D. Grybauskaitė Taline: Ukraina kovoja už mus visus

lzinios.lt 2014-09-03

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gia ver­ti­nan­ti Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ir NA­TO įsi­pa­rei­go­ji­mą gin­ti Bal­ti­jos re­gio­no ša­lis, ta­čiau pa­žy­mi, jog vi­sais įma­no­mais bū­dais rei­kia pa­dė­ti ir Ukrai­nai, ku­ri ko­vo­ja už tai­ką Eu­ro­po­je.

„At­vi­ra ag­re­si­ja iš Ru­si­jos pu­sės prieš su­ve­re­nią ša­lį reiš­kia ne tik Ukrai­nos už­puo­li­mą, bet tai­kos vi­so­je Eu­ro­po­je už­puo­li­mą“, - Ta­li­ne an­tra­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, Ukrai­na šian­dien ko­vo­ja ne tik dėl sa­vo lais­vės, bet „už mus vi­sus“, to­dėl svar­bu „rem­ti Ukrai­nos su­ve­re­ni­te­tą, jos ko­vą prieš ag­re­si­ją ir, ži­no­ma, mes tu­ri­me gal­vo­ti apie sau­gu­mo pa­di­di­ni­mą re­gio­ne“.

„Mes ver­ti­na­me JAV dvi­ša­lius įsi­pa­rei­go­ji­mus ir NA­TO įsi­pa­rei­go­ji­mus re­gio­nui“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Ant mū­sų pe­čių gu­la at­sa­ko­my­bė gal­vo­ti ne tik apie mū­sų re­gio­no sau­gu­mą, apie mū­sų ša­lis, bet taip pat apie mū­sų Ukrai­ną. Ukrai­na šian­dien yra fron­to li­ni­ja mums vi­siems ir mes pri­va­lo­me tai ver­tin­ti la­bai rim­tai, at­sa­kin­gai pa­dė­da­mi Ukrai­nai vi­sais įma­no­mais bū­dais“, - pri­dū­rė ji.