Ukraina žada gintis

lzinios.lt 2014-03-06

Jei­gu Ru­si­ja plės sa­vo ka­ri­nę in­ter­ven­ci­ją, Ukrai­na gin­sis, Briu­se­ly­je sa­kė prem­je­ras Ar­se­ni­jus Ja­ce­niu­kas. Tuo tar­pu nau­jo­ji Kry­mo val­džia par­eiš­kė, kad ukrai­nie­čiai šio­je te­ri­to­ri­jo­je nuo šiol – oku­pan­tai.

23.40 JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį tvir­ti­no, kad „Kry­mas yra Ukrai­na“, po to, kai pro­mask­vie­tiš­ki šio au­to­no­mi­nio re­gio­no par­la­men­ta­rai bal­sa­vo už pri­si­jun­gi­mą prie Ru­si­jos.

„Kry­mas yra Ukrai­nos da­lis. Kry­mas yra Ukrai­na. Mes re­mia­me te­ri­to­ri­nį Ukrai­nos vien­ti­su­mą ir Ukrai­nos vy­riau­sy­bę rei­kia įtrauk­ti į bet ko­kį spren­di­mą“ dėl to, ar šis pu­sia­sa­lis at­sis­kirs, sa­kė jis žur­na­lis­tams Ro­mo­je.

„Kaip su­pran­tu, Ukrai­nos kons­ti­tu­ci­ja rei­ka­lau­ja vi­sos Ukrai­nos re­fe­ren­du­mo. Kiek­vie­na Ukrai­nos da­lis, vi­si ukrai­nie­čiai tu­rė­tų bū­ti re­fe­ren­du­mo da­lis“, - sa­kė jis.

Jo ko­men­ta­rai pa­si­ro­dė po to, kai JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma pers­pė­jo, kad re­fe­ren­du­mas Kry­me dėl pri­si­jun­gi­mo prie Ru­si­jos pa­žeis­tų Ukrai­nos su­ve­re­ni­te­tą ir tarp­tau­ti­nę tei­sę.

Ta­čiau J.Ker­ry sa­kė, kad Jung­ti­nių Vals­ti­jų pri­ori­te­tas yra „tęs­ti in­ten­sy­vias dis­ku­si­jas su abiem ša­li­mis, kad bū­tų sie­kia­ma nor­ma­li­zuo­ti ir už­baig­ti šią kri­zę“.

Nors JAV „lai­ky­sis žo­džio“ dėl jau įves­tų sank­ci­jų, to­kių kaip vi­zų drau­di­mai ir tur­to, pri­klau­san­čio tiems, kas lai­ko­mi su­vai­di­nu­siais vaid­me­nį des­ta­bi­li­zuo­jant Ukrai­ną, įšal­dy­mas, „ar­ti­miau­sio­mis va­lan­do­mis ir die­no­mis“ bus ak­cen­tuo­ja­mas dia­lo­gas, ku­ris ga­lė­tų nu­ves­ti prie si­tua­ci­jos dees­ka­la­vi­mo.

„Nors pa­si­lie­ka­me tei­sę ženg­ti žings­nius to­liau nei tie da­ly­kai, ku­rie bu­vo pa­skelb­ti šian­dien, mes no­ri­me, jog pre­zi­den­tas (Vla­di­mi­ras) Pu­ti­nas ir Ru­si­ja, ir vi­si su­pras­tų, kad mes tei­kia­me pir­me­ny­bę grį­ži­mui į nor­ma­lias vė­žes“, - sa­kė jis. J.Ker­ry kal­bė­jo po de­ry­bų su Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Ser­ge­ju­mi Lav­ro­vu tarp­tau­ti­nio su­si­ti­ki­mo Ro­mo­je dėl Li­bi­jos už­ku­li­siuo­se.

Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­ros po de­ry­bų ci­ta­vo S.Lav­ro­vo žo­džius, kad kol kas nė­ra Mask­vos ir Va­šing­to­no su­ta­ri­mo dėl Ukrai­nos, bet jis in­for­muo­siąs pre­zi­den­tą V.Pu­ti­ną apie J.Ker­ry pa­siū­ly­tus „kon­kre­čius ga­li­mus žings­nius“.

(BNS) Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Her­ma­nas Van Rom­puy par­eiš­kė, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga pa­si­ren­gu­si pa­si­ra­šy­ti po­li­ti­nę su­tar­tį dėl aso­cia­ci­jos su Ukrai­na iki ge­gu­žės 25 die­nos, ku­rią nu­ma­ty­ti šios ša­lies val­džios rin­ki­mai.

H.Van Rom­puy sa­kė, kad 28 ša­lių ly­de­riai pa­kar­to­jo ES įsi­pa­rei­go­ji­mą pa­si­ra­šy­ti šią su­tar­tį, ku­rią per­nai lap­kri­čio mė­ne­sį at­si­sa­kė pa­si­ra­šy­ti tuo­me­ti­nis pre­zi­den­tas Vik­to­ras Ja­nu­ko­vy­čius ir dėl to Ukrai­no­je ki­lo po­li­ti­nė kri­zė, ga­liau­siai nu­ver­tu­si jį šių me­tų va­sa­rį.

