Kurs vieningą frontą prieš Rusiją

lzinios.lt 2014-09-04

NA­TO ly­de­riai ket­vir­ta­die­nį sieks pa­de­mons­truo­ti vie­ny­bę prieš Ru­si­ją dėl konf­lik­to Ukrai­no­je, kai Pra­ncū­zi­ja par­eiš­kė ati­dė­sian­ti Mask­vai sta­to­mų ka­ro lai­vų per­da­vi­mą, nors Krem­lius ne­ti­kė­tai pa­tei­kė tai­kos pla­ną.

Ukrai­na ir nau­jos grės­mės, ke­lia­mos is­la­mo eks­tre­mis­tų Ira­ke, Si­ri­jo­je ir ki­tur, taip pat rū­pes­čių ke­lian­tis są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų iš­ve­di­mas iš Af­ga­nis­ta­no do­mi­nuos per dvie­jų die­nų su­si­ti­ki­mą Niu­por­to mies­te Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je.

NA­TO va­do­vas An­der­sas Fog­has Ras­mus­se­nas pers­pė­jo, kad Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ja Ukrai­no­je yra di­džiau­sia grės­mė sau­gu­mui nuo Šal­to­jo ka­ro, ku­rį ig­no­ruo­ti 28 Al­jan­so na­rėms bū­tų pa­vo­jin­ga.

JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas pa­ža­dė­jo vie­nin­gai pa­lai­ky­ti Ukrai­ną dėl Ru­si­jos veiks­mų, ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bę bend­rą pra­ne­ši­mą dien­raš­ty­je „The Ti­mes“.

„Ru­si­ja su­plė­šė žai­di­mo tai­syk­lių kny­gą sa­vo ne­tei­sė­ta, sa­va­va­liš­ka Kry­mo anek­si­ja, o jos ka­riai Ukrai­nos te­ri­to­ri­jo­je ke­lia grės­mę ir silp­ni­na su­ve­re­nią vals­ty­bę“, – sa­ko­ma ly­de­rių straips­ny­je.

„Tu­rė­tu­me pa­lai­ky­ti Ukrai­nos tei­sę pa­čiai nu­sta­ty­ti sa­vo de­mo­kra­ti­nę at­ei­tį ir tęs­ti mū­sų pa­stan­gas stip­ri­nant Ukrai­nos pa­jė­gu­mus“, – pri­dū­rė jie.

Siek­da­mi pa­brėž­ti pa­lai­ky­mą Ki­je­vui, ly­de­riai su­si­tiks su Ukrai­nos pre­zi­den­tu Pe­tro Po­ro­šen­ka per NA­TO ir Ukrai­nos ta­ry­bos, įkur­tos 1997 me­tais, kai Ki­je­vas ta­po Al­jan­so par­tne­riu, po­sė­dy­je.

Prieš ofi­cia­lią vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo pra­džią 10 val. 45 min. Grin­vi­čo (13 val. 45 min. Lie­tu­vos) lai­ku D.Ca­me­ro­nas pa­kvie­tė su­reng­ti P.Po­ro­šen­kos de­ry­bas su Pra­ncū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos, Ita­li­jos ir JAV ly­de­riais.

Tas su­si­ti­ki­mas „pa­siųs aiš­kų sig­na­lą apie jų pa­lai­ky­mą Ukrai­nos su­ve­re­nu­mui, taip pat kad Ru­si­jai ten­ka par­ei­ga dees­ka­luo­ti pa­dė­tį“, sa­kė vie­nas šal­ti­nis Bri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bė­je.

Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas tre­čia­die­nį už­bė­go už akių NA­TO su­si­ti­ki­mui, pa­skel­bęs sep­ty­nių punk­tų tai­kos Ukrai­no­je pla­ną, pa­gal ku­rį pa­liau­bos tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­tos penk­ta­die­nį – tą pa­čią die­ną, kai Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES), kaip prog­no­zuo­ja­ma, pa­skelbs pa­pil­do­mas griež­tas eko­no­mi­nes sank­ci­jas Mask­vai.

V.Pu­ti­nas krei­pė­si į abi konf­lik­to pu­ses, ra­gin­da­mas su­dė­ti gink­lus po be­veik pen­kis mė­ne­sius tru­ku­sių kau­ty­nių, per ku­rias žu­vo apie 2 600 žmo­nių. Ki­je­vas ir Va­ka­rų ša­lys kal­ti­na Krem­liaus ly­de­rį kurs­tant šį konf­lik­tą ir sie­kiant su­sig­rą­žin­ti te­ri­to­ri­jas, ku­rias anks­čiau kon­tro­lia­vo so­vie­ti­nė ir ca­ri­nė Ru­si­ja.

P.Po­ro­šen­ka sa­kė, kad dėl sep­ty­nių punk­tų tai­kos pla­no bu­vo su­tar­ta per jo po­kal­bį te­le­fo­nu su V.Pu­ti­nu.

Ta­čiau Ukrai­nos prem­je­ras Ar­se­ni­jus Ja­ce­niu­kas ne­dels­da­mas at­me­tė V.Pu­ti­ną, sa­ky­da­mas, kad jis tė­ra nau­jau­sias „mė­gi­ni­mas ap­dum­ti akis tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei“.

Vėl su­stip­rė­ju­sius su­ki­lė­lius taip pat ga­li bū­ti su­nku įti­kin­ti su­dė­ti gink­lus, kai jie iš­ko­vo­jo vir­ti­nę svar­bių per­ga­lių su nu­ma­no­ma Ru­si­jos ka­rių pa­gal­ba. Per tą kontr­puo­li­mą Ukrai­nos vy­riau­sy­bės pa­jė­gos fak­tiš­kai pra­ra­do kon­tro­lę dau­ge­ly­je anks­čiau iš se­pa­ra­tis­tų at­ko­vo­tų te­ri­to­ri­jų.

