Lietuviai paramos Ukrainos kariams užkrovė iki lubų

lzinios.lt 2014 09 02

To­mis die­no­mis, kai Lie­tu­vos žmo­nės ne­šė par­amą Ukrai­nos ka­riams į tam skir­tas vie­tas Vil­niu­je bei Kau­ne, ap­lin­ki­nė­se vais­ti­nė­se bu­vo iš­pirk­ti kai ku­rie vais­tai, o par­duo­tu­vės pri­trū­ko lip­nios juo­stos dė­žėms pa­kuo­ti, mieg­mai­šių kon­ser­vų ir ki­tų pre­kių. Da­bar hu­ma­ni­ta­ri­nis kro­vi­nys ga­be­na­mas į Ki­je­vą ir pa­sieks šios kraš­to gy­nė­jus.

Lie­tu­vių par­amą daik­tais Ukrai­nos ka­riams į Ki­je­vą skrai­di­na mū­sų ša­lies Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) lėk­tu­vas. Žmo­nės ir or­ga­ni­za­ci­jos pri­au­ko­jo tiek daug, kiek ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Už pa­gal­bą Ukrai­nai" na­riai nė ne­si­ti­kė­jo ir tu­rė­jo pra­tęs­ti par­amos pri­ėmi­mo punk­tų dar­bo lai­ką.

"Cen­tri­nis san­dė­lys bu­vo už­krau­tas iki lu­bų, - lzi­nios.lt pa­sa­ko­jo ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Už pa­gal­bą Ukrai­nai" na­rys, vi­suo­me­ni­nin­kas Ša­rū­nas Ma­tu­le­vi­čius. - Mums bu­vo skir­tos dvi to­nos svo­rio lėk­tu­ve. Jis bu­vo daug kar­tų vir­šy­tas. To­dėl rei­ka­lau­si­me dau­giau rei­sų. O pats lėk­tu­vas pa­kils iš Zok­nių oro uos­to Šiau­liuo­se ir nu­si­leis Ki­je­ve. Ta­da Lie­tu­vos žmo­nių par­ama že­mės trans­por­tu pa­sieks Ukrai­nos ka­rius. Kon­kre­čiai bend­ra­dar­biau­ja­me su ba­ta­lio­nu "Ai­dar". Šį­kart tai yra gy­nė­jams skir­tas kro­vi­nys. O at­ei­ty­je svars­to­me ir apie par­amą karš­čiau­sių Ukrai­nos taš­kų gy­ven­to­jams."

Nuo stu­den­tų iki senolių

Par­ama daik­tais Ukrai­nos ka­riams bu­vo ren­ka­ma Vil­niu­je ir Kau­ne pra­ėju­sią sa­vai­tę. Pa­gal pa­skelb­tą są­ra­šą, ku­ria­me bu­vo pra­šo­ma ir ka­ri­nės eki­puo­tės, ir hi­gie­nos prie­mo­nių, ir mais­to pro­duk­tų, žmo­nės pir­ko, kas rei­ka­lin­ga, ir plū­do į šiam tiks­lui įsteig­tus lai­ki­nuo­sius pri­ėmi­mo punk­tus.

Š. Ma­tu­le­vi­čius tei­gė, kad lab­da­ros gau­ta ne­įti­kė­ti­nai daug. "Tai ti­krai pra­len­kė vi­sus mū­sų lū­kes­čius tur­būt šim­tus kar­tų, - sa­kė jis. - Bu­vo­me nu­ste­bę, su­si­ža­vė­ję ir apa­kę. Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį su­rin­ko­me pir­mą­sias ke­lias de­šim­tis dė­žių. Ma­nė­me, kad tai yra daug ir jei ket­vir­ta­die­nį su­rink­si­me dvi­gu­bai tiek, bus nuo­sta­bu. Ta­čiau ki­tos die­nos par­ama va­ka­rykš­čią pra­len­kė de­šim­tis kar­tų. Net ne­spė­jo­me vis­ką pri­im­ti. To­dėl par­amos rin­ki­mą pra­tę­sė­me iki penk­ta­die­nio."

Paramos Ukrainos kariams rinkimo vietos buvo užkrautos.

Pa­sku­ti­nę sa­vai­tės dar­bo die­ną vi­suo­me­ni­nin­kai nu­ste­bo dar la­biau. Kaip tei­gė Š. Ma­tu­le­vi­čius, ne­ti­kė­tai Vil­niu­je de­fi­ci­tu ta­po lip­ni juo­sta dė­žėms pa­kuo­ti, mieg­mai­šiai, kon­ser­vai ir taip to­liau. Ne­to­li nuo par­amos pri­ėmi­mo punk­tų esan­čio­se vais­ti­nė­se bu­vo iš­pirk­ti kai ku­rie vais­tai. O sos­ti­nės spe­cia­li­zuo­ta par­duo­tu­vė "Ar­mi­jai ir ci­vi­liams" pir­mą kar­tą su­si­dū­rė su reiš­ki­niu, kai pro­duk­ci­ją te­ko im­ti net iš vi­tri­nų. Prie kai ku­rių sky­rių žmo­nės ei­lė­se sto­vė­da­vo po va­lan­dą. Par­amą į tam tiks­lui įkur­tus lai­ki­nus punk­tus ne­šė įvai­rūs žmo­nės - nuo stu­den­tų iki se­no­lių. Vie­ni ją vež­da­vo tro­lei­bu­sais iš vie­no mies­to ga­lo į ki­tą, ki­ti ga­ben­da­vo pa­kro­vę į au­to­mo­bi­lius. Vers­li­nin­kai Ukrai­nos pa­jė­goms skir­tos įvai­rios ka­ri­nės eki­puo­tės pri­sta­ty­da­vo už ke­lis ir dau­giau tūks­tan­čių li­tų.

Ukrai­no­je de­fi­ci­tas - ekipuotė

"Par­ama į Ukrai­ną ke­liau­ja KAM lėk­tu­vu. Ko nors ga­li­ma pra­šy­ti - kad tie skry­džiai bū­tų re­gu­lia­rūs. Ta­da par­amą ga­lė­tu­me rink­ti pa­sto­viai", - vy­lė­si Š. Ma­tu­le­vi­čius. Jis sa­kė, kad dar rei­kė­tų hi­gie­nos prie­mo­nių ir mais­to pro­duk­tų, o ypač svar­bi šiuo me­tu Ukrai­no­je de­fi­ci­tu ta­pu­si ka­ri­nė eki­puo­tė - nuo šal­mų iki ka­muf­lia­ži­nių dra­bu­žių. "Vi­sų pir­ma re­mia­me ka­rius, ši ak­ci­ja - iš­skir­ti­nai jiems", - pa­aiš­ki­no ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Už pa­gal­bą Ukrai­nai" na­rys.

Vis dėl­to net da­bar ga­be­na­me hu­ma­ni­ta­ri­nia­me kro­vi­ny­je yra ne tik ka­riams rei­ka­lin­gos par­amos. Kaip pa­sa­ko­jo Š. Ma­tu­le­vi­čius, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­ga per­da­vė kan­ce­lia­ri­nių pre­kių už 7 tūkst. li­tų. Ši par­ama taip pa­krau­ta į lėk­tu­vą. O Ukrai­nos gy­nė­jų ba­ta­lio­nas "Ai­dar" pa­ža­dė­jo, kad kan­ce­lia­ri­nės pre­kės pa­sieks žmo­nes, ku­riems la­biau­siai jų rei­kia.