Dainų šventės choras suvienijo lietuvius

lzinios.lt 2014-07-06

Ju­bi­lie­ji­nę Dai­nų šven­tę sek­ma­die­nį vai­ni­ka­vo fi­na­li­nis ­ren­gi­nys – Dai­nų die­na. Dai­nas, su ku­rio­mis užau­go­me, vie­nu me­tu at­li­ko per 12 tūkst. cho­ris­tų iš 350 ko­lek­ty­vų. 

Pri­si­mi­nė­me ne tik Dai­nų šven­tės iš­ta­kas – prieš 90 me­tų nu­skam­bė­ju­sią pir­mą­ją Dai­nų die­ną, bet ir Bal­ti­jos ke­lio, su­jun­gu­sio vi­sus su dai­na, 25 me­tų ju­bi­lie­jų. Ren­gi­nio kul­mi­na­ci­ja - 21 val. kar­tu su vi­so pa­sau­lio lie­tu­viais gie­do­ta „Tau­tiš­ka gies­mė“.

Šie­met pir­mą kar­tą šven­tės or­ga­ni­za­to­rių ini­cia­ty­va lie­pos 6-ąją mi­nė­ta ir Tau­ti­nio kos­tiu­mo die­na, to­dėl kar­tu su šven­tės da­ly­viais tau­ti­niu kos­tiu­mu ar bent jau jo de­ta­le kvies­ti pa­si­puoš­ti ir šven­tės žiū­ro­vai. Šį ak­cen­tą su­stip­ri­no ant pa­ky­los, kei­čian­tis cho­rams, de­mons­truo­ti tau­ti­niai kos­tiu­mai, iš­ryš­ki­nę Lie­tu­vos re­gio­nų puo­šy­bos gro­žį ir sa­vi­tu­mą.

Dai­nų šven­tės da­ly­vių ei­ty­nės pra­si­dė­jo 15 val. Ka­ted­ros aikš­tė­je. Dau­giau kaip 15 tūkst. cho­ris­tų, šo­kė­jų, ak­to­rių, mu­zi­kan­tų ir ki­tų da­ly­vių pa­trau­kė į Vin­gio par­ką. Kar­tu su Dai­nų šven­tės da­ly­viais žy­gia­vo ir or­kes­trai bei šo­kė­jai, ku­rie at­li­ko įvai­rias šo­kio im­pro­vi­za­ci­jas.

Šo­­kan­­čios, dai­­nuo­­jan­­čios, gro­­jan­­čios ei­­se­­nos prie­­ky­­je žen­gė or­­kes­­tras „Tri­­mi­­tas“, bu­vo ne­­ša­­ma Lie­­tu­­vos vals­­ty­­bės vė­­lia­­va, Dai­­nų šven­­tės deg­­las bei dau­­giau nei 20 tau­­ti­­nių juo­­stų, nu­­aus­­tų kiek­­vie­­nai Dai­­nų šven­­tei. Pa­­sku­­ti­­niam ei­­ty­­nių žy­­gei­­viui pa­­sie­­kus Vin­­gio par­­ko es­­tra­­dą 18 val., duo­­tas star­­tas fi­­na­­li­­niam Dai­­nų die­­nos kon­­cer­­tui.

Dai­nų die­nos prog­ra­mą su­da­rė ke­tu­rios da­lys: nuo pro­tė­vių lai­kų iki da­bar­ties ir at­ei­ties. Jos me­tu skam­bė­jo ir dai­na iš pir­mo­sios Dai­nų šven­tės „Per gi­rią gi­re­lę“, pub­li­kai bu­vo pri­sta­ty­ti nau­ji kū­ri­niai „Ma­no gim­ti­nė“ (žo­džiai Mai­ro­nio, mu­zi­ka V. Miš­ki­nio), „Ša­lis ma­na“ (žo­džiai Mar­ce­li­jaus Mar­ti­nai­čio, mu­zi­ka Al­gir­do Mar­ti­nai­čio), nau­jai nu­skam­bė­jo Dai­niaus Pu­laus­ko „Pa­sa­kė­lė“ vai­kų cho­rams, par­em­ta liau­dies dai­na. Fi­na­lo me­tu skam­bė­jo šios dai­nų šven­tės sim­bo­liu ta­pu­si „Kur gi­ria ža­liuo­ja“.

Be tra­di­ci­nės cho­ri­nės mu­zi­kos per­lų prog­ra­mo­je da­ly­va­vo pu­čia­mų­jų or­kes­trai ir so­lis­tai. Džia­zo im­pro­vi­za­ci­jo­mis džiu­gi­no D. Pu­laus­ko gru­pė, gi­ta­ro­mis ir so­li­niais pa­sa­žais – Gy­tis Pa­ške­vi­čius su dai­na „Ma­no kraš­tas“, Vi­ta­li­jus Ne­uga­si­mo­vas su an­samb­liu „Quo­rum“, o ži­no­ma folk­lo­ro at­li­kė­ja Ve­ro­ni­ka Pa­vi­lio­nie­nė vai­kams skai­tė pa­sa­ką.

Dai­nų die­nos re­ži­sū­ros spren­di­mus su­jun­gė lop­šio, kaip kal­bos, dai­nos, tau­tos ir jų der­mės, ir sta­lo – pa­grin­di­nės vie­tos na­muo­se, kur vyks­ta šven­tė, sim­bo­liai. Jie at­sis­pin­dė­jo ir sce­nog­ra­fi­jo­je - ša­lia sce­nos nu­ties­tas il­gas sta­las sim­bo­li­za­vo tra­di­ci­nį sta­lą, apie ku­rį bu­ria­si vi­sa šei­ma.

Dai­nų šven­tė – svar­biau­sias ša­lies kul­tū­ros įvy­kis, jun­gian­tis vi­sas kar­tas ir vi­sus žmo­nes, stip­ri­nan­tis ša­lies ta­pa­ty­bę ir gar­si­nan­tis jos var­dą pa­sau­ly­je. Ša­lies tau­ti­nes dai­nas, šo­kius, an­samb­lių, pu­čia­mų­jų or­kes­trų, kank­lių mu­zi­kos ir tea­tro prog­ra­mas, ama­tus pri­sta­tan­tys at­li­kė­jai 2014 m. lie­pos 2–6 d. Vil­niu­je ta­ria „Čia – ma­no na­mai“. Ju­bi­lie­ji­nė šven­tė taip pat kvie­tė da­ly­vau­ti įvai­rio­se pra­mo­go­se, iš­ban­dy­ti se­nuo­sius ama­tus.