Politologas: Ukrainoje laimėjo provakarietiškos jėgos, bet oligarchija nedingo

lzinios.lt 2014 10 27

Ukrai­nos par­la­men­to rin­ki­muo­se lai­mė­jo pro­va­ka­rie­tiš­kos jė­gos, ku­rios už­si­ti­kri­no sta­bi­lią dau­gu­mą, rei­ka­lin­gą im­tis re­for­mų, ta­čiau iš­lie­ka daug klau­si­mų dėl oli­gar­chų įta­kos to­les­nei ša­lies rai­dai, sa­ko Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro eks­per­tas Lau­ry­nas Kas­čiū­nas.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, Ukrai­nos val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją tu­rė­tų su­da­ry­ti pre­zi­den­to Pe­tro Po­ro­šen­kos blo­kas, mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Ar­se­ni­jaus Ja­ce­niu­ko Liau­dies fron­tas ir nau­ja Lvo­vo me­ro įkur­ta par­ti­ja. Vi­sos šios po­li­ti­nės jė­gos pa­si­sa­ko už Ukrai­nos na­rys­tę Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES).

„Lai­mė­jo proeu­ro­pie­tiš­kos jė­gos, dek­la­ruo­jan­čios aiš­kią kryp­tį link ES. Mi­nė­tos trys po­li­ti­nės jė­gos teo­riš­kai ga­lė­tų im­tis po­li­ti­nių re­for­mų pa­gal aso­cia­ci­jos ir lais­vos pre­ky­bos su­si­ta­ri­mą“, - BNS pir­ma­die­nio ry­tą sa­kė L.Kas­čiū­nas.

„Vis­gi klaus­tu­kų yra, nes oli­gar­chi­ja iš Ukrai­nos nie­kur ne­din­go. Tie oli­gar­chai, ku­rie da­rė di­džiu­lę įta­ką bu­vu­sio pre­zi­den­to Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus lai­ko­tar­piu, su­silp­nė­jo, ta­čiau su­ge­bė­jo ras­ti ka­na­lų, kaip in­teg­ruo­ti į Ra­dą sau svar­bių žmo­nių“, - pri­dū­rė jis.

Pa­sak L.Kas­čiū­no, Ru­si­ja ir to­liau ban­dys iš­lai­ky­ti įtam­pą Ukrai­no­je, o mo­ty­va­ci­ją im­tis skaus­min­gų re­for­mų ma­ži­na tai, kad ES ne­ža­da Ukrai­nai na­rys­tės pers­pek­ty­vos.

„At­si­nau­ji­ni­mas yra ge­ras, rei­kia žiū­rė­ti, ar tai trans­for­muo­sis į rim­tus spren­di­mus, ku­rie truk­te­lė­tų Ukrai­ną iš po­so­vie­ti­nio pa­sau­lio“, - sa­kė po­li­to­lo­gas.

Petro Porošenka. / Reuters/Scanpix nuotrauka

Jo nuo­mo­ne, ri­bo­to mas­to ka­ri­nis konf­lik­tas Ry­tų Ukrai­no­je ga­li už­si­tęs­ti, Ru­si­jai sie­kiant pa­lai­ky­ti įtam­pą. Kar­tu po­li­ti­kos eks­per­tas sa­kė ne­at­me­tan­tis ga­li­my­bės, kad po rin­ki­mų pre­zi­den­tas P.Po­ro­šen­ka „ga­li kons­ta­tuo­ti, kad ši te­ri­to­ri­ja yra lai­ki­nai oku­puo­ta Ru­si­jos ir pa­sa­ky­ti, kad il­gai­niui ky­lant eko­no­mi­kai Don­ba­sas pats grįš į Ukrai­ną“.

Ukrai­nos opo­zi­ci­jos blo­kas, su­si­jęs su nu­ša­lin­tu pro­ru­siš­ku pre­zi­den­tu V.Ja­nu­ko­vy­čiu­mi, ku­riam va­do­vau­ja bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ju­ri­jus Boi­ko, per rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 7,6 proc. par­amą.

Į par­la­men­tą taip pat tu­rė­tų pa­tek­ti po­pu­lis­ti­nė Ra­di­ka­lio­ji par­ti­ja, ku­ri ga­li ti­kė­tis maž­daug 7 proc. bal­sų par­amos ir na­cio­na­lis­ti­nė par­ti­ja „Svo­bo­da“ („Lais­vė“), už ku­rią ga­lė­jo bal­suo­ti per 5 proc. rin­kė­jų.

Par­ti­ja „Bat­kivš­čy­na“ („Tė­vy­nė“), ku­riai va­do­vau­ja eksp­rem­je­rė Ju­li­ja Ty­mo­šen­ko, pa­si­ro­dė blo­giau nei ti­kė­ta­si, ta­čiau už­si­ti­kri­nu­si 5,6 proc. bal­sų ji taip pat ga­li ti­kė­tis pa­tek­ti į par­la­men­tą.

Kaip ir bu­vo prog­no­zuo­ja­ma, rin­ki­mų bar­je­ro ne­pa­vy­ko įveik­ti Ukrai­nos ko­mu­nis­tų par­ti­jai, ku­ri su­rin­ko apie 4 proc. bal­sų.