Mirė Vytauto Landsbergio sesuo

delfi.lt 2018 05 04

Ketvirtadienio naktį Australijoje, Melburne, mirė Alena Karazijienė (Landsbergytė-Žemkalnytė). Velionė buvo profesoriaus, pirmojo faktinio atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovo Vytauto Landsbergio sesuo.

Tai DELFI patvirtino V. Landsbergio sūnus rašytojas Vytautas V. Landsbergis.

 

Alena buvo vyresnioji V. Landsbergio sesuo. Judviejų brolis, Australijos lietuvių radijo ir spaudos darbuotojas, vadovavęs Melburno lietuvių bendruomenei, Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis Melburne mirė praėjusių metų pabaigoje.

 

Pasak V. V. Landsbergio, kol kas neaišku, kur velionė bus laidojama - jos vyro pelenai buvo parvežti į Lietuvą, gali būti, kad tokia buvo ir žmonos valia.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ketvirtadienį pareiškė nuoširdžią užuojautą V. Landsbergiui dėl sesers netekties.

 

„Tokių šviesių ir iškilių asmenybių netektis yra skaudi ir sunki visai Lietuvai. Dėkojame už lietuvybės skleidimą ir tradicijų puoselėjimą išeivijoje. Svarus indėlis tautos kultūrai niekada nebus pamirštas“, – sakoma V. Pranckiečio užuojautoje.

 

A. Karazijienė buvo Gab­rie­liaus Land­sber­gio-Žem­kal­nio, vie­no iš lie­tu­vių tau­tos at­gi­mi­mo XIX a. pa­bai­go­je da­ly­vio, bei Jo­no Jab­lons­kio, nor­mi­nės lie­tu­vių kal­bos pa­grin­dų kū­rė­jo, vai­kai­tė. Jos tėvas – Lietu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ko­vų XX a. pra­džio­je da­ly­vis, ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Žemkalnis.