V.Landsbergis:Želigovskiada Kryme

lzinios.lt 2014-03-09

Ta­ria­mai ne­ži­no­mos – tur­būt mar­sie­čių – gink­luo­to­sios pa­jė­gos už­val­do ne­ma­žą kraš­tą, at­ski­ria jį nau­ja „sie­na“ nuo pa­sau­lio ir nuo Jung­ti­nių Tau­tų, sa­vi­val­džiau­ja ir te­ro­ri­zuo­ja gy­ven­to­jus, nu­ta­ria per­da­žy­ti po­li­ti­nį Eu­ro­pos že­mė­la­pį. 

Be­je, pir­mi­nė­je sta­di­jo­je tai bu­vo nė ne­sis­laps­tan­ti ki­tos per­py­ku­sios vals­ty­bės ka­riuo­me­nė, vė­liau nu­sid­ras­kiu­si ski­ria­muo­sius ženk­lus ir kai ku­rių šar­vuo­tų mo­to­rų nu­me­rius. Tur­būt vie­ti­niai. Kai­my­ni­nė di­džio­ji vals­ty­bė tik lau­kia po me­džiu kaip la­pė sū­rio. Ne, ne­lau­kia kan­triai, o sa­vo cha­na­to par­la­men­te iš anks­to džiū­gau­ja, lyg sū­ris jau nu­kri­tęs. La­pės dai­ne­les nu­stel­bia meš­ku­tės riau­mo­ji­mas. So­do lan­ky­to­jai tik dai­ro­si, tik dai­ro­si.

Be­maž prieš šim­tą me­tų ma­tė­me tai Lie­tu­vo­je. Ta­ria­mai „vie­ti­nė“ ka­riuo­me­nė įsi­ver­žė per pa­liau­bų li­ni­ją ve­da­ma Var­šu­vo­je pa­lai­min­to ge­ne­ro­lo ir už­ka­ria­vo tiek Lie­tu­vos, kiek pa­jė­gė (kol bu­vo at­muš­ta prie Šir­vin­tų ir Gied­rai­čių); oku­puo­to­je že­mė­je, į ku­rią pa­te­ko Lie­tu­vos sos­ti­nė, pa­skel­bė sa­vo „vals­ty­bę“, pa­siun­tu­siems Var­šu­vos še­fams veid­mai­niš­kai at­si­žeg­no­jant – tai ne mes, tai kaž­koks Že­li­govs­kis; po po­ros me­tų to­kio „Vi­du­ri­nės Lie­tu­vos“ vals­ty­bin­gu­mo nu­ta­rė ne­be­vai­din­ti ir gy­ven­to­jų va­lia (nors pu­sė boi­ko­ta­vo) pri­si­jun­gė prie šei­mi­nin­ko, šiam bū­tent nu­ro­džius, ką rei­kia da­ry­ti.

Kli­šė Kry­mui; tik ten vis­kas kur kas grei­čiau, spar­čiau vyk­do­ma. Ne­va vie­ti­nių, sku­biai pa­kei­tu­sių oku­pan­tus. „Vals­ty­bė“ šmėkš­te­lė­jo kaip vie­na­die­nis dru­ge­lis, kai nau­jie­ji kri­mi-par­ei­gū­nai ar­ba Ukrai­nos vals­ty­bės iš­da­vi­kai pri­sie­ki­nė­jo „Kry­mo tau­tai“. Krem­liu­je tuoj per­mąs­tė, ir su­ve­re­nios Kry­mo tau­tos ne­li­ko nė kva­po, ne­lip­dys nė vals­ty­bė­lės, ku­rią Mask­va iš­kart pri­pa­žin­tų ir su­da­ry­tų „tar­pu­sa­vio“ gy­ny­bi­nę su­tar­tį. Ei­nam tie­siai – at­plė­ši­mas ir in­kor­po­ra­ci­ja. SSRS at­kū­ri­mas bent sū­rio ga­ba­lė­liais.

Lie­ka ke­li tech­ni­niai ju­ri­di­niai klau­si­mai.

Jei­gu Ru­si­jos ka­riš­kiai, kad ir per­si­ren­gę be­for­miais, puo­la ir nai­ki­na Ukrai­nos ka­rius bei par­ei­gū­nus, at­si­sa­kiu­sius pa­si­duo­ti ne­aiš­kiai gau­jai, kie­no ten ka­ri­nis nu­si­kal­ti­mas ir ku­rio va­do at­sa­ko­my­bė? Ar bus jam bent įšal­dy­tos mi­li­jar­di­nės do­rai už­dirb­tų do­le­rių sąs­kai­tos?