„Mes pa­tvir­ti­na­me ES įsi­pa­rei­go­ji­mą pa­si­ra­šy­ti Aso­cia­ci­jos su­tar­tį. Šian­dien mes nu­spren­dė­me, kad pri­ori­te­to tvar­ka mes la­bai grei­tai pa­si­ra­šy­si­me po­li­ti­nę Su­tar­ties da­lį – iki rin­ki­mų Ukrai­no­je ge­gu­žės 25 die­ną“, – pa­sa­kė H.Van Rom­puy ket­vir­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Briu­se­ly­je po ES va­do­vų su­si­ti­ki­mo, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas Ukrai­nos klau­si­mas.

Mi­nė­to­ji su­tar­tis api­ma ir po­li­ti­nę su­tar­tį su Briu­se­liu, ir at­ski­rą pre­ky­bos su­si­ta­ri­mą dėl ko­mer­ci­nių ry­šių.

Briu­se­lis po to vis tvir­ti­no, kad su­tar­tis lie­ka ant de­ry­bų sta­lo, bet po V.Ja­nu­ko­vy­čiaus nu­ver­ti­mo ir lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bės su­da­ry­mo abe­jo­ta, ka­da ją ga­li­ma bū­tų pa­si­ra­šy­ti.

Iš pra­džių Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je bu­vo pa­siū­ly­ta pa­lauk­ti rin­ki­mų ir nau­jos vy­riau­sy­bės.

Ta­čiau pa­blo­gė­jus pa­dė­čiai dėl Ru­si­jos in­ter­ven­ci­jos Kry­me, su­stip­rė­jo spau­di­mas par­ody­ti par­amos Ki­je­vui ges­tą.

ES ša­lių va­do­vai ket­vir­ta­die­nį su­ta­rė įšal­dy­ti vi­zų li­be­ra­li­za­vi­mo ir ki­tas de­ry­bas su Ru­si­ja bei pa­gra­si­no griež­tes­nė­mis prie­mo­nė­mis Mask­vai, jei ji ne­keis sa­vo kur­so.

20.55 JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma par­eiš­kė, kad pla­nuo­ja­mas re­fe­ren­du­mas dėl Kry­mo at­ei­ties pa­žeis­tų tarp­tau­ti­nę tei­sę.

"Bet ku­rio­se dis­ku­si­jo­se apie Ukrai­nos at­ei­tį tu­ri da­ly­vau­ti tei­sė­ta Ukrai­nos val­džia", - sa­kė B.Oba­ma.

20.45 Ukrainos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos pir­mi­nin­kas, lai­ki­nai ei­nan­tis pre­zi­den­to par­ei­gas Olek­sand­ras Tur­či­no­vas pra­ne­šė, kad jis su­stab­dė Kry­mo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos spren­di­mą reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl Kry­mo pri­jun­gi­mo prie Ru­si­jos.

Jis taip pat par­eiš­kė, kad Aukš­čiau­sio­ji Ra­da ini­ci­juos Kry­mo par­la­men­to pa­lei­di­mą. "Mes gin­si­me Ukrai­nos te­ri­to­ri­jos ne­pa­žei­džia­mu­mą", - kal­bė­jo jis per te­le­vi­zi­ją ket­vir­ta­die­nį va­ka­re.

"Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba, ku­ri vi­siš­kai kon­tro­liuo­ja­ma Ru­si­jos ka­riš­kių, pri­ėmė ne­tei­sė­tą spren­di­mą reng­ti re­fe­ren­du­mą. Kry­mo re­fe­ren­du­me no­ri­ma klaus­ti, "Ar pri­ta­ria­te Kry­mo pri­jun­gi­mui prie Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ją?". Spren­di­mas dėl jo ren­gi­mo yra ne­tei­sė­tas ir ne­ga­lio­jan­tis. Spren­di­mas prieš­ta­rau­ja ukrai­nie­čių va­liai ir pi­lie­čių, gy­ve­nan­čių au­to­no­mi­jos ri­bo­se, in­te­re­sams", - sa­kė O.Tur­či­no­vas.

Jis pa­brė­žė, kad pa­gal 73-ią­jį Ukrai­nos kons­ti­tu­ci­jos straips­nį te­ri­to­ri­jų ir sie­nų klau­si­mai ga­li bū­ti spren­džia­mi tik na­cio­na­li­nia­me re­fe­ren­du­me.

"Be to, per de­šimt die­nų ne­įma­no­ma su­reng­ti net ir re­gio­ni­nio re­fe­ren­du­mo. Tai ne re­fe­ren­du­mas. Tai bus far­sas, tai bus klas­to­tė, tai mus nu­si­kal­ti­mas prieš vals­ty­bę, suo­rga­ni­zuo­tas Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­riuo­me­nės", - par­eiš­kė O.Tur­či­no­vas.

