V.Sudikienė:Šimtai tūkstančių žygiuoja prieš prezidentą

lzinios.lt 2013-12-02

To­kios reak­ci­jos, ko­kia ki­lo Ukrai­no­je pre­zi­den­tui Vik­to­rui Ja­nu­ko­vy­čiui at­si­sa­kius Vil­niu­je pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES), ti­kriau­siai nie­kas ne­si­ti­kė­jo. Po­li­ci­ja, prieš tai iš­vai­kiu­si mi­tin­gą, nu­šluo­ta, pre­zi­den­tas tei­si­na­si, tūks­tan­čiai žmo­nių skan­duo­ja šū­kius, virš mi­nios ple­vė­suo­ja ES ir Ukrai­nos vė­lia­vos.

Ig­no­ruo­da­mos val­džios drau­di­mą pro­tes­tuo­ti Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je, mi­nios žmo­nių - gat­vė­se jų bu­vo šim­tai tūks­tan­čių, opo­zi­ci­jos tei­gi­mu, pu­sė mi­li­jo­no - nu­šla­vė po­li­ci­jos pa­sta­ty­tas me­ta­li­nes užt­va­ras, iš­vi­jo po­li­ci­nin­kus ir su­ren­gė de­mons­tra­ci­ją Ukrai­nos sos­ti­nės cen­tre rei­ka­lau­da­mi nau­jų rin­ki­mų ir ap­kal­tos pre­zi­den­tui. Opo­zi­ci­ja tei­gia, kad ma­si­nės ak­ci­jos Ki­je­ve jau pe­rau­go į re­vo­liu­ci­ją.

"Mes no­ri­me Eu­ro­pos ir lais­vės, - sa­kė 62 me­tų bu­vęs vers­li­nin­kas, da­bar pen­si­nin­kas My­ko­la Sap­ro­no­vas. - Val­džia tu­ri at­sis­ta­ty­din­ti."

 

Kai sek­ma­die­nį di­džiu­lė ko­lo­na pro­tes­tuo­to­jų pri­ar­tė­jo prie Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tės, iš­ar­dė me­ta­li­nes užt­va­ras ir ją užė­mė, po­li­ci­ja at­si­trau­kė. Val­džia bu­vo užd­rau­du­si nuo sek­ma­die­nio iki 2014 me­tų sau­sio 7 die­nos reng­ti bet ko­kius pro­tes­tus.

Gau­do provokatorius

Pro­tes­tai Ki­je­ve vy­ko jau dau­giau kaip sa­vai­tę, ta­čiau to­kio skai­čiaus žmo­nių kaip sek­ma­die­nį dar ne­bu­vo. Daug pro­tes­tuo­to­jų at­va­žia­vo į Ki­je­vą iš Va­ka­rų Ukrai­nos, kur proeu­ro­pie­tiš­kos nuo­tai­kos ypač stip­rios. Žmo­nių pyk­tį ypač pa­kurs­tė po­li­ci­jos smur­to veiks­mai šeš­ta­die­nio ry­tą, kai ke­li šim­tai pro­tes­tuo­to­jų bu­vo jė­ga iš­vai­ky­ti iš Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tės, de­šim­tys ak­ty­vis­tų su­im­ti. Daug pro­tes­tuo­to­jų bu­vo su­žeis­ti ir kru­vi­ni tu­rė­jo pa­lik­ti aikš­tę, nes po­li­ci­ja laz­do­mis per gal­vas dau­žė žmo­nes. Iš­vai­kius "eu­ro­mai­da­ną" gru­pe­lės pro­tes­tuo­to­jų per nak­tį slė­pė­si Šv. My­ko­lo vie­nuo­ly­ne su auk­si­niais ku­po­lais, prie jo va­kar liū­lia­vo mi­nios.

Gru­pė pro­tes­tuo­to­jų pa­nau­do­jo bul­do­ze­rį prieš riau­šių po­li­ci­ją, ku­ri su šal­mais sto­vė­jo prie V.Ja­nu­ko­vy­čiaus būs­ti­nės. Įtam­pa Ki­je­ve to­kia di­de­lė, jog bai­mi­na­ma­si nau­jų smur­to pro­trū­kių. Tuo la­biau kad tarp pro­tes­tuo­to­jų vei­kia daug pro­vo­ka­to­rių. Tre­nin­guo­ti vy­ru­kai su šal­mais ir kau­kė­tais vei­dais ko­jų spy­riais dau­žė Ki­je­vo mies­to ta­ry­bos pa­sta­to lan­gus. Pro­tes­tuo­to­jai su­čiu­po ke­lis pro­vo­ka­to­rius, ge­rai pa­si­ren­gu­sius smur­to veiks­mams, tu­rin­čius po striu­kė­mis pa­slėp­tas laz­das. Vė­liau pra­neš­ta, kad Ki­je­ve bu­vo užim­ti pa­sta­tai: me­ri­ja ir pro­fe­si­nių są­jun­gų rū­mai. Opo­zi­ci­ja at­si­ri­bo­jo nuo to, kas vy­ko prie pre­zi­den­to ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­sta­to. Jos tei­gi­mu, smur­ti­nius in­ci­den­tus re­ži­suo­ja val­džia, kad ga­lė­tų pa­skelb­ti ne­pap­ras­tą­ją pa­dė­tį ša­ly­je.

