Tikimasi, kad „Jūros vilkas“ kitą savaitę išplauks į jūrą

lzinios.lt 2014-09-27

„Y­ra vil­ties, kad Ru­si­jos su­lai­ky­tas žve­jy­bos lai­vas „Jū­ros vil­kas“ jau ki­tą sa­vai­tę ga­li iš­plauk­ti į jū­rą“, - sa­ko lai­vą val­dan­čios bend­ro­vės „Arc­tic Fis­hing“ va­do­vas Gied­rius Gruz­dys.

Nors Ru­si­jos su­lai­ky­tas Lie­tu­vos žve­jy­bi­nis lai­vas areš­tuo­tas, ti­ki­ma­si, kad areš­tas bus pa­nai­kin­tas. „Mū­sų ži­nio­mis, pir­ma­die­nį tu­rė­tų įvyk­ti teis­mo po­sė­dis, ku­ria­me bus spren­džia­ma, ar lai­vo areš­tas bus pa­nai­kin­tas, ar ne. Ad­vo­ka­tai pa­pra­šė pa­leis­ti lai­vą už užs­ta­tą, tad ti­ki­mės pa­lan­kaus spren­di­mo“, – sa­kė G. Gruz­dys.

Pa­sak G. Gruz­džio, spren­di­mą dėl užs­ta­to ir jo dy­džio ki­tą sa­vai­tę pri­ims teis­mas. Ru­si­jos ins­ti­tu­ci­jos lai­vo ka­pi­to­ną Alek­sand­rą Gruš­ko, ku­rio va­do­vau­ja­mą lai­vą Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pa­sie­nie­čiai su­lai­kė ir jė­ga nu­tem­pė į Mur­mans­ko uos­tą, šią sa­vai­tę pa­trau­kė ad­mi­nis­tra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn. Pa­sak „Arc­tic Fis­hing“ va­do­vo, tai jau yra pos­tū­mis tei­gia­ma link­me, nes pra­džio­je ru­sai gra­si­no bau­džia­muo­ju per­se­kio­ji­mu.

A. Gruš­ko, ku­ris kar­tu su ki­tais Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pi­lie­čiais šiuo me­tu yra lai­ko­mas Mur­mans­ko uos­to prie­igo­se sto­vin­čia­me lai­ve, tei­gia, jog ti­ki­si pa­lan­kaus spren­di­mo dėl areš­to.

„Kol kas mums pa­de­da Lie­tu­vos kon­su­las, kom­pa­ni­jos ad­vo­ka­tai, tu­ri­me ga­li­my­bę bend­rau­ti su ar­ti­mai­siais. Kol kas sig­na­lai iš Ru­si­jos pa­lan­kūs, ta­čiau to­les­nę ei­gą prog­no­zuo­ti su­nku. Nuo su­lai­ky­mo pra­džios, kuo­met į lai­vą įsi­ver­žė Ru­si­jos spe­cia­lio­sios pa­jė­gos, iki šio sa­vait­ga­lio są­ly­gos kiek pa­ge­rė­jo – tu­ri­me ga­li­my­bę nau­do­tis kom­piu­te­riu, te­le­fo­nu, nors ir esa­me at­skir­ti nuo ki­tos įgu­los da­lies – mū­sų įgu­los, ku­ri tu­ri Ru­si­jos pi­lie­ty­bę“, – sa­kė lai­vo ka­pi­to­nas.

Te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je lai­vas vyk­dė žve­jy­bą ir bu­vo su­lai­ky­tas, yra NE­AFC – Šiau­rės ry­tų At­lan­to žve­jy­bos ko­mi­si­jos ad­mi­nis­truo­ja­ma žve­jy­bos ak­va­to­ri­ja, ku­rios na­rė­mis yra 8 ša­lys – Da­ni­ja, Nor­ve­gi­ja, Is­lan­di­ja, ES ir Ru­si­ja bei Ka­na­da, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, Sent Kit­sas ir Ne­vis.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ins­ti­tu­ci­jos ne­bu­vo in­for­muo­tos apie šio lai­vo ir įgu­los, ku­rio­je iš 28 na­rių 3 yra Lie­tu­vos pi­lie­čiai, su­lai­ky­mą net ke­tu­rias die­nas.

„Sup­ran­ta­me, kad to­kia­me po­li­ti­nia­me kon­teks­te ta­po­me si­tua­ci­jos įkai­tais, bet nie­kaip ne­ga­li­me pa­tei­sin­ti kai ku­rių lie­tu­vių, ku­rie, ne­tu­rė­da­mi fak­ti­nės in­for­ma­ci­jos, vie­šai žars­to ko­men­ta­rus apie lai­vo bu­vi­mo vie­tą. Tuo pui­kiai pa­si­nau­do­ja Ru­si­ja ir mū­sų tei­si­nin­kams tik ap­sun­ki­na dar­bą. No­rė­tų­si, kad to­kie ne­kom­pe­ten­tin­gi pa­si­sa­ky­mai liau­tų­si“, - sa­kė areš­tuo­to­jo lai­vo „Jū­ros vil­kas“ ka­pi­to­nas A. Gruš­ko.

Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė šią sa­vai­tę pa­pra­šė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vau­ti areš­tuo­to žve­jy­bos lai­vo „Jū­ros vil­kas“ in­te­re­sams di­džiu­lio vi­suo­me­nės dė­me­sio su­lau­ku­sio­je by­lo­je. NE­AFC ko­mi­si­jo­je Eu­ro­pos Są­jun­gai at­sto­vau­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Lie­tu­va pa­pra­šė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos dė­ti vi­sas pa­stan­gas, kad toks at­ve­jis at­ei­ty­je dau­giau ne­pa­si­kar­to­tų su jo­kiu ki­tu ES žve­jy­bi­niu lai­vu.

Rug­sė­jo 18 die­ną tarp­tau­ti­niuo­se van­de­ny­se Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pa­sie­nie­čiai su­lai­kė ir jė­ga nu­tem­pė į Mur­mans­ko uos­tą Lie­tu­vos žve­jy­bi­nį lai­vą „Jū­ros vil­kas“, taip pa­žeis­da­mi Jung­ti­nių Tau­tų kon­ven­ci­ją dėl jū­rų tei­sės.