Su­sik­los­čius šiai ne­ri­mą ke­lian­čiai pa­dė­čiai, NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo pa­grin­di­niu ak­cen­tu taps spren­di­mas su­for­muo­ti nau­jas grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas, ku­rias su­da­rys „ke­lis tūks­tan­čiai ka­rių“. To­kias pa­jė­gas bū­tų ga­li­ma dis­lo­kuo­ti „vos per ke­lias die­nas“, iš­ki­lus bet ko­kioms nau­joms grės­mėms, nu­ro­dė A.F.Ras­mus­se­nas.

Tai lems „la­bai pa­ste­bi­mą NA­TO da­ly­va­vi­mą Ry­tuo­se, kol tai bus rei­ka­lin­ga“, sa­kė Al­jan­so va­do­vas. To­kiu žings­niu sie­kia­ma su­teik­ti pa­si­ti­kė­ji­mo su­ne­ri­mu­siems są­jun­gi­nin­kams, to­kiems kaip Len­ki­ja ir Bal­ti­jos ša­lys.

Šios pa­jė­gos bus ro­tuo­ja­mos Ry­tų Eu­ro­po­je, o ne dis­lo­kuo­ja­mos nuo­lat – tai ati­tik­tų es­mi­nę nuo­sta­tą 1997 me­tais su­da­ry­ta­me su­si­ta­ri­me dėl NA­TO ir Ru­si­jos san­ty­kių pa­grin­dų, už­fik­sa­vu­sia­me Eu­ro­pos sie­nas pa­si­bai­gus Šal­ta­jam ka­rui ir drau­džian­čia­me nau­do­ti jė­gą, sie­kiant jas pa­keis­ti.

NA­TO sa­ko, kad Ru­si­ja anek­suo­da­ma Ukrai­nai pri­klau­san­tį Kry­mą šių me­tų ko­vą, pa­žei­dė tą su­si­ta­ri­mą, to­dėl Al­jan­sas įšal­dė be­veik vi­są bend­ra­dar­bia­vi­mą su Mask­va. Ta­čiau A.F.Ras­mus­se­nas tvir­ti­no, kad pats NA­TO lai­ky­sis tos su­tar­ties.

Jei­gu šis su­si­ta­ri­mas bū­tų at­mes­tas, ga­li iš nau­jo at­si­ver­ti ne­ti­kru­mas, ku­ris, kaip dau­ge­lis ma­nė, pa­si­bai­gė kar­tu su Šal­tuo­ju ka­riu, o toks sce­na­ri­jus ke­lia ne­ri­mą Va­ka­rų ša­lims.

2008 me­tais NA­TO siū­lė Ukrai­nai vi­sa­tei­sę na­rys­tę, kai Ru­si­ja įsi­trau­kė į trum­pą ka­rą su Gru­zi­ja. Ta­čiau 2010 me­tais tuo­me­tis Ukrai­nos pre­zi­den­tas Vik­to­ras Ja­nu­ko­vy­čius, ku­rį pa­lai­kė Krem­lius, nu­spren­dė, kad jo ša­lis lai­ky­sis ne­pri­si­jun­gi­mo prie ka­ri­nių blo­kų po­li­ti­kos.

Ta­čiau A.Ja­ce­niu­kas pra­ei­tą sa­vai­tę par­eiš­kė pra­šy­sian­tis par­la­men­to pa­lai­ky­ti pa­stan­gas siek­ti NA­TO na­rys­tės. Toks žings­nis su­er­zin­tų Ru­si­ją, pra­šiu­sią Ukrai­ną lik­ti ne­utra­lia.

B.Oba­ma tre­čia­die­nį ra­gi­no NA­TO pa­siųs­ti „ned­vip­ras­miš­ką pa­lai­ky­mo ži­nią“ Ki­je­vui, o Len­ki­ja pa­skel­bė, kad vė­liau šį mė­ne­sį Ukrai­no­je vyks dve­jos bend­ros ka­ri­nės pra­ty­bos su Al­jan­so ir re­gio­no ša­lių pa­jė­go­mis, ku­rio­se taip pat da­ly­vaus JAV ka­riai.

NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo, ku­ria­me lau­kia­ma 60 pa­sau­lio ly­de­rių, an­tro­ji die­na ga­li tap­ti ypač di­de­liu iš­ban­dy­mu.

Al­jan­sas taip pat yra pa­te­kęs į keb­lią pa­dė­tį dėl Af­ga­nis­ta­no, ku­ria­me vė­liau šiais me­tais tu­rė­tų baig­ti il­giau­siai per NA­TO is­to­ri­ją tru­ku­sią ko­vi­nę mi­si­ją. Abe­jo­ja­ma, ar at­sa­ko­my­bę už sau­gu­mą to­je ša­ly­je pa­vyks sklan­džiai per­duo­ti vie­tos vy­riau­sy­bei, nes pre­zi­den­to rin­ki­muo­se ne­išaiš­kė­jo nu­ga­lė­to­jo.

NA­TO taip pat teks spręs­ti il­ga­me­tę ne­pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo prob­le­mą.

Pra­ei­tais me­tais Jung­ti­nės Vals­ti­jos gy­ny­bai iš­lei­do apie 640 mlrd. do­le­rių, o šios lė­šos su­da­rė be­veik 75 proc. NA­TO ka­ri­nių iš­lai­dų. Va­šing­to­nas ti­ki­si, kad ši naš­ta at­ei­ty­je tu­rė­tų bū­ti są­ži­nin­giau pa­skirs­to­ma tarp Al­jan­so na­rių.