Rezoliucija. Dėl Lietuvos menkinimo viešojoje erdvėje

Lietuvos Sąjūdžio XV-ojo suvažiavimo

Rezoliucija

Vilnius

2016 m. vasario 20 d.

 

LIAUKIMĖS MENKINĘ LIETUVĄ VIEŠOJOJE ERDVĖJE

 

   Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo, įvykusio 2016 m. vasario 20 d. Vilniuje, dalyviai p a ž y m i, kad informacija, pateikiama Lietuvos visuomenės informavimo priemonėse, tarp jų ir kai kuriose Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidose, neretai kuria vienpusiškai neigiamą nuomonę apie Lietuvą, menkina jos pasiekimus ir ateities perspektyvas. Ją daugiausiai lemia racionalumo stokojanti žiniasklaidos nuostata lyginti socialinės gerovės būklę Lietuvoje su turtingiausių Vakarų šalių ar pastaraisiais metais itin praturtėjusių valstybių, pavyzdžiui, Jungtinių Arabų Emyratų, gerovės rodikliais. Atsakomybė už mūsų krašto gerovės atotrūkį paprastai suverčiama valdžiai, valstybės institucijoms, dažniausiai nutylint istorines priežastis (karą ir sovietinę okupaciją), lėmusias tebesantį Lietuvos socialinės ir kultūrinės raidos atsilikimą. Negatyvų Lietuvos paveikslą masinėse informacijos priemonėse nevengiama sustiprinti ir juodomis socialinės patologijos spalvomis, tam tikslui nuolat pasitelkiant rezonansinius žmogžudysčių, korupcijos, savižudybių, alkoholizmo atvejus ir pateikiant juos kaip viso Lietuvos socialinio gyvenimo esmę atspindinčius faktus.

 

     Suvažiavimo dalyviai yra į s i t i k i n ę, kad nesiliaujantis Lietuvos menkinimas viešojoje erdvėje griauna piliečių pasitikėjimą savo valstybe, skatina socialinę depresiją, emigraciją, visuomeninių bei žmogiškų ryšių eroziją. Šitokius padarinius sukelianti masinės informacijos priemonių veikla yra nesuderinama su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Visuomenės informavimo įstatymuose įtvirtinta visuomenės informavimo priemonių pareiga „stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją.

 

     Suvažiavimo dalyviai k v i e č i a žinomus visuomenės veikėjus, akademinės bendruomenės narius, politines partijas, kompetentingas valstybės institucijas, ypač Lietuvos Respublikos Seimą, tinkamai vertinti savo misiją ignoruojančių visuomenės informavimo priemonių veiklą ir užkirsti kelią mūsų nacionalinius interesus, demokratijos plėtrą žeidžiančiam Lietuvos menkinimui šalies žmonių bei tarptautinės bendruomenės akyse.

          Vidmantas Žilius

Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo pirmininkai                        

           Laimas Dieninis

Vilnius

2016 03 03