20.05 Pra­ne­ša­ma, kad gink­luo­ti vy­riš­kiai kar­tu su Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos at­sto­vais ket­vir­ta­die­nį įsi­ver­žė į rad­jo ir te­le­vi­zi­jos trans­lia­vi­mo cen­trą Sim­fe­ro­po­ly­je. Gink­luo­ti vy­rai iš­jun­gė dvie­jų Ukrai­nos te­le­vi­zi­jos ka­na­lų - Penk­to­jo ka­na­lo ir TV 1+1 - trans­lia­vi­mą Kry­mui. Jie taip pat įjun­gė ke­lių Ru­si­jos ka­na­lų trans­lia­ci­ją.

18.55 Kry­mo vy­riau­sy­bė ma­no, kad Ukrai­nos ka­ro pa­jė­gos yra oku­pan­tai, o Kry­mas yra Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos te­ri­to­ri­ja, par­eiš­kė mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Rus­ta­mas Ter­mi­ga­li­je­vas.

Šiuo me­tu, ka­dan­gi Kry­mas ta­po Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos te­ri­to­ri­ja, vie­nin­te­liai tei­sė­ti ka­ri­niai da­li­niai Kry­mo te­ri­to­ri­jo­je yra Ru­si­jos pa­jė­gos. Ki­tų ša­lių ka­ri­nės pa­jė­gos bus lai­ko­mos oku­pa­ci­nė­mis, su vi­so­mis iš to ky­lan­čio­mis pa­sek­mė­mis", - sa­kė R.Ter­mi­ga­li­je­vas.

Jis taip pat par­agi­no Ukrai­nos ka­rius, tar­nau­jan­čius Kry­me, pri­siek­ti iš­ti­ki­my­bę Ru­si­jai.

Ukrai­na nau­ją­ją Kry­mo vy­riau­sy­bę lai­ko ne­tei­sė­ta.

17.55 (BNS) Ukrai­nos gink­luo­to­sios pa­jė­gos im­sis veiks­mų, jei­gu Ru­si­ja plės sa­vo in­ter­ven­ci­ją to­liau į Ukrai­nos te­ri­to­ri­ją, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė Ukrai­nos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Ar­se­ni­jus Ja­ce­niu­kas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.

„Už­sie­nio pa­jė­gų ka­ri­nės in­ter­ven­ci­jos to­les­nio pli­ti­mo į Ukrai­nos te­ri­to­ri­ją at­ve­ju Ukrai­nos vy­riau­sy­bė ir Ukrai­nos ka­riuo­me­nė veiks pa­gal kons­ti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus“, – sa­kė A.Ja­ce­niu­kas Briu­se­ly­je.

„E­sa­me pa­si­ren­gę gin­ti sa­vo ša­lį“, – kal­bė­jo jis.

Ukrai­nos pa­jė­gos kol kas ne­da­vė at­sa­ko Kry­mo pu­sia­sa­lį užė­mu­sioms Ru­si­jos pa­jė­goms. Ta­čiau pa­dė­tis ga­li pa­si­keis­ti, jei­gu Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ja plė­sis, sa­kė prem­je­ras.

A.Ja­ce­niu­kas at­vy­ko į Briu­se­lį ap­tar­ti Ukrai­nos kri­zės su 28 ES ša­lių ly­de­riais. Jis sa­kė, kad de­ry­bo­se su ES va­do­vais ap­tar­tos tik po­li­ti­nės ir tai­kios konf­lik­to spren­di­mo prie­mo­nės.

17.35 Ukrai­nos prem­je­ras Ar­se­ni­jus Ja­ce­niu­kas Briu­se­ly­je par­eiš­kė, kad jo va­do­vau­ja­ma vy­riau­sy­bė yra pa­si­ren­gu­si pa­si­ra­šy­ti su Eu­ro­pos Są­jun­ga Aso­cia­ci­jos su­tar­tį. Jo tei­gi­mu, tai bū­tų la­bai nau­din­ga Ukrai­nos eko­no­mi­kai, ka­dan­gi ati­da­ry­tų šios ša­lies ga­min­to­jams eu­ro­pi­nę rin­ką.

17.25 (BNS) Euro­pos ly­de­riai, ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­kę ap­tar­ti Ukrai­nos kri­zės, spau­džia Ru­si­ją rink­tis dia­lo­gą ir dees­ka­la­vi­mą, ir pers­pė­ja, kad ga­li­mos sank­ci­jos, jei Mask­va at­si­sa­kys dip­lo­ma­ti­nio spren­di­mo.

„Tu­ri­me už­ti­krin­ti, kad Ru­si­ja ir Ukrai­na kal­bė­tų­si vie­na su ki­ta“, - sa­kė bri­tų mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Da­vi­das Ca­me­ro­nas, at­vy­kęs į sku­biai su­šauk­tą su­si­ti­ki­mą, ku­ris bu­vo su­reng­tas Kry­mo par­la­men­tui pa­pra­šius pri­jung­ti re­gio­ną prie Ru­si­jos.

Ta­čiau at­kar­to­da­mas Pra­ncū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos, Ny­der­lan­dų ir ki­tų ša­lių ly­de­rių par­eiš­ki­mus, D.Ca­me­ro­nas sa­kė, jog svar­bu pa­siųs­ti ži­nią Mask­vai, kad įvy­kiai Kry­me yra „nep­riim­ti­ni ir tu­rė­tų tu­rė­ti pa­sek­mių“.

