Armija artėja prie sukilėlių Donecke

lzinios.lt 2014-07-11

Ukrai­na ne­pa­kei­tė sa­vo ag­re­sy­vios po­zi­ci­jos iš Ru­si­jos at­siųs­tų te­ro­ris­ti­nių gru­pių at­žvil­giu, o gink­luo­ti su­ki­lė­liai su­si­tel­kė be­veik mi­li­jo­ną gy­ven­to­jų tu­rin­čia­me Do­nec­ke ir ren­gė­si nau­joms kau­ty­nėms.

Ma­no­ma, jog Do­nec­ke ga­li bū­ti apie 1000 gink­luo­tų se­pa­ra­tis­tų. Va­ka­rų ša­lys spau­džia Ki­je­vą su­da­ry­ti su jais pa­liau­bas, bet pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka aiš­kiai pa­sa­kė, kad jo­kių de­ry­bų su gink­luo­tais žmo­nė­mis da­bar jau ne­bus. Jis sie­kia iš­va­ly­ti sam­di­nių užim­tas te­ri­to­ri­jas Ry­tų Ukrai­no­je ir su­kur­ti ten vi­sai ki­to­kias są­ly­gas prieš pra­de­dant tai­kos de­ry­bas.

Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel te­le­fo­nu ra­gi­no P. Po­ro­šen­ką ženg­ti po­li­ti­nio spren­di­mo link. Jie pri­mi­nė, jog pre­zi­den­tas, steng­da­ma­sis at­kur­ti cen­tri­nės val­džios kon­tro­lę Ry­tų Ukrai­no­je, ža­dė­jo elg­tis san­tū­riai, kad ap­sau­go­tų ci­vi­lius.

To­kie ra­gi­ni­mai pa­lan­kūs Ru­si­jai, bet, re­gis, ne­la­bai vei­kia P. Po­ro­šen­ką. Jis tę­sia ka­ri­nę ope­ra­ci­ją, juo­lab kad Ukrai­nos ar­mi­ja po Slov­jans­ko iš­lais­vi­ni­mo tu­ri mo­ra­li­nę pers­va­rą. Tie­sa, Ukrai­nos ka­riams ne­pa­vy­ko užs­peis­ti ko­vo­to­jų, bet jie spru­ko pa­li­kę krū­vas gink­luo­tės. P. Po­ro­šen­ka par­eiš­kė, kad su­ki­lė­liai te­be­gau­na gink­lų iš Ru­si­jos. Kol kas Ukrai­nai ne­pa­vyks­ta už­da­ry­ti sie­nos ir su­stab­dy­ti šių srau­tų. Nė­ra ko ti­kė­tis, kad tai pa­da­rys Ru­si­ja, nors pa­sta­ruo­ju me­tu ji ge­ro­kai su­švel­ni­no to­ną Ukrai­nos at­žvil­giu. Dau­gu­mos apž­val­gi­nin­kų ma­ny­mu, Ukrai­nos an­ti­te­ro­ris­ti­nės ope­ra­ci­jos sėk­mė ir gink­luo­tų ko­vo­to­jų li­ki­mas vi­siš­kai pri­klau­sys nuo Mask­vos. Ne­gau­da­mi par­amos iš Ru­si­jos, su­ki­lė­liai ne­tu­rės ga­li­my­bių iš­si­lai­ky­ti. O Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui bus su­nku na­mie pa­siaiš­kin­ti, ko­dėl pa­li­ko tau­tie­čius li­ki­mo va­liai.

Au­to­ma­tus kei­čia dešra

Lu­hans­ke, vie­no­je iš dvie­jų se­pa­ra­tis­tų te­be­kon­tro­liuo­ja­mų sri­čių sos­ti­nių, vis dar ai­di ar­ti­le­ri­jos šū­viai. Ten per par­ą žu­vo 3 žmo­nės, o Ukrai­nos pa­jė­goms te­ko at­rem­ti su­ki­lė­lių at­aką Lu­hans­ko oro uos­te. Tarp Ukrai­nos ka­rių taip pat yra au­kų. Iš vi­so per šį konf­lik­tą žu­vo dau­giau kaip 200 gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ka­rių, taip pat šim­tai ci­vi­lių ir ko­vo­to­jų.

