Modernizuoti Rusijos armiją V. Putinui padeda Prancūzija

lzinios.lt 2014-06-09

Po to, kai Va­ka­rai iš­reiš­kė pa­si­bai­sė­ji­mą Kry­mo anek­si­ja ir pra­re­gė­jo, ko­kie yra ti­krie­ji Vla­di­mi­ro Pu­ti­no tiks­lai, Pra­ncū­zi­ja ir to­liau lai­ko­si sa­vo ke­ti­ni­mų par­duo­ti Ru­si­jai mo­der­nius lėk­tuv­ne­šius "Mis­tral". Ne­ga­na to, Pra­ncū­zi­jos va­do­vas pa­sik­vie­tė V. Pu­ti­ną į Par­yžių, ten su Ru­si­jos pre­zi­den­tu su­si­ti­ko ir kai ku­rie ki­ti Eu­ro­pos ly­de­riai. Vi­sų vei­dai bu­vo rūš­ka­ni, o va­ka­rie­nė Eli­zie­jaus rū­muo­se, rei­kia ti­kė­tis, stri­go gerk­lė­je.

Bir­že­lio 22 die­ną 400 ru­sų jū­rei­vių at­vyks į Pra­ncū­zi­jos Sent Na­ze­ro uos­tą At­lan­to pa­kran­tė­je ir du mė­ne­sius pra­eis mo­ky­mus ypač mo­der­nia­me "Mis­tral" ti­po lėk­tuv­ne­šy­je. To­kie lai­vai skir­ti jū­rų de­san­to ir ki­toms ka­ri­nėms ope­ra­ci­joms, ga­li vež­ti de­šim­tis tan­kų, sraig­tas­par­nių ir šim­tus ka­rei­vių. Ru­si­ja ne­tu­ri to­kio ti­po de­san­ti­nių lai­vų ir bū­tent dėl tos prie­žas­ties, ka­ri­nių eks­per­tų tei­gi­mu, Ru­si­jos ar­mi­ja bu­vo ne­pa­jė­gi ga­lu­ti­nai su­triuš­kin­ti ma­žos Gru­zi­jos per trum­pą 2008 me­tų rugp­jū­čio ka­rą. Pra­ėjus vos po­rai mė­ne­sių po konf­lik­to Mask­va už­sa­kė du "Mis­tral" ir su­da­rė su Par­yžiu­mi 1,6 mlrd. do­le­rių san­do­rį.

Ir štai da­bar, per pa­tį Ukrai­nos kri­zės įkarš­tį, pir­ma­sis lai­vas, be gink­luo­tės kai­nuo­jan­tis ne ma­žiau kaip 600 mln. eu­rų, par­eng­tas per­duo­ti Ru­si­jai. Tai bus pa­da­ry­ta spa­lį. An­tra­sis lai­vas bus baig­tas 2015 me­tais ir va­din­sis "Se­vas­to­po­lis" - Kry­mo uos­to, ku­ria­me įsi­kū­ręs Ru­si­jos Juo­do­sios jū­ros lai­vy­no šta­bas, gar­bei.

Va­šing­to­nas, Lon­do­nas ir Var­šu­va kri­ti­kuo­ja Pra­ncū­zi­ją dėl šio san­do­rio, bet Par­yžius pa­si­ry­žęs jį vyk­dy­ti. "Jei iki spa­lio ne­bus pri­tai­ky­tos ko­kios nors sank­ci­jos, lai­vai Ru­si­jai bus per­duo­ti", - par­eiš­kė pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as. Pra­ncū­zi­jai, ku­rios eko­no­mi­ka da­bar jau šlu­buo­ja abe­jo­mis ko­jo­mis, la­bai rei­ka­lin­gi di­de­lio mas­to ka­ri­niai kon­trak­tai. Iš jų ša­lis lai­mi tūks­tan­čius dar­bo vie­tų tuo me­tu, kai ne­dar­bas sie­kia 10 pro­cen­tų.

Ru­si­jos pla­nuo­se - ka­ri­nės ga­lios susigrąžinimas

Sa­vo ruo­žtu Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas par­eiš­kė, kad Ru­si­ja ga­li­mai pirks dar dau­giau pra­ncū­ziš­kų mis­tra­lių. Jo pla­nuo­se - iki 2030 me­tų pa­vers­ti Ru­si­jos ka­ri­nį lai­vy­ną an­tru ga­lin­giau­siu pa­sau­ly­je. Jis ke­ti­na ket­vir­ta­da­lį vi­sų iš­lai­dų nau­jos gink­luo­tės įsi­gi­ji­mams skir­ti nau­jų lai­vų sta­ty­bai.

Protestas Sent Nazero uoste prieš "Mistral" pardavimą Rusijai.