Ru­si­jos pa­jė­gos de fac­to pe­rė­mė stra­te­gi­nę svar­bą tu­rin­čio Kry­mo, kur yra dis­lo­kuo­tas Krem­liaus Juo­do­sios jū­ros lai­vy­nas, kon­tro­lę – po to, kai va­sa­rio 22 die­ną bu­vo nu­ša­lin­tas pro­mask­vie­tiš­kas Ukrai­nos pre­zi­den­tas Vik­to­ras Ja­nu­ko­vy­čius.

Šio pu­sia­sa­lio, ku­ria­me gy­ven­to­jų dau­gu­mą su­da­ro ru­sa­kal­biai, par­la­men­tas ket­vir­ta­die­nį pa­pra­šė pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no leis­ti pri­si­jung­ti prie Ru­si­jos ir pa­skel­bė, kad ko­vo 16 die­ną įvyks re­fe­ren­du­mas šiuo klau­si­mu.

Į ES vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą pa­kvies­tas Ukrai­nos lai­ki­na­sis prem­je­ras Ar­se­ni­jus Ja­ce­niu­kas ap­kal­ti­no Ru­si­ją tę­siant pro­vo­ka­ci­jas ap­link ukrai­nie­čių ba­zes Kry­me.

„Tai ne tik Ukrai­nos ir Ru­si­jos kri­zė, tai – kri­zė Eu­ro­po­je“, - sa­kė A.Ja­ce­niu­kas, ku­rio pa­kvie­ti­mas bu­vo stip­rus sim­bo­li­nis ges­tas.

„Tu­ri bū­ti grįž­ta prie tarp­tau­ti­nės tei­sės ir tai reiš­kia kiek­vie­nos ša­lies te­ri­to­ri­nio vien­ti­su­mo už­ti­kri­ni­mą, - sa­kė Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel. - Ne­ga­li­me įpras­tai dirb­ti (su Ru­si­ja)“.

Pa­sak jos, ly­de­riai kal­bė­sis apie „į­vai­rias sank­ci­jas“, jei­gu V.Pu­ti­nas at­si­sa­kys nu­si­leis­ti, o šal­ti­niai ES sa­kė, kad pir­mo­ji bau­džia­mų­jų prie­mo­nių fa­zė ti­kriau­siai bus dip­lo­ma­ti­nė, o ne eko­no­mi­nė.

Tarp pra­di­nių sank­ci­jų Mask­vai ga­li bū­ti de­ry­bų dėl vi­zų re­ži­mo li­be­ra­li­za­vi­mo ir eko­no­mi­nės su­tar­ties su­stab­dy­mas. Dras­tiš­kes­niems žings­niams, to­kiems kaip tur­to įšal­dy­mas ir ke­lio­nių drau­di­mas Ru­si­jos par­ei­gū­nams, ti­kriau­siai ne­bus pri­tar­ta, iš da­lies – dėl glau­džių Eu­ro­pos eko­no­mi­nių ry­šių su Ru­si­ja.

Jung­ti­nės Vals­ti­jos jau įšal­dė de­ry­bas dėl in­ves­ta­vi­mo su­tar­ties ir pa­gra­si­no im­tis to­les­nių žings­nių. NA­TO tre­čia­die­nį įšal­dė dau­gu­mą su­si­ti­ki­mų su Ru­si­jos par­ei­gū­nais, su­stab­dė ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir nu­spren­dė per­žiū­rė­ti vi­sus sa­vo san­ty­kių su Mask­va as­pek­tus.

Len­ki­ja, Lie­tu­va ir ki­tos ar­čiau Ru­si­jos sie­nų esan­čios Eu­ro­pos ša­lys rei­ka­la­vo stip­raus ir vie­nin­go ES at­sa­ko, įskai­tant reikš­min­gas sank­ci­jas. Ta­čiau Vo­kie­ti­ja, Ny­der­lan­dai ir ki­tos vals­ty­bės bu­vo lin­ku­sios spręs­ti šią kri­zę dip­lo­ma­ti­ja, ne­su­sip­rie­ši­nant su Mask­va.

„Tu­rė­tu­me pa­da­ry­ti vis­ką, kad pa­lik­tu­me ga­li­my­bę dees­ka­la­vi­mui. Jei­gu šian­dien ar­ba per to­les­nes 24, 48 ar 72 va­lan­das pa­da­ry­si­me iš­va­dą, kad dees­ka­la­vi­mo ga­li­my­bės nė­ra, tuo­met, ži­no­ma, sank­ci­jos vėl bus pa­dė­tos ant sta­lo“, – sa­kė Ny­der­lan­dų prem­je­ras Mar­kas Rut­te.

Ru­si­ja yra tre­čia di­džiau­sia ES pre­ky­bos par­tne­rė ir di­džiau­sia naf­tos bei du­jų tie­kė­ja. ES eks­por­to į Ru­si­ją apim­tys 2012 me­tais su­da­rė 123 mlrd. eu­rų (424,7 mlrd. li­tų), o Eu­ro­pos ban­kai yra pa­sko­li­nę Ru­si­jai apie 200 mlrd. eu­rų (690,6 mlrd. li­tų).

