ri­mų.

„Ru­si­ja pri­va­lo grą­žin­ti sa­vo ka­riuo­me­nę į tarp­tau­ti­niais su­si­ta­ri­mais nu­sta­ty­tą ba­zių te­ri­to­ri­ją ir liau­tis es­ka­luo­ti konf­lik­tą bei skleis­ti de­zin­for­ma­ci­ją“, - tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Pre­zi­den­tė pa­brė­žė, kad sie­kiant Ukrai­nos ir Ru­si­jos po­li­ti­nio dia­lo­go ir tai­kaus kri­zės spren­di­mo, į Kry­mą tu­ri bū­ti įleis­ti tarp­ta uti­nių ste­bė­to­jų mi­si­jų at­sto­vai. Iki šiol į Kry­mą ne­bu­vo įleis­ta nė vie­na tarp­tau­ti­nė mi­si­ja.

Ko­vo 6 die­ną į Lie­tu­vą bu­vo at­siųs­ti 6 pa­pil­do­mi JAV nai­kin­tu­vai „F-15“, ku­riais su­stip­rin­ta Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ja.

Pa­gal Šiau­rės At­lan­to al­jan­so su­tar­ties 5-ą straips­nį NA­TO pri­klau­san­čios vals­ty­bės yra įsi­pa­rei­go­ju­sios gin­ti vie­na ki­tą. Tai reiš­kia, kad gink­luo­tas vie­nos ar ke­lių NA­TO vals­ty­bių Eu­ro­po­je ar­ba Šiau­rės Ame­ri­ko­je už­puo­li­mas bus lai­ko­mas jų vi­sų už­puo­li­mu. Ši or­ga­ni­za­ci­ja ga­li im­tis prie­mo­nių tik to­kiu at­ve­ju, jei jam pri­ta­ria vi­sos vals­ty­bės – na­rės.