Vilniuje vyks aukcionas Ukrainos kariams paremti

lzinios.lt 2014-08-22

Sek­ma­die­nį 16 val. Vil­niu­je, Užu­py­je, me­no in­ku­ba­to­riaus ren­gi­nių sa­lė­je įvyks me­ni­nin­kų, no­rin­čių par­em­ti Ukrai­ną, lab­da­ros auk­cio­nas.

No­rin­tie­ji ga­lės įsi­gy­ti ži­no­mų me­ni­nin­kų dar­bų, o ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai už gau­tas lė­šas su­rinks hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos siun­tą Ukrai­nos ka­riams. Ren­gi­ny­je bus ga­li­ma taip pat įsi­gy­ti ir ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių, vi­suo­me­ni­nės gru­pės "BLUE­/YEL­LOW" ori­gi­na­laus di­zai­no marš­ki­nė­lius. Lė­šos už par­duo­tus marš­ki­nė­lius taip pat bus skir­tos lab­da­rai.

Ren­gi­ny­je da­ly­vau­ja apie 20 me­ni­nin­kų: Arū­nas Ku­li­kaus­kas, Aud­rius Gra­žys, Ry­tas Jur­ge­lis, Jū­ra­tė Re­ke­vi­ciū­tė, Vi­li­ja Knei­žy­tė, Vi­li­ja Lio­ran­ciené, Mo­des­tas Ma­li­naus­kas, Re­mi­gi­jus Trei­gys, Una Lu­nė, Min­dau­gas Juo­dis, Ne­rin­ga Nau­jo­kai­tė, Jū­ra­te Sli­žy­tė, Mo­des­tas Ma­li­naus­kas, Ivan Diaz, Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė, Gin­tau­tas Ve­ly­kis, Vy­gan­tas Vė­jas, Kęs­tu­tis Na­va­kas ir kt.

Da­ly­vių skai­čius yra ne­ri­bo­tas, auk­cio­ne ga­li da­ly­vau­ti vi­si no­rin­tys įsi­gy­ti me­ni­nin­kų pa­au­ko­tus dar­bus.

Ana­lo­giš­ką ren­gi­nį Užu­py­je ža­da­me pa­kar­to­ti rug­sė­jo mė­ne­sį. Kvie­čia­me vi­sus gau­siai ap­si­lan­ky­ti.

Ren­gi­nys vyks ad­re­su Užu­pio g. 2a., Vil­niu­je.