Pro­tes­to ak­ci­jo­je ne­to­li ES vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo vie­tos da­ly­va­vu­si ukrai­nie­tė My­ros­la­va Fi­niv sa­kė no­rin­ti, kad ly­de­riai im­tų­si griež­tų prie­mo­nių.

„Mū­sų lū­kes­čiai – kad Eu­ro­pos ly­de­riai pa­skelbs ko­kias nors sank­ci­jas (Ru­si­jos) pre­zi­den­tui (Vla­di­mi­rui) Pu­ti­nui ir mė­gins pa­siųs­ti jam ži­nią, kad to­kie veiks­mai tie­siog ne­priim­ti­ni“, – pa­brė­žė ji.

15.40 Jung­ti­nės Vals­ti­jos pri­ėmė spren­di­mą dėl sank­ci­jų as­me­nims ir ins­ti­tu­ci­joms, ke­lian­čioms grės­mę Ukrai­nos sta­bi­lu­mui ir te­ri­to­ri­niam vien­ti­su­mui. Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, sank­ci­jos tu­rė­tų apim­ti drau­di­mą iš­duo­ti vi­zas tiek Ru­si­jos, tiek Ukrai­nos pi­lie­čiams.

15.35 Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos ste­bė­to­jams ne­pa­vyks­ta pa­tek­ti į Kry­mo te­ri­to­ri­ją, ra­šo Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­ra "In­ter­fax". Į pu­sia­sa­lį iš­vy­ko 40 ste­bė­to­jų gru­pė. Jų už­duo­tis - iš­tir­ti pa­dė­tį, su­sik­los­čiu­sią ki­lus įtam­pai tarp Ru­si­jos ir Ukrai­nos.

15.30 Pro­ru­siš­ki ak­ty­vis­tai, Se­vas­to­po­ly­je blo­kuo­jan­tys Ukrai­nos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų ge­ne­ra­li­nio šta­bo prie­igas, su­mu­šė Ukrai­nos te­le­vi­zi­jos "Penk­ta­sis ka­na­las" žur­na­lis­tus.

Žur­na­lis­tai ban­dė pa­si­kal­bė­ti su ka­riais, už­ra­kin­tais ka­ri­nio lai­vy­no būs­ti­nė­je. Ten bu­vo su­si­rin­kę maž­daug 50 žmo­nių. Žur­na­lis­tams jie sa­kė esan­tys ru­sai ir ne­no­rin­tys bū­ti at­skir­ti nuo Ru­si­jos. Kai du ope­ra­to­riai pri­ėjo ar­čiau ka­ri­nio da­li­nio var­tų, žmo­nės pra­dė­jo juos pul­ti ir su­mu­šė vie­ną ope­ra­to­rių, pra­ne­šė žur­na­lis­tė Iry­na He­ra­si­mo­va. Žur­na­lis­tai bu­vo pri­vers­ti at­si­trauk­ti.

15.05 Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) lai­ko Kry­me ren­gia­mą re­fe­ren­du­mą dėl re­gio­no at­ei­ties ne­tei­sė­tu, pra­ne­šė ES de­le­ga­ci­jos Ukrai­no­je va­do­vas Ja­nas Tom­bins­kis. Jis pa­brė­žė, kad spren­di­mas dėl re­fe­ren­du­mo skel­bi­mo pa­žei­džia Ukrai­nos kons­ti­tu­ci­ją.

"Ži­nau, kad 73-as kons­ti­tu­ci­jos straips­nis, re­gu­liuo­jan­tis ga­li­mų Ukrai­nos te­ri­to­ri­nių po­ky­čių ar te­ri­to­ri­jų at­sis­ky­ri­mo klau­si­mą, nu­ma­to tik vie­ną bū­dą tai pa­da­ry­ti - na­cio­na­li­nį re­fe­ren­du­mą", - sa­kė J.Tom­bins­kis.

15.00 Ukrai­nos prem­je­ras Ar­se­ni­jus Ja­ce­niu­kas pa­žy­mė­jo, kad Eu­ro­pa tu­rė­tų su­telk­ti jė­gas ieš­ko­da­ma iš­ei­ties iš po­li­ti­nės kri­zės, ki­lu­sios dėl Ru­si­jos ka­ri­nės ag­re­si­jos prieš Ukrai­ną.

"Tai ne tik konf­lik­tas tarp Ukrai­nos ir Ru­si­jos. Tai Eu­ro­pos kri­zė. Su­pran­ta­me tai kaip mū­sų bend­rą at­sa­ko­my­bę", - sa­kė jis po su­si­ti­ki­mo su Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) pir­mi­nin­ku Mar­ti­nu Schul­zu.

EP va­do­vas iš­reiš­kė di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą dėl Ru­si­jos ka­ri­nių pro­vo­ka­ci­jų Kry­me.

