Prezidentė apie SGD terminalą: "Jis suteiks laisvę priimant sprendimus"

lzinios.lt 2014-10-21

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gia ne­si­jau­di­nan­ti dėl ga­li­mų du­jų tie­ki­mo Lie­tu­vai trik­džių at­ei­nan­čią žie­mą.

In­ter­viu nau­jie­nų agen­tū­rai „Reu­ters“ Lie­tu­vos va­do­vė an­tra­die­nį taip pat sa­kė, kad su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­las Lie­tu­vai reikš ne tik ener­ge­ti­nę ne­prik­lau­so­my­bę, bet ir aps­kri­tai san­ty­kių su Ru­si­ja po­ky­tį.

„Ti­krai mes ne­be­si­jau­di­na­me dau­giau (dėl Ru­si­jos du­jų tie­ki­mo nu­trū­ki­mų)... Aš ne­su su­si­rū­pi­nu­si dėl du­jų tie­ki­mo at­ei­nan­čią žie­mą, bent jau Lie­tu­vai“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad Ru­si­jos kon­cer­nui „Gazp­rom“ su­stab­džius tie­ki­mą, Lie­tu­va ga­lė­tų ieš­ko­ti SGD nu­si­pirk­ti rin­ko­je, be to, tu­ri du­jų at­sar­gų mė­ne­siui In­ču­kal­nio du­jų sau­gyk­lo­je Lat­vi­jo­je.

Kal­bė­da­ma apie SGD ter­mi­na­lo reikš­mę, D.Gry­baus­kai­tė tei­gė, jog Lie­tu­vai jis „su­teiks daug sver­tų ir lais­vės pri­imant spren­di­mus“.

„Nie­kas ne­ga­lės mū­sų šan­ta­žuo­ti ar vers­ti mo­kė­ti po­li­ti­nę kai­ną, - tei­gė D.Gry­baus­kai­tė. - Ir tai yra ge­riau­sias re­zul­ta­tas“.

SGD ter­mi­na­las tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti gruo­džio 3 die­ną.