Lzinios.lt B. ObamaTaline: NATO įsipareigojimas yra amžinas

lzinios.lt 2014-09-04

Į Es­ti­ją at­vy­kęs Jung­ti­nių Vals­ti­jų (JAV) pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no NA­TO ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos įsi­pa­rei­go­ji­mus ir pa­ža­dė­jo at­siųs­ti dau­giau ka­ri­nių lėk­tu­vų pra­ty­boms į Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių re­gio­ną.

„Kaip NA­TO są­jun­gi­nin­kai, tu­ri­me penk­to­jo straips­nio įsi­pa­rei­go­ji­mus ko­lek­ty­vi­nei gy­ny­bai. Šis įsi­pa­rei­go­ji­mas yra ne­su­lau­žo­mas, tvir­tas ir am­ži­nas. Es­ti­ja nie­ka­da ne­bus vie­na“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Ta­li­ne sa­kė B.Oba­ma.

JAV pre­zi­den­tas pra­ne­šė, kad pla­nuo­ja­mos ka­ri­nės oro pa­jė­gų pra­ty­bos iš Ema­rio ba­zės Es­ti­jo­je.

„Šian­dien ga­liu pa­skelb­ti, kad ini­cia­ty­va apims pa­pil­do­mus oro pa­jė­gų da­li­nius, or­lai­vius pra­ty­boms čia, Šiau­rės - Bal­ti­jos re­gio­ne. Su­ta­rė­me su Es­ti­jos są­jun­gi­nin­kais, kad idea­li vie­ta pri­im­ti ir rem­ti šias pra­ty­bas bus Ema­rio ba­zė čia, Es­ti­jo­je“, - kal­bė­jo B.Oba­ma.

Jis šią ini­cia­ty­vą ža­dė­jo vė­liau tre­čia­die­nį ap­tar­ti ir su Lie­tu­vos bei Lat­vi­jos pre­zi­den­tais, ku­rie taip pat at­vy­ko į Ta­li­ną.

Rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je, JAV anks­čiau šie­met nu­spren­dė su­stip­rin­ti Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ją ir at­siun­tė po kuo­pą ka­rių į Lie­tu­vą, Lat­vi­ją, Es­ti­ją ir Len­ki­ją.

Kal­bė­da­mas bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su Es­ti­jos pre­zi­den­tu Too­mu Hend­ri­ku Il­ve­su (To­mu Hend­ri­ku Il­ve­su), B.Oba­ma par­agi­no NA­TO ša­lis pa­sek­ti es­tų pa­vyz­džiu ir skir­ti gy­ny­bai 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.

Jo tei­gi­mu, Eu­ro­po­je ku­rį lai­ką bu­vo jun­ta­mas nu­si­ra­mi­ni­mas dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų NA­TO, bet kri­zė Ukrai­no­je at­vė­rė akis.

„Tam ti­krą lai­ką čia, Eu­ro­po­je, bu­vo nu­si­ra­mi­ni­mas dėl po­rei­kių, ku­rie bū­ti­ni už­ti­krin­ti efek­ty­vų NA­TO vei­ki­mą“, - sa­kė B.Oba­ma.

„Be abe­jo, tai, kas įvy­ko Ukrai­no­je, yra tra­giš­ka, bet ma­nau, kad tai su­tei­kia mums ga­li­my­bę pa­žiū­rė­ti nau­jo­mis aki­mis ir su­pras­ti, kas bū­ti­na, jog už­ti­krin­tu­me NA­TO įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą“ , - pri­dū­rė jis.