14.50 V.Pu­ti­nas tu­ri są­jun­gi­nin­kų. So­li­da­ru­mą su juo iš­reiš­kė Si­ri­jos pre­zi­den­tas Bas­ha­ras al As­sa­das. Ru­si­jos va­do­vui iš­siųs­to­je te­leg­ra­mo­je jis tei­gia re­mian­tis V.Pu­ti­no sie­kį "su­grą­žin­ti sau­gu­mą ir sta­bi­lu­mą Ukrai­no­je ra­di­ka­lių te­ro­ris­tų ban­dy­mų pa­si­kė­sin­ti į de­mo­kra­ti­ją aki­vaiz­do­je."

14.30 Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas jau ži­no apie Kry­mo par­la­men­to spren­di­mą. Kaip pra­ne­ša­ma, jis jau ap­ta­rė Kry­mo pri­jun­gi­mo prie Ru­si­jos klau­si­mą su Ru­si­jos vals­ty­bės sau­gu­mo ta­ry­bos na­riais.

Aki­vaiz­du, kad nau­jo­sios Kry­mo val­džios veiks­mai nė­ra at­si­tik­ti­niai. Šian­dien Mask­vo­je įvyks Ki­je­vo ne­pri­pa­žįs­ta­mo Kry­mo prem­je­ro Ser­ge­jaus Ak­sio­no­vo su­si­ti­ki­mas su Ru­si­jos Dū­mos de­pu­ta­tais. Prieš tai abe­ji Ru­si­jos par­la­men­to rū­mai pa­si­sa­kė už nau­jų te­ri­to­ri­jų pri­jun­gi­mo prie Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pro­ce­dū­ros su­pap­ras­ti­ni­mą.

13.00 (BNS) Ukrai­nos au­to­no­mi­nio Kry­mo re­gio­no par­la­men­tas ket­vir­ta­die­nį pri­ta­rė pa­siū­ly­mui, kad Kry­mas tu­ri tap­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos da­li­mi, o vie­tos vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja su­reng­ti dėl šio klau­si­mo re­fe­ren­du­mą ko­vo 16 die­ną, pra­ne­šė žiniasklaida

„Kry­mo par­la­men­tas pri­ėmė pa­siū­ly­mą, kad Kry­mas tu­ri pri­si­jung­ti prie Ru­si­jos. Jis pa­pra­šė Ru­si­jos pre­zi­den­to ir par­la­men­to aps­vars­ty­ti šį pra­šy­mą“, – par­la­men­to val­dy­bos na­rys Gri­go­ri­jus Jo­fė sa­kė nau­jie­nų agen­tū­rai AFP.

Kry­mo au­to­no­mi­nės res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­ji Ra­da nu­ta­rė „Pri­si­jung­ti prie Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos kaip Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos su­bjek­tas“, sa­ko­ma do­ku­men­to teks­te, ci­tuo­ja­ma­me nau­jie­nų agen­tū­ros „In­ter­fax“.

Par­la­men­to spau­dos tar­ny­ba nu­ro­dė, kad už šį nu­ta­ri­mą nu­bal­sa­vo 78 de­pu­ta­tai, o aš­tuo­ni su­si­lai­kė.

Per po­sė­dį, ku­ris vy­ko už už­da­rų du­rų, taip pat bu­vo nu­tar­ta, kad šių me­tų ko­vo 16 die­ną tu­ri bū­ti su­reng­tas re­fe­ren­du­mas Kry­mo re­gio­ne, įskai­tant Se­vas­to­po­lio mies­tą, ku­ria­me bū­tų pa­teik­ti du al­ter­na­ty­vūs klau­si­mai: „Ar pa­lai­ko­te Kry­mo pa­kar­to­ti­nį pri­si­jun­gi­mą prie Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ją su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos su­bjek­to tei­sė­mis?“ ir „Ar pa­lai­ko­te 1992 me­tų Kry­mo Res­pub­li­kos kons­ti­tu­ci­jos at­kū­ri­mą ir Kry­mo, kaip Ukrai­nos da­lies, sta­tu­są?“

Do­ku­men­te sa­ko­ma, kad klau­si­mas, už ku­rį nu­bal­suos re­fe­ren­du­mo da­ly­vių dau­gu­ma, bus lai­ko­mas tie­sio­gi­niu Kry­mo gy­ven­to­jų va­lios par­eiš­ki­mu.

„Tai mū­sų at­sa­kas į bet­var­kę ir įsta­ty­mų ne­si­lai­ky­mą Ki­je­ve, – ket­vir­ta­die­nį sa­kė Kry­mo Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos na­rys Ser­ge­jus Šu­vai­ni­ko­vas. – Mes pa­tys sprę­si­me sa­vo at­ei­tį.“

Re­fe­ren­du­mo bal­sa­la­piai bus iš­spaus­din­ti ru­sų, ukrai­nie­čių ir to­to­rių kal­bo­mis.

Pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis Kry­mą fak­tiš­kai užė­mė Ru­si­jos pa­jė­gos, kai Ki­je­ve bu­vo nu­vers­tas Krem­liui pa­lan­kus pre­zi­den­tas Vik­to­ras Ja­nu­ko­vy­čius, ku­ris pa­bė­go į Ru­si­ją.

