Rezoliucija. Dėl lietuvių kalbos apsaugos

Lietuvos Sąjūdžio XV-ojo suvažiavimo

Rezoliucija

Vilnius

2016 m. vasario 20 d.

 

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KAIP KONSTITUCINĖS VERTYBĖS APSAUGOS

Lietuvių kalba dabar yra seniausia indoeuropiečių kalba, sauganti daugybę Europos kultūros, istorijos, civilizacijos dalykų. Rengiant Lietuvos Respublikos įstatymus, būtina atsižvelgti į šiuos klausimus:

išsaugoti tradicinį Lietuvos kultūros paveldą, susiformavusį per 500 metų – lietuvių kalbos abėcėlės, Lietuvos Respublikos piliečių vardų, pavardžių ir jų rašybos dokumentuose. LR Konstitucinis Teismas 1999 m. paskelbė, kad „asmens vardas ir pavardė piliečio pase turi būti rašomi valstybine kalba. Kitaip būtų paneigtas konstitucinis valstybinės kalbos statusas“;

neiškraipyti autentiškų vietovardžių ir juos rašyti tik valstybine kalba;

nepažeisti Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumo ir neįteisinti regioninių kalbų oficialaus statuso, pažeidžiant Lietuvos Konstituciją ir įstatymus, daugumos valstybės piliečių teises. Gatvių, vietovių pavadinimus oficialiai rašyti tik valstybine kalba;

neatsisakyti valstybinės kalbos egzamino suvienodinimo ir jo neatidėlioti, kadangi nevienodas valstybinės kalbos vertinimas diskriminuotų ir segreguotų (LR Konstitucijos 29 str.) Lietuvos Respublikos piliečius; mokyklose turi būti skelbiamos teisingos istorijos, kalbotyros žinios; dvikalbėse ir trikalbėse seniūnijose esančias savivaldybėms priklausančias mokyklas perduoti Švietimo ir mokslo ministerijos žinion;

Raginame Seimą ir Vyriausybę nuosekliai didinti finansavimą Lietuvių kalbos, lietuvių literatūros ir tautosakos tyrinėjimams.

stiprinti pasaulio lietuvių ryšį, už Lietuvos Respublikos ribų, su Tėvyne ir gimtąja kalba.

atkurti Tautinių bendrijų ir išeivijos departamentą prie LR Vyriausybės.

 

             Vidmantas Žilius

Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo pirmininkai                        

             Laimas Dieninis

 

Vilnius

2016 03 03