ES paskelbė naujas sankcijas Rusijai

lzinios.lt 2014-09-09

Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) pir­ma­die­nį pa­skel­bė nau­jas sank­ci­jas Mask­vai, nors Ru­si­jos ir Ukrai­nos va­do­vai pa­tvir­ti­no, kad bus lai­ko­ma­si pa­liau­bų, ku­rio­mis sie­kia­ma už­baig­ti jau pen­kis mė­ne­sius trun­kan­tį kru­vi­ną konf­lik­tą.

Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas pir­ma­die­nį te­le­fo­nu kal­bė­jo­si su Ukrai­nos va­do­vu Pe­tro Po­ro­šen­ka, su ku­riuo su­ta­rė tęs­ti dia­lo­gą, kad bū­tų už­baig­tas konf­lik­tas Ukrai­nos ry­tuo­se.

Jų po­kal­bis įvy­ko, kai pro­va­ka­rie­tiš­kas Ukrai­nos ly­de­ris at­vy­ko sim­bo­li­nio vi­zi­to į vy­riau­sy­bės pa­jė­gų kon­tro­liuo­ja­mą Ma­riu­po­lio mies­tą, ku­rį pra­ėjus die­nai po to, kai penk­ta­die­nį bu­vo su­da­ry­tas su­si­ta­ri­mas dėl ug­nies nu­trau­ki­mo, bom­bar­da­vo pro­ru­siš­ki se­pa­ra­tis­tai.

Tuo tar­pu Briu­se­ly­je ES for­ma­liai pri­ta­rė nau­joms sank­ci­joms, nu­kreip­toms prieš Ru­si­jos ener­ge­ti­kos ir gy­ny­bos sek­to­rius, ta­čiau nu­ro­dė, kad jos ne­įsi­ga­lios dar ke­lias die­nas. Bend­ri­jos ly­de­riai vei­kiau­siai no­ri pa­žiū­rė­ti, kaip to­liau bus lai­ko­ma­si pa­liau­bų Ukrai­no­je.

Bau­džia­mo­sios prie­mo­nės įsi­ga­lios, kai apie jas bus pa­skelb­ta ES ofi­cia­lia­me lei­di­ny­je, o tai ga­li už­truk­ti ke­lias die­nas. Be to, sank­ci­jų tai­ky­mas ga­li bū­ti su­stab­dy­tas, jei Ukrai­nos konf­lik­to ša­lys lai­ky­sis pa­liau­bų.

„At­siž­velg­da­ma į si­tua­ci­ją vie­to­je, ES yra pa­si­ren­gu­si per­žiū­rė­ti pa­tvir­tin­tas sank­ci­jas - vi­są jų pa­ke­tą ar tik da­lį jų“, - sa­kė Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Her­ma­nas Van Rom­puy.

Dip­lo­ma­tai sa­kė, kad nau­ji su­var­žy­mai už­ker­ta ke­lią di­džiau­sioms Ru­si­jos vals­ty­bi­nėms naf­tos ir gy­ny­bos įmo­nėms gau­ti lė­šų Eu­ro­pos rin­ko­se kas­die­nėms ope­ra­ci­joms ir bū­ti­noms in­ves­ti­ci­joms.

Tai ypač skau­dus smū­gis Ru­si­jos naf­tos mil­ži­nei „Ros­neft“, ku­riai va­do­vau­ja ar­ti­mas V.Pu­ti­no są­jun­gi­nin­kas ir ku­rios sko­los, at­si­ra­du­sios vyk­dant įsi­gi­ji­mus, dėl ku­rių ji ta­po vie­na di­džiau­sių pa­sau­ly­je bir­ži­nių naf­tos ga­vy­bos įmo­nių, sie­kia de­šim­tis mi­li­jar­dų JAV do­le­rių.

Su­var­žy­mai taip pat tai­ko­mi Ru­si­jos vals­ty­bi­nei ma­gis­tra­li­nių naf­to­tie­kių mo­no­po­li­nin­kei " Trans­neft".

28 vals­ty­bių blo­kas taip pat iš­plė­tė są­ra­šą as­me­nų, ku­riems įves­ti ke­lio­nių su­var­žy­mai ir ku­rių tur­tas įšal­dy­tas. Šia­me „juo­da­ja­me są­ra­še“ yra par­ei­gū­nai, ku­rie pri­si­dė­jo prie kri­zės Ukrai­no­je ar­ba at­lie­ka svar­bų vaid­me­nį for­muo­jant Krem­liaus po­li­ti­ką.