Mokslininkai kreipėsi į V.Tomaševskį dėl "kurstomos tautinės nesantaikos Lietuvoje"

lzinios.lt 2014-02-10

75 Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos (LMA) na­riai at­vi­ru laiš­ku krei­pė­si į Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) pir­mi­nin­ką eu­ro­par­la­men­ta­rą Val­de­ma­rą To­ma­ševs­kį dėl "tau­ti­nės ne­san­tai­kos kurs­ty­mo".

Gru­pė moks­li­nin­kų į LLRA ly­de­rį krei­pė­si rea­guo­da­mi į V.To­ma­ševs­kio ko­men­ta­rą, ku­riuo šis "vi­suo­me­nės at­mes­tais mar­gi­na­lais" pa­va­di­no dau­giau nei 60 Lie­tu­vos moks­li­nin­kų, me­ni­nin­kų, Lie­tu­vos Per­sit­var­ky­mo Są­jū­džio kū­rė­jų ir re­zis­ten­tų par­eiš­ki­mą, ku­riuo šie rei­ka­la­vo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją pa­ša­lin­ti iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, o par­ti­jos veiks­mus įver­tin­ti Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bo­je.

"Ne­be­si­ti­ki­me Jū­sų at­sip­ra­šy­mo dėl sa­vo ko­men­ta­re pa­sa­ky­tų įžei­di­mų. Mes, čia pa­si­ra­šan­tys 75 Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos na­riai, sie­kia­me, kad pa­ga­liau liau­tų­si Jū­sų ir kai ku­rių LLRA na­rių ne­at­sa­kin­gais par­eiš­ki­mais ša­ly­je ir už­sie­ny­je ini­ci­juo­ta ir to­liau kurs­to­ma tau­ti­nė ne­san­tai­ka Lie­tu­vo­je", - ra­šo­ma moks­li­nin­kų laiš­ke, ku­rį pa­si­ra­šė bu­vęs Moks­lo ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus But­kus, bu­vęs Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius, par­la­men­ta­ras Be­ne­dik­tas Juo­dka, fi­lo­so­fas Ar­vy­das Šlio­ge­ris ir dar sep­ty­nios de­šim­tys ki­tų Moks­lų aka­de­mi­jos na­rių.

Tarp pa­si­ra­šiu­sių­jų taip pat - ži­no­mi ša­lies me­di­kai, moks­li­nin­kai Jur­gis Brė­di­kis, Vy­tau­tas Jo­nas Sir­vy­dis, Vai­du­tis Ku­čins­kas, Gied­rius Už­da­vi­nys, is­to­ri­kai Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša, Ed­var­das Gu­da­vi­čius, An­ta­nas Ty­la, fi­zi­kai Jo­nas Gri­gas, Gy­tis Juš­ka, tau­to­sa­ki­nin­kas Leo­nar­das Sau­ka ir ki­tų sri­čių moks­li­nin­kai.

"Mes esa­me pa­si­ry­žę įneš­ti sa­vo in­dė­lį ieš­kant bend­ro su­ta­ri­mo dėl pie­try­čių Lie­tu­vos ra­jo­nų len­kų ne ul­ti­ma­tu­mais tei­kia­mų siū­ly­mų, jei­gu jie ne­prieš­ta­raus Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jai ir įsta­ty­mams", - pa­žy­mi­ma LMA na­rių raš­te.

Rea­guo­da­mas į gru­pės in­te­lek­tua­lų, me­ni­nin­kų ir ki­tų ži­no­mų žmo­nių par­eiš­ki­mą dėl LLRA pa­ša­li­ni­mo iš koa­li­ci­jos V.To­ma­ševs­kis pa­skel­bė ko­men­ta­rą, ku­riuo par­eiš­ki­mo au­to­rius pa­va­di­no "vi­suo­me­nės at­mes­tais mar­gi­na­lais, ku­rie to­kiais veiks­mais kaip pa­na­šių laiš­kų siun­ti­mas ban­do pri­min­ti apie sa­vo bu­vi­mą".

"Ne­ma­žai laiš­ko au­to­rių yra bu­vu­sios so­vie­tų aka­de­mi­nės no­menk­la­tū­ros at­sto­vai, ku­riems la­bai ne­blo­gai se­kė­si bu­vu­sio re­ži­mo lai­kais, o vė­liau, gal dėl to, kad ma­tė as­me­ni­nės nau­dos ga­vi­mo ga­li­my­bę, kar­di­na­liai pa­kei­tė sa­vo pa­žiū­ras, o kai ku­rie iš jų – ne­tgi tau­ty­bę... Bet ko­kiu at­ve­ju Vil­niaus kraš­to len­kai yra at­vi­ri pa­siū­ly­mams bend­ra­dar­biau­ti su to­kiais as­me­ni­mis kaip Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė ir ki­tais, ta­čiau de­mas­ka­vo ir at­ei­ty­je de­mas­kuos bu­vu­sią so­vie­tų aka­de­mi­nę no­menk­la­tū­rą, ku­ri to­bu­lai įval­dė cha­me­leo­niz­mo me­ną", - ra­šė V.To­ma­ševs­kis.

