„Statoil“ ir „Litgas“ ketvirtadienį pasirašo dujų tiekimo sutartį

lzinios.lt 2014-08-21

Vals­ty­bės du­jų tie­ki­mo bend­ro­vė „Lit­gas“ ir Nor­ve­gi­jos „Sta­toil“ ket­vir­ta­die­nį pa­si­ra­šo su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) tie­ki­mo su­tar­tį, pra­ne­šė Vy­riau­sy­bė.

Pen­ke­rių me­tų truk­mės su­tar­tis dėl me­ti­nio 540 mln. ku­bų du­jų pir­ki­mo bū­si­mam ter­mi­na­lui Klai­pė­do­je bus pa­si­ra­šy­ta „Lie­tu­vos ener­gi­jo­je“, BNS in­for­ma­vo „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ at­sto­vė spau­dai Er­nes­ta Dap­kie­nė.

Po to nu­ma­to­ma spau­dos kon­fe­ren­ci­ja Vy­riau­sy­bė­je, ku­rio­je da­ly­vaus prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­lius Mi­siū­nas, „Sta­toil“ SGD pre­ky­bos ir tie­ki­mo veik­los vi­cep­re­zi­den­tas Gei­ras Heit­man­nas ir „Lit­gas“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Do­mi­ny­kas Tuč­kus.

„Tai bus ga­lu­ti­nė su­tar­tis dėl du­jų tie­ki­mo“, - BNS sa­kė D.Tuč­kus.

„Sta­toil“ bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta“ sta­to­mam SGD ter­mi­na­lui 5 me­tus tieks po 0,54 mlrd. ku­bų du­jų kas­met - mi­ni­ma­lų bū­ti­ną me­ti­nį du­jų kie­kį. Ko­kia bus SGD kai­na, kol kas ofi­cia­liai ne­skel­bia­ma, ta­čiau anks­čiau už­si­min­ta, kad ji bus maž­daug per vi­du­rį tarp bu­vu­sios ir da­bar­ti­nės Ru­si­jos du­jų kon­cer­no „Gazp­rom“ Lie­tu­vai tie­kia­mų du­jų kai­nos - tai yra tarp 480 ir 370 JAV do­le­rių.

SGD ter­mi­na­las pra­dės veik­ti gruo­džio pra­džio­je - nu­ma­to­ma, kad pir­mai­siais me­tais Lie­tu­va per jį ga­lės at­si­ga­ben­ti apie 1 mlrd. ku­bų du­jų, o at­ei­ty­je jo pa­jė­gu­mas di­dės iki 4 mlrd. ku­bų.