V. Landsbergis į Vilniaus merus siūlo M. Majauską

lzinios.lt 2014-10-29

Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis par­tie­čiams pa­siū­lė kel­ti My­ko­lo Ma­jaus­ko kan­di­da­tū­rą į Vil­niaus me­rus.

Bu­vęs tuo­me­ti­nio prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus pa­ta­rė­jas sa­ko, kad su­lau­kęs pir­mo­jo po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo vals­ty­bės va­do­vo par­amos rim­tai svars­tys, ar da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

V.Lands­ber­gis BNS pa­tvir­ti­no, kad idė­ją dėl M.Ma­jaus­ko yra iš­sa­kęs Vil­niaus Nau­ja­mies­čio sky­riaus par­ti­jos na­riams. Jis sa­kė ma­nan­tis, kad 32 me­tų M.Ma­jaus­kui už­tek­tų pa­tir­ties bū­ti me­ru.

„Ži­no­te, ko­kia yra pa­tir­tis. Pa­tir­tis su­ktis tarp su­ktų žmo­nių tai nė­ra di­de­lė, be abe­jo. Ir gal ji­nai nė­ra pa­ti svar­biau­sia. O šiaip jis vi­so­kių moks­lų bai­gęs, dir­bęs ir ban­kuo­se, ir fi­nan­suo­se, ir vy­riau­sy­bė­je. Jis nė­ra pės­čias vai­ki­nu­kas. Da­bar to­kie jau­ni vy­rai kai ka­da da­ro la­bai di­de­lius da­ly­kus“, - sa­kė V.Lands­ber­gis.

M.Ma­jaus­kas sa­kė, kad „ne­ga­li lik­ti abe­jin­gas, su­lau­kęs to­kio pa­lai­ky­mo“, to­dėl ke­ti­na rim­tai svars­ty­ti da­ly­va­vi­mą rin­ki­muo­se.

„Pir­mo­jo ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos va­do­vo pa­si­ti­kė­ji­mas yra di­des­nis nei esu to ver­tas“, - BNS sa­kė M.Ma­jaus­kas.

 

M.Ma­jaus­ko tei­gi­mu, jo kan­di­da­tū­rą taip pat par­ėmė Vil­niaus Fa­bi­jo­niš­kių ir Se­na­mies­čio sky­riai.

M.Ma­jaus­kas 2008-2012 me­tais bu­vo tuo­me­ti­nio prem­je­ro, kon­ser­va­to­rių ly­de­rio A.Ku­bi­liaus pa­ta­rė­jas eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų klau­si­mais, prieš tai jis dir­bo fi­nan­sų pa­ta­rė­ju Lon­do­ne ir Aus­tra­li­jo­je.

Vil­niaus kon­ser­va­to­riai ko­vo vi­du­ry­je pir­muo­ju par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­šo nu­me­riu ir kan­di­da­tu į me­ro par­ei­gas pa­tvir­ti­no par­la­men­ta­rą Man­tą Ado­mė­ną, ta­čiau par­ti­jos va­do­vy­bė jį ver­ti­no kri­tiš­kai ir ieš­ko­jo ki­tų kan­di­da­tų.

Bū­ti kon­ser­va­to­rių kan­di­da­te į sos­ti­nės me­rus siū­ly­ta bu­vu­siai vie­šo­sios įstai­gos „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ va­do­vei Mil­dai Dar­gu­žai­tei, bu­vu­siai fi­nan­sų mi­nis­trei Ing­ri­dai Ši­mo­ny­tei, ta­čiau jos abi at­si­sa­kė.

Par­ti­jos pre­zi­diu­mas šį mė­ne­sį pats įvar­di­jo po­ten­cia­lius kan­di­da­tus į me­rus, ku­riuos siū­lė svars­ty­ti Vil­niaus sky­riams. Į jį bu­vo įtrauk­tas ir M.Ma­jaus­kas, ta­čiau prieš dvi sa­vai­tes jis par­eiš­kė ne­da­ly­vau­sian­tis rin­ki­muo­se, nes „sa­vi­val­dos rin­ki­mų trau­ki­nys yra se­niai iš­ju­dė­jęs, o pa­sku­ti­nės mi­nu­tės skry­dis šia­me pro­ce­se bū­tų ne­at­sa­kin­gas žings­nis“.

Tarp ki­tų kan­di­da­tų į me­rus TS-LKD pre­zi­diu­mas įvar­di­jo Sei­mo na­rius Sta­sį Šed­ba­rą, Ar­vy­dą Anu­šaus­ką, Pa­ulių Sau­dar­gą, po­li­to­lo­gą Lau­ry­ną Kas­čiū­ną ir Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį Val­dą Ben­kuns­ką.

„Lie­tu­vos žii­nios“ tre­čia­die­nį rašo, kad ke­li TS-LKD sos­ti­nės sky­riai iš­kė­lė ir eu­ro­par­la­men­ta­rės Lai­mos Liu­ci­jos And­ri­kie­nės kan­di­da­tū­rą.

Li­be­ra­lų kan­di­da­tu Vil­niaus me­ro rin­ki­muo­se bus Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, so­cial­de­mo­kra­tų - Gin­tau­tas Pa­luc­kas, Dar­bo par­ti­jos - Jo­nas Pins­kus.

Ko­vo 1-ąją me­rai pir­mą kar­tą bus ren­ka­mi tie­sio­giai.