Kry­me ba­zuo­ja­si Ru­si­jos Juo­do­sios jū­ros lai­vy­nas. Šis pu­sia­sa­lis bu­vo Ru­si­jos te­ri­to­ri­ja nuo XVIII am­žiaus pa­bai­gos, kol So­vie­tų Są­jun­gos ly­de­ris Ni­ki­ta Chruš­čio­vas per­da­vė jį kaip „do­va­ną“ Ukrai­nai 1954 me­tais.

Tuo­met tas spren­di­mas ne­tu­rė­jo be­veik jo­kios reikš­mės, nes tiek Ukrai­na, tiek Ru­si­ja bu­vo So­vie­tų Są­jun­gos res­pub­li­kos.

Nau­jo­jo Kry­mo val­džios nu­ta­ri­mo Ukrai­nos cen­tri­nė vy­riau­sy­bė kol kas ne­ko­men­ta­vo. Ta­čiau tre­čia­die­nį Ukrai­nos prem­je­ras Ar­se­ni­jus Ja­ce­niu­kas sa­kė nau­jie­nų agen­tū­rai „The As­so­cia­ted Press“, kad Kry­mas vi­sa­da liks Ukrai­nos da­li­mi.

12.10 Kry­mo Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba nu­spren­dė skelb­ti re­fe­ren­du­mą dėl bū­si­mo pu­sia­sa­lio sta­tu­so jau ko­vo 16 die­ną. Anks­čiau nau­jo­ji Kry­mo vy­riau­sy­bė pla­na­vo reng­ti re­fe­ren­du­mą ge­gu­žės 25 die­ną, vė­liau nu­spręs­ta jį reng­ti ko­vo 30 die­ną.

Ad­­mi­­nis­­tra­­ci­­nis teis­­mas Ki­­je­­ve yra pa­skel­bęs, kad Kry­­mo Aukš­­čiau­­sio­­sios Ta­­ry­­bos spren­­di­­mas reng­ti re­fe­ren­du­mą, kaip ir spren­di­mas skir­­ti Ser­­ge­­jų Ak­­sio­­no­­vą Kry­­mo Kry­mo vy­riau­sy­bės va­do­vu, yra ne­tei­sėtas.

11.50 Ru­si­jos gy­ven­to­jai re­mia sa­vo val­džios veiks­mus Kry­me. Bent taip at­ro­do žvel­giant į nau­jie­nų por­ta­lo ros­balt.ru apk­lau­sos re­zul­ta­tus.

Iš maž­daug 20 tūkst. apk­lau­sos da­ly­vių 57 proc. pa­lai­ko ka­ri­nę in­ter­ven­ci­ją Ukrai­no­je, prieš ją pa­si­sa­ko 36 proc. da­ly­vių.

11.45 Ukrai­nos prem­je­ras Ar­se­ni­jus Ja­ce­niu­kas ket­vir­ta­die­nį Briu­se­ly­je su­si­tin­ka su Eu­ro­pos Są­jun­gos va­do­vais: Her­ma­nu Van Rom­puy, Mar­ti­nu Schul­zu, taip pat su NA­TO ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi An­der­su Fog­hu Ras­mus­se­nu.

11.30 Ukrai­nos ka­riuo­me­nė pra­ne­ša, kad Ru­si­jos ka­riai prie Kry­mo kran­tų nu­skan­di­no sa­vo pa­čių Juo­do­sios jū­ros lai­vy­no lai­vas "Oča­kov". Lai­vas, ku­ris jau anks­čiau bu­vo nu­ra­šy­tas, bu­vo nu­skan­din­tas prie Ukrai­nos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų ba­zės. Taip sie­kia­ma užb­lo­kuo­ti Ukrai­nos ka­ro lai­vų ju­dė­ji­mą Do­nuz­la­vo eže­re, pra­ne­ša Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

1986 me­tais "Oča­kov" bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu SSRS ka­ro lai­vy­no lai­vu. 2011 me­tais jis bu­vo nu­ra­šy­tas.

9.45 Ba­lan­džio 4 die­ną pla­nuo­ja­mas Ne­prik­lau­so­mų vals­ty­bių sand­rau­gos (NVS) vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas. Ma­no­ma, kad iki to lai­ko ga­li įvyk­ti ir Ru­si­jos bei Ukrai­nos dip­lo­ma­tų su­si­ti­ki­mas. Taip tei­gia Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­ra RIA. Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Va­si­li­jus Ne­ben­zi­ja agen­tū­rai sa­kė, kad kal­bė­jo­si su Ukrai­nos am­ba­sa­do­riu­mi Mask­vo­je Vo­lo­dy­my­ru El­čen­ka, ku­ris jį pa­ti­ki­nęs, kad Ukrai­na ne­at­si­sa­ko pir­mi­nin­ka­vi­mo NVS. Vi­ce­mi­nis­tro tei­gi­mu, taip pat įvy­ko kon­sul­ta­ci­jos dėl pa­si­ren­gi­mo abie­jų ša­lių dip­lo­ma­tų su­si­ti­ki­mui.

