Europa perspėjo V. Putiną

lzinios.lt 2014-06-30

Prieš tra­pių Ukrai­nos pa­liau­bų pa­bai­gą Vo­kie­ti­jos ir Pra­ncū­zi­jos ly­de­riai pers­pė­jo Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną, kad Ru­si­ja ga­li su­lauk­ti skau­džių sank­ci­jų, jei­gu Ukrai­nos pro­ru­siš­ki se­pa­ra­tis­tai, ku­riuos, kaip tei­gia­ma, re­mia Mask­va, ne­sus­tab­dys sa­vo kru­vi­no su­ki­li­mo.

Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tū­ra pra­ne­šė, kad Fran­cois Hol­lan­de'as ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel Ru­si­jos ly­de­riui tai iš­dės­tė per te­le­kon­fe­ren­ci­ją sek­ma­die­nį, ku­ri tru­ko dau­giau kaip dvi va­lan­das ir ku­rio­je da­ly­va­vo pro­va­ka­rie­tiš­kas Ukrai­nos ly­de­ris Pe­tro Po­ro­šen­ka.

Nau­jo­jo Ukrai­nos pre­zi­den­to at­sto­vai sa­kė, kad ket­ver­tas su­si­ta­rė vėl kal­bė­tis pir­ma­die­nį. Pir­ma­die­nį taip pat bai­gia­si Ukrai­nos pa­liau­bos, 19 val. Grin­vi­čo (22 val. Lie­tu­vos) lai­ku, o 13 sa­vai­čių trun­kan­čių ko­vų pa­bai­gos dar ne­ma­ty­ti.

Ukrai­nie­čių ka­riš­kiai pra­ne­šė, kad sa­vait­ga­lį žu­vo dar pen­ki ka­riai.

Sek­ma­die­nio te­le­kon­fe­ren­ci­ja – an­tra per ke­tu­rias die­nas – bu­vo su­pla­nuo­ta Briu­se­ly­je, penk­ta­die­nį, kai P.Po­ro­šen­ka pa­si­ra­šė is­to­ri­nį pre­ky­bos su­si­ta­ri­mą su Eu­ro­pa, ku­riuo nu­trau­kia­mi Ki­je­vo ry­šiai su Mask­va.

Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) taip pat pa­si­nau­do­jo pro­ga ir pa­skel­bė ne­įp­ras­tai griež­tą par­eiš­ki­mą, ku­ria­me V.Pu­ti­nui sa­ko­ma, jog jis iki pir­ma­die­nio tu­ri aiš­kiai pa­spaus­ti ko­vo­to­jus, kad jie nu­trauk­tų su­ki­li­mą pra­mo­ni­nia­me Ry­tų Ukrai­nos re­gio­ne. Prieš­in­gu at­ve­ju Ru­si­jai gra­si­na­ma po­ten­cia­liai at­kirs­ti iš­ti­sus jos eko­no­mi­kos sek­to­rius nuo 500 mln. var­to­to­jų, gy­ve­nan­čių 28 vals­ty­bių Bend­ri­jo­je.

JAV pa­ža­dė­jo dėl sank­ci­jų Ru­si­jai ei­ti ko­ja ko­jon su Eu­ro­pa, ki­lus Šal­to­jo ka­ro sti­liaus konf­ron­ta­ci­jai dėl stra­te­gi­nę reikš­mę tu­rin­čios po­so­vie­ti­nės Ukrai­nos at­ei­ties.

Pra­ncū­zi­jos par­eiš­ki­me sa­ko­ma, jog per sek­ma­die­nio te­le­fo­ni­nį po­kal­bį bu­vo pa­brėž­ta „nau­jų kon­kre­čių žings­nių sau­gu­mo si­tua­ci­jai (Ukrai­nos) te­ri­to­ri­jo­je sta­bi­li­zuo­ti, ug­nies nu­trau­ki­mo pra­tę­si­mo ir tai­kos pla­no, ku­rį pa­tei­kė Ukrai­nos val­džia, įgy­ven­di­ni­mo svar­ba“.

Ja­me taip pat pa­mi­ni­mas ES gra­si­ni­mas im­tis bau­džia­mų­jų prie­mo­nių ir sa­ko­ma, jog trys ly­de­riai V.Pu­ti­nui iš­reiš­kė vil­tį, jog „re­zul­ta­tai bus pa­siek­ti pir­ma­die­nį“.

Krem­liaus pra­ne­ši­me apie tą po­kal­bį Eu­ro­pos są­ly­gos ne­mi­ni­mos, bet ak­cen­tuo­ja­mas bend­ras ra­gi­ni­mas P.Po­ro­šen­kai ne­at­nau­jin­ti sa­vo ka­ri­nės kam­pa­ni­jos Ukrai­nos ry­tuo­se.

Krem­lius dar kar­tą par­agi­no Ukrai­ną pri­im­ti „sku­bią“ Ru­si­jos hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą konf­lik­to zo­no­je. Ki­je­vas įta­ria, jog Mask­va pla­nuo­ja pa­si­nau­do­ti to­kia pa­gal­ba tam, kad kon­tra­ban­da ga­ben­tų gink­lus su­ki­lė­lių ko­vo­to­jams.

Vie­nas ki­tam prieš­ta­rau­jan­tys Mask­vos ir Ki­je­vo rei­ka­la­vi­mai aki­vaiz­džiai at­sis­pin­di ir mū­šio lau­ke.

Se­pa­ra­tis­tų ly­de­riai sa­ko, kad tie­sio­giai ne­si­de­rės su Ki­je­vu, kol vy­riau­sy­bi­nės pa­jė­gos ne­at­si­trauks iš smar­kiai ru­si­fi­kuo­to ry­ti­nio ša­lies re­gio­no.

Tuo tar­pu P.Po­ro­šen­ka at­si­sa­ko su­si­tik­ti su su­ki­lė­lių va­dais, ku­rių „ran­kos kru­vi­nos“.

Di­džiau­sia nuo ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo 1991 me­tais Ukrai­nos kri­zė jau par­ei­ka­la­vo 450 gy­vy­bių.