Pirmose eilėse su ES šalininkais žygiavo A.Jaceniukas (kairėje), V.Kličko (dešinėje) ir iš Lenkijos atvykęs opozicinės "Įstatymo ir teisingumo" partijos lyderis Jaroslawas Kaczynskis.

Pre­zi­den­tu nie­kas netiki

Po šeš­ta­die­nio smur­to pre­zi­den­to V.Ja­nu­ko­vy­čiaus kan­ce­lia­ri­jos va­do­vas Ser­hi­jus Lio­voč­ki­nas at­sis­ta­ty­di­no, ma­no­ma, dėl ne­pri­ta­ri­mo jė­gos nau­do­ji­mui vai­kant Ukrai­nos eu­roin­teg­ra­ci­jos ša­li­nin­kus. Tos pa­čios die­nos, kai bu­vo nu­šluo­tas "eu­ro­mai­da­nas", va­ka­rą V.Ja­nu­ko­vy­čius pa­smer­kė šiurkš­tų jė­gos pa­nau­do­ji­mą prieš opo­zi­ci­jos mi­tin­gą ir tai, kad jį iš­vai­kant su­žeis­ta de­šim­tys proeu­ro­pie­tiš­kų de­mons­tran­tų, bei pa­ža­dė­jo at­lik­ti ty­ri­mą, nors tie­sio­giai po­li­ci­jos ne­kal­ti­no. Pre­zi­den­to ap­gai­les­ta­vi­mai vi­suo­me­nės ne­įti­ki­no.

Opo­zi­ci­nės par­ti­jos „Svo­bo­da“ („Lais­vė“) ly­de­ris Ole­has Tiag­ni­bo­kas pra­ne­šė apie vi­suo­ti­nio strei­ko pra­džią. "Mes ga­li­me ir tu­ri­me pa­ša­lin­ti šią val­džią", - kal­bė­jo ki­tos opo­zi­ci­nės par­ti­jos UDAR ly­de­ris Vi­ta­li­jus Klič­ko, po­pu­lia­rus bok­so čem­pio­nas, no­rė­jęs per ki­tus pre­zi­den­to rin­ki­mus mes­ti iš­šū­kį V.Ja­nu­ko­vy­čiui. Šis jau pa­sis­ten­gė pri­im­ti įsta­ty­mus, ku­rie už­ker­ta ke­lią V.Klič­ko da­ly­vau­ti pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Ukrai­nos opo­zi­ci­nės par­ti­jos „Bat­kivš­či­na“ („Tė­vy­nė“) par­la­men­ti­nės frak­ci­jos ly­de­ris Ar­se­ni­jus Ja­ce­niu­kas par­eiš­kė, kad de­mons­tran­tai ne­pa­si­trauks, kol ne­at­sis­ta­ty­dins vy­riau­sy­bė.

Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė bu­vo 2004 me­tų Ukrai­nos Oran­ži­nės re­vo­liu­ci­jos, nu­ver­tu­sios V.Ja­nu­ko­vy­čių ir iš­kė­lu­sios į val­džią pro­va­ka­rie­tiš­kus ly­de­rius, cen­tras. Po pen­ke­rių me­tų V.Ja­nu­ko­vy­čius bu­vo iš­rink­tas pre­zi­den­tu, ne­di­de­liu skir­tu­mu įvei­kęs bu­vu­sią mi­nis­trę pir­mi­nin­kę Ju­li­ją Ty­mo­šen­ko, ku­rią pa­skui įki­šo į ka­lė­ji­mą. Ji nu­teis­ta sep­ty­ne­rius me­tus ka­lė­ti dėl įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mo. Jos pa­lei­di­mas bu­vo vie­na są­ly­gų, ku­rias Ki­je­vui kė­lė ES.

Ne­pa­si­ra­šęs aso­cia­ci­jos su­tar­ties su ES sa­ky­da­mas, kad Ukrai­na ne­ga­li nu­trauk­ti pre­ky­bi­nių ry­šių su Ru­si­ja, ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis V.Ja­nu­ko­vy­čius vyks­ta į Mask­vą. Kaip pa­skel­bė prem­je­ras My­ko­la Aza­ro­vas, ten V.Ja­nu­ko­vy­čius pa­si­ra­šys dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo "ke­lio gai­res".

AP, Reu­ters, BBC, LŽ