8.40 Ukrai­nos žy­dų or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai pa­skel­bė at­vi­rą laiš­ką Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui, ku­ria­me jie ra­šo re­mian­tys Ukrai­nos su­ve­re­nu­mą. Or­ga­ni­za­ci­jų ly­de­riai pri­me­na, kad dau­gu­ma Ukrai­nos žy­dų yra ru­sa­kal­biai, ta­čiau ne­no­ri bū­ti "gi­na­mi" su­skal­dant Ukrai­ną ir anek­suo­jant da­lį jos te­ri­to­ri­jos.

"Jū­sų įsi­ti­ki­ni­mas apie an­ti­se­mi­tiz­mo au­gi­mą Ukrai­no­je, ku­rį iš­reiš­kė­te spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ne­ati­tin­ka fak­tų, - ra­šo­ma laiš­ke. - Gal­būt jūs su­pai­nio­jo­te Ukrai­ną su Ru­si­ja, kur žy­dų or­ga­ni­za­ci­jos pa­ste­bė­jo an­ti­se­mi­ti­nių ten­den­ci­jų di­dė­ji­mą per pa­sta­ruo­sius me­tus."

"Su­ge­ba­me pa­si­rū­pin­ti sa­vo tei­sių ap­sau­ga ves­da­mi kons­truk­ty­vų dia­lo­gą ir bend­ra­dar­biau­da­mi su su­ve­re­nios, de­mo­kra­tiš­kos ir vie­nin­gos Ukrai­nos val­džia ir pi­lie­ti­ne vi­suo­me­ne", - tei­gia Ukrai­nos žy­dai.

7.45 Per Do­nec­ke įsip­lies­ku­sius su­si­rė­mi­mus bu­vo su­žeis­ta apie 10 žmo­nių.

Prieš­iš­kų sto­vyk­lų de­mons­tran­tai dau­žė vie­ni ki­tus kumš­čiais ir laz­do­mis mies­to cen­tre, pra­ne­šė vie­nas, nau­jie­nų agen­tū­ros AFP žur­na­lis­tas. Ke­li žmo­nės bu­vo su­im­ti; taip pat ma­tė­si iš­ve­da­mi pro­tes­tuo­to­jai kru­vi­nais vei­dais.

Pro­ru­siš­ki pro­tes­tuo­to­jai taip pat su­sig­rą­ži­no re­gio­no ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­sta­tą, pra­ėjus ke­lioms va­lan­doms po to, kai bu­vo iš jo iš­va­ry­ti. Jie pra­si­ver­žė per mi­li­ci­jos gre­tas, skan­duo­da­mi „Ru­si­ja!“ ir „Fa­šiz­mas ne­praeis!“

Pro­ru­siš­kos pa­jė­gos jau pir­ma­die­nį bu­vo užė­mu­sios tą pa­sta­tą ir iš­kė­lu­sios Ru­si­jos vė­lia­vą mies­te, ku­ris bu­vo pra­ei­tą mė­ne­sį nu­vers­to pro­mask­vie­tiš­ko pre­zi­den­to Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus tvir­to­vė.

De­mons­tran­tai iš­si­rin­ko nau­ją Do­nec­ko sri­ties „gu­ber­na­to­rių“ Pa­ve­lą Gu­ba­rio­vą, at­si­sa­ky­da­mi pri­pa­žin­ti Ki­je­vo nau­jo­sios val­džios pa­skir­tą ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vą Ser­hi­jų Ta­ru­tą.

Ukrai­nos pro­ku­ra­tū­ra tre­čia­die­nį pa­skel­bė pra­de­dan­ti ty­ri­mą dėl P.Gu­ba­rio­vo, esą „su­kė­lu­sio grės­mę ša­lies te­ri­to­ri­niam vien­ti­su­mui“.

Pro­ru­siš­ki ko­vo­to­jai anks­čiau tre­čia­die­nį bu­vo eva­kuo­ti iš re­gio­no ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­sta­to – esą gau­to pra­ne­ši­mo apie pa­sta­te pa­dė­tą bom­bą. Tuo­met bu­vo nu­leis­ta ant jo iš­kel­ta Ru­si­jos tris­pal­vė, ku­rią pa­kei­tė Ukrai­nos žyd­ros ir gel­to­nos spal­vos vė­lia­va.

„Nea­ti­duo­si­me sa­vo re­gio­no Ta­ru­tai – nie­kas jo ne­pa­lai­kys“, – vie­nas vy­ras, at­si­sa­kęs vie­šin­ti sa­vo var­dą, sa­kė AFP per pro­ru­siš­kų de­mons­tran­tų mi­tin­gą, ku­ria­me da­ly­va­vo apie 2 000 žmo­nių.

Jų opo­nen­tų de­mons­tra­ci­jo­je už Ukrai­nos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą da­ly­va­vo apie 10 tūkst. žmo­nių.

Ukrai­nos ry­ti­niuo­se re­gio­nuo­se, ku­riuo­se gy­ven­to­jų dau­gu­mą su­da­ro ru­sa­kal­biai, vy­ko ke­lios de­mons­tra­ci­jos prieš nau­ją­ją Ki­je­vo vy­riau­sy­bę.