 

Donecke susitelkę separatistai rengiasi atremti Ukrainos armiją. / AFP/Scanpix nuotrauka

Tuo me­tu Slov­jans­ke, ku­rį su­ki­lė­liai pa­li­ko pra­ei­tą sa­vait­ga­lį ir ku­ria­me ap­si­lan­kė pre­zi­den­tas P. Po­ro­šen­ka, su­krės­ti gy­ven­to­jai reiš­kė vil­tį, kad Ki­je­vo pa­ža­dai at­sta­ty­ti griu­vė­siais vir­tu­sį mies­tą ne­liks vien žo­džiai. Žmo­nėms jau da­li­ja­mi bū­ti­niau­si mais­to pro­duk­tai ir ki­to­kios at­sar­gos, prie jų kas­dien nu­sid­rie­kia il­giau­sios ei­lės.

Ukrai­nos ka­riš­kiai tei­gė kon­tro­liuo­jan­tys vi­sus ke­lius, ve­dan­čius į Do­nec­ką ir Lu­hans­ką, o Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ta­ry­bos at­sto­vas And­ri­jus Ly­sen­ka pers­pė­jo, kad se­pa­ra­tis­tams par­eng­ta „ne­ma­lo­ni staig­me­na“. "Per­se­kio­si­me juos tol, kol at­si­durs ki­ta­me Do­nec­ke", - par­eiš­kė Ukrai­nos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ar­se­nas Ava­ko­vas, tu­rė­da­mas gal­vo­je mies­te­lį to­kiu pat pa­va­di­ni­mu ki­ta­pus sie­nos, Ru­si­jo­je.

Kai su­ki­lė­liai at­si­trau­kė iš Slov­jans­ko, jų va­das Igo­ris Strel­ko­vas, ku­rį Ki­je­vas lai­ko Ru­si­jos žval­gy­bos ka­ri­nin­ku, se­pa­ra­tis­tų te­le­vi­zi­jai sa­kė, kad jie stip­ri­na sa­vo silp­ną­sias gy­ny­bos vie­tas ap­link Do­nec­ką ir di­di­na ko­vo­to­jų skai­čių. I. Strel­ko­vas taip pat mi­nė­jo no­rįs su­rink­ti dar bent 8 tūkst. ko­vo­to­jų, kad ga­lė­tų iš­lai­ky­ti Do­nec­ką.

Pi­lo­tė at­si­ra­do Ru­si­jos kalėjime

Dar vie­nas įro­dy­mas, kad Ru­si­ja da­ly­vau­ja ka­ro veiks­muo­se Ry­tų Ukrai­no­je, yra be­veik prieš mė­ne­sį din­gu­sios Ukrai­nos oro pa­jė­gų pi­lo­tės Na­dež­dos Sav­čen­ko is­to­ri­ja. Ji at­si­ra­do Vo­ro­ne­že. Ukrai­nos tei­gi­mu, 33 me­tų ka­rė bu­vo se­pa­ra­tis­tų pa­grob­ta ir ne­tei­sė­tai iš­vež­ta į Ru­si­ją. P. Po­ro­šen­ka tvir­ti­no, kad to­kia pa­dė­tis, kai se­pa­ra­tis­tai gro­bia žmo­nes ir iš­ve­ža juos į Ru­si­ją, vi­siš­kai ne­priim­ti­na. Ukrai­na par­ei­ka­la­vo tuo­jau pat pa­leis­ti ir grą­žin­ti na­mo N. Sav­čen­ko, bet Mask­va ap­kal­ti­no sraig­tas­par­nio pi­lo­tę dvie­jų Ru­si­jos žur­na­lis­tų nu­žu­dy­mu. In­ci­den­tas, ku­riuo kal­ti­na­ma N. Sav­čen­ko, įvy­ko prie Lu­hans­ko - puo­lant maiš­ti­nin­kų kon­tro­lės pos­tą žu­vo du Ru­si­jos vals­ty­bi­nės te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tai. Mask­va tei­gia, jog ukrai­nie­tė pi­lo­tė pra­ne­šė jų koor­di­na­tes gink­luo­to­sioms pa­jė­goms, o pa­skui kir­to Ru­si­jos sie­ną be do­ku­men­tų, ap­si­me­tu­si pa­bė­gė­le. Ne­va ti­kri­nant do­ku­men­tus ji bu­vo de­mas­kuo­ta. Ko­dėl N. Sav­čen­ko rei­kė­jo pa­tek­ti į Ru­si­ją, jo­kia lo­gi­ka ne­paaiš­ki­na­ma. Yra ir dau­giau ne­su­ta­pi­mų, griau­nan­čių Ru­si­jos ver­si­ją, bet jai tai ma­žai rū­pi. Ki­je­vas to­kius aiš­ki­ni­mus va­di­na ab­sur­diš­kais.

