A. Kubilius kritikuoja pataisas dėl tiesioginių merų rinkimų

lzinios.lt 2014-06-10

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius kri­ti­kuo­ja so­cial­de­mo­kra­tų ini­ci­juo­ja­mas pa­tai­sas dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų.

Pa­sak A.Ku­bi­liaus, pa­tai­sos ydin­gos, nes me­ras bū­tų iš­ren­ka­mas pa­pras­ta bal­sų dau­gu­ma jau per pir­mą­jį tu­rą. „Soc­de­mai už­si­mo­jo pa­do­va­no­ti Lie­tu­vai kaž­ko­kius krei­vus ir ne­de­mo­kra­ti­nius tie­sio­gi­nius me­ro rin­ki­mus. Jų ne­de­mo­kra­tiš­ku­mas bū­tų tas, kad pla­nuo­ja­ma me­ro pos­tą ati­duo­ti tam, ku­ris pir­ma­me rin­ki­mų tu­re lai­mės pa­pras­ta dau­gu­ma bal­sų“, - per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pir­ma­die­nį sa­kė A.Ku­bi­lius.

Pa­sak jo, to­kios pa­tai­sos di­džiau­siuo­se mies­tuo­se, ypač Vil­niu­je, „ga­li duo­ti la­bai keis­tų ir, drįs­čiau sa­ky­ti, pa­vo­jin­gų re­zul­ta­tų, pa­vyz­džiui, tai, kad Vil­niaus me­ru ga­lė­tų tap­ti Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis, pa­sta­ruo­siuo­se Eu­ro­pos Par­la­men­to ir pre­zi­den­to rin­ki­muo­se Vil­niaus mies­te užė­męs ati­tin­ka­mai tre­čią ir an­trą vie­tas“.

„De­ši­nių­jų rin­kė­jų bal­sams pa­sis­kirs­čius tarp ke­lių stip­riai kon­ku­ruo­jan­čių kan­di­da­tų, V.To­ma­ševs­kis įgau­tų rea­lias ga­li­my­bes pir­ma­ja­me tu­re lai­mė­ti san­ty­ki­nę di­džiau­sią rin­kė­jų par­amą“, - sa­kė A.Ku­bi­lius.

Sei­mas šią sa­vai­tę pla­nuo­ja ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je svars­ty­ti pa­tai­sas, ku­riuos įtei­sin­tų tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus ne­kei­čiant Kons­ti­tu­ci­jos. Vie­tos sa­vi­val­dos ir Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­tai­sos leis­tų me­rus rink­ti tie­sio­giai vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je iš­rink­tu bū­tų lai­ko­mas tas kan­di­da­tas į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius – me­rus, ku­ris ga­vo dau­giau­siai rin­kė­jų bal­sų. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos ren­ka­mos pa­gal pro­por­ci­nę sis­te­mą, o me­rą ren­ka sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai.

Iki šiol tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus Sei­me mė­gin­ta įtei­sin­ti kei­čiant Kons­ti­tu­ci­jos 119 straips­nį, ta­čiau nie­ka­da ne­pa­vyk­da­vo su­rink­ti tam rei­kia­mo bal­sų skai­čiaus. Dau­giau­sia ne­su­ta­ri­mų tarp po­li­ti­kų dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų ki­lo iš­sis­ky­rus po­žiū­riams į tie­sio­giai ren­ka­mo me­ro vaid­me­nį sa­vi­val­dy­bės val­dy­mo struk­tū­ro­je.

Sa­vi­val­dos rin­ki­mai Lie­tu­vos vyks ki­tų me­tų va­sa­rį.