Moks­li­nin­kai at­sa­ky­da­mi į V.To­ma­šev­sio ko­men­ta­rą pa­žy­mi, kad krei­pi­mą­si pa­si­ra­šiu­sie­ji per 60 ži­no­mų Lie­tu­vos moks­lo ir kul­tū­ros at­sto­vų "tik kul­tū­rin­gai par­eiš­kė sa­vo nuo­mo­nę, kad LLRA kurs­to­ma tau­ti­nė ne­san­tai­ka ken­kia ge­riems dvi­ša­liams Lie­tu­vos ir Len­ki­jos vals­ty­bių san­ty­kiams, ir kad nei Lie­tu­vos pi­lie­čiai, nei Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė ne­tu­ri bū­ti pa­vers­ti an­ti­vals­ty­bi­nių LLRA už­gai­dų įkai­tais, o len­kų tau­ty­bės Lie­tu­vos pi­lie­čiai – šios par­ti­jos nuo­la­tos ma­ni­pu­liuo­ja­ma ma­se".

"Jūs sa­vo ko­men­ta­re ne­kul­tū­rin­gai įvar­di­jo­te šiuos ži­no­mus Lie­tu­vo­je in­te­lek­tua­lus "vi­suo­me­nės at­mes­tais mar­gi­na­lais". Jūs vie­šai ir ne­pel­ny­tai pa­skel­bė­te Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos na­rius ir ki­tus krei­pi­mą­si pa­si­ra­šiu­sius moks­li­nin­kus "de­mas­kuo­tais so­vie­tų aka­de­mi­nės no­menk­la­tū­ros at­sto­vais, to­bu­lai įval­džiu­siais cha­me­leo­niz­mo me­ną", - sa­ko LMA na­riai.

Vie­šą krei­pi­mą­si, ad­re­suo­tą pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, Sei­mo pir­mi­nin­kei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei, mi­nis­trui pir­mi­nin­kui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Juo­zui Ole­kui ir Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Ar­tū­rui Pa­ulaus­kui, pra­ėj­suią sa­vai­tę bu­vo pa­si­ra­šę aka­de­mi­kai Zig­mas Zin­ke­vi­čius, An­ta­nas Ty­la, Ro­mual­das Gri­gas, Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša, An­ta­nas Bu­ra­čas, ra­šy­to­jai Ka­zys Sa­ja, Jo­nas Mi­ke­lins­kas, Leo­nas Mil­čius, Ro­mas Gu­dai­tis, Pe­tras Na­raš­ke­vi­čius, kul­tū­ros pa­sau­lio vei­kė­jai Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis, Dai­va Ta­mo­šai­ty­tė, Re­gi­man­tas Ta­mo­šai­tis, Jo­nas Vi­li­mas, taip pat moks­li­nin­kai Kęs­tu­tis Dub­ni­kas, Vy­tau­tas Dau­jo­tis, Arū­nas Bin­ge­lis, Ka­zi­mie­ras Garš­va, Ar­vy­das Ja­nu­lai­tis, Ro­mas Ba­tū­ra, Juo­zas Al­gi­man­tas Krikš­to­pai­tis, Al­vy­das But­kus, Al­gir­das De­gu­tis, Ju­lius Šal­kaus­kas, Vy­te­nis Rim­kus, Jo­nas Užur­ka, re­zis­ten­tai Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė, Al­gir­das End­riu­kai­tis, Al­fon­sas Sva­rins­kas, Al­gir­das Pa­tac­kas, Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­riai Ro­mas Pa­kal­nis, Bro­nis­lo­vas Kuz­mins­kas, Bro­nis­lo­vas Gen­ze­lis, Ro­mual­das Ozo­las, Ar­vy­das Juo­zai­tis, Bro­nius Leo­na­vi­čius, Vy­tau­tas Radž­vi­las, pub­li­cis­tai Ed­var­das Čiul­dė, Li­nas Vir­gi­ni­jus Me­de­lis, Ire­na Va­si­naus­kai­tė, Min­dau­gas Ku­bi­lius, Ži­vi­lė Ma­kaus­kie­nė ir ki­ti as­me­nys.