Nadežda Savčenko laikoma Voronežo kalėjime. / newsru.com nuotrauka

"Tai dar vie­nas pa­tvir­ti­ni­mas, kad te­ro­ris­tai pla­nuo­ja ir da­ro nu­si­kal­ti­mus Ukrai­no­je glau­džiai bend­ra­dar­biau­da­mi su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos žval­gy­bos tar­ny­bo­mis, - sa­ko­ma Ukrai­nos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­eiš­ki­me. - At­vi­rai grob­da­ma Ukrai­nos pi­lie­čius, Ru­si­jos val­džia pa­žei­džia ne tik tarp­tau­ti­nes, bet ir pa­do­ru­mo bei mo­ra­lės nor­mas."

Ru­si­ja - at­gra­si šalis

44 vals­ty­bė­se at­lik­ta "Pew Re­search Cen­ter" apk­lau­sa par­odė, kad Ru­si­jos po­pu­lia­ru­mas pa­sau­ly­je blės­ta, ma­žė­ja pa­si­ti­kė­ji­mas V. Pu­ti­nu spren­džiant pa­sau­lio rei­ka­lus. 74 proc. apk­laus­tų Eu­ro­pos ša­lių gy­ven­to­jų, 72 proc. ame­ri­kie­čių ir 68 proc. res­pon­den­tų Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se ver­ti­na Ru­si­ją ne­igia­mai. Men­kiau ne­igia­mas nu­sis­ta­ty­mas jau­čia­mas Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je (45 proc.), Azi­jo­je (41 proc.) ir Af­ri­ko­je (31 proc.), bet kiek­vie­na­me re­gio­ne pra­stes­nis po­žiū­ris su­stip­rė­jo, pa­ly­gin­ti su pa­dė­ti­mi prieš me­tus.

Stip­riau­sios an­ti­ru­siš­kos nuo­tai­kos už­fik­suo­tos Len­ki­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ir JAV - ne­igia­mą Ru­si­jos įvaiz­dį yra su­si­da­rę dau­giau kaip še­ši iš de­šim­ties res­pon­den­tų.

Tur­būt ne­keis­ta, kad ir Ukrai­no­je 60 proc. apk­laus­tų­jų pra­stai ver­ti­na Ru­si­ją. Stip­res­nės ne­igia­mos nuo­tai­kos už­fik­suo­tos va­ka­ri­nė­je Ukrai­nos da­ly­je, o Ru­si­jos anek­suo­ta­me Kry­me Mask­vos po­li­ti­ką pra­stai ver­ti­na tik 4 proc. žmo­nių.

Dau­gu­ma ar­ba di­de­lė da­lis res­pon­den­tų 25 ša­ly­se abe­jo­ja, ar V. Pu­ti­nas el­gia­si tin­ka­mai spręs­da­mas pa­sau­lio rei­ka­lus. 80 proc. ame­ri­kie­čių ma­žai pa­si­ti­ki ar­ba vi­sai ne­pa­si­ti­ki Ru­si­jos ly­de­riu (26 proc. dau­giau nei per­nai).

Par­en­gė VIL­JA­MA SU­DI­KIE­NĖ