Ka­ro eks­per­tai aiš­ki­na, kad V. Pu­ti­nas no­ri su­sig­rą­žin­ti Ru­si­jos įta­ką pa­sau­ly­je, o vieš­pa­ta­vi­mas jū­ro­se - ge­riau­sias va­rian­tas ver­ti­nant kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį. Į šį pla­ną pui­kiai įsi­ra­šo ir Kry­mo anek­si­ja: kol Kry­mas pri­klau­sė Ukrai­nai, Mask­va ne­ga­lė­jo dis­lo­kuo­ti nau­jų lai­vų Se­vas­to­po­lio ka­ri­nė­je jū­rų ba­zė­je. Ten Ru­si­jos Juo­do­sios jū­ros lai­vy­nas - an­tik­va­ri­nių lai­vų, pa­sta­ty­tų dar iki 1991 me­tų, ko­lek­ci­ja - to­liau rū­di­jo. Da­bar V. Pu­ti­nas Juo­do­sios jū­ros lai­vy­ną mo­der­ni­zuos. Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja skirs Se­vas­to­po­lio ba­zei 2 mln. eu­rų, ten bus dis­lo­kuo­ti mo­der­niau­si po­van­de­ni­niai lai­vai, o ka­riš­kių skai­čius iki 2019 me­tų bus pa­di­din­tas nuo da­bar­ti­nių 12,5 tūkst. iki 40 tūks­tan­čių.

Juo­do­sios jū­ros lai­vy­nas pa­di­dins Ru­si­jos stra­te­gi­nę reikš­mę Vi­dur­že­mio jū­ro­je, nes anks­čiau Ru­si­jai tek­da­vo per­mes­ti sa­vo lai­vus į šį re­gio­ną iš Bal­ti­jos jū­ros.

Pra­ncū­zi­ja ig­no­ruo­ja JAV ir ki­tų Va­ka­rų ša­lių ra­gi­ni­mus ne­ati­duo­ti į Krem­liaus ran­kas "Mis­tral" ti­po lai­vų ir san­do­rį su Ru­si­ja nu­trauk­ti. Tai pui­kiau­sias pa­vyz­dys, kaip Eu­ro­po­je griau­na­mos tra­pios stra­te­gi­nės są­jun­gos, pa­dė­ju­sios Va­ka­rams lai­mė­ti šal­tą­jį ka­rą. Tai ir vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl Eu­ro­pos Są­jun­ga ne­su­si­ta­ria dėl sank­ci­jų Ru­si­jai.

Di­de­liam ape­ti­tui - dvi va­ka­rie­nės

Bau­džiant V. Pu­ti­ną dėl Kry­mo anek­si­jos, jis iš­mes­tas iš Di­džio­jo aš­tuo­ne­to. Tad Di­džio­jo sep­ty­ne­to su­si­ti­ki­mas įvy­ko be V. Pu­ti­no Briu­se­ly­je, o ne So­čy­je, kaip bu­vo pla­nuo­ta, kai Ru­si­ja dar pri­klau­sė šiam eli­ti­niam klu­bui. Tai ryš­kiau­sias mė­gi­ni­mas izo­liuo­ti V. Pu­ti­ną tarp­tau­ti­nė­je are­no­je. Ta­čiau Va­ka­rų dip­lo­ma­tai jau ap­čiuo­pia pa­si­kei­tu­sią nuo­tai­ką: yra ženk­lų, kad Ru­si­ja su­silp­ni­no spau­di­mą Ukrai­nai, ir tai pa­gim­dė Eu­ro­po­je nau­jus gin­čus, ar rei­kia griež­tin­ti sank­ci­jas.

Pa­žvel­gus į pa­sta­ro­jo me­to V. Pu­ti­no dar­bot­var­kę, jo­kia izo­lia­ci­ja nė ne­kve­pia. Žur­na­lis­tai šai­po­si, kad ne­pak­vies­tas į Di­džio­jo sep­ty­ne­to su­si­ti­ki­mą V. Pu­ti­nas iš­ven­gė bū­ti­ny­bės klau­sy­tis tuš­čių ple­pa­lų, bet va­ka­rie­nę ga­vo. Mat F. Hol­lan­de'o kvie­ti­mu jis at­vy­ko į Nor­man­di­jos iš­si­lai­pi­ni­mo ren­gi­nius ir va­ka­rie­nia­vo su Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tu Eli­zie­jaus rū­muo­se. Spau­da iro­ni­za­vo, kad F.Hol­lan­de'as se­niai gar­sė­ja di­džiu­liu ape­ti­tu, tad ne­nuos­ta­bu, jog tą va­ka­rą va­ka­rie­nia­vo du kar­tus.

Pir­mo­ji va­ka­rie­nė bu­vo su pre­zi­den­tu Bra­ca­ku Oba­ma ir JAV vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi Joh­nu Ker­ry Mi­che­li­no žvaigž­du­tė­mis įver­tin­ta­me res­to­ra­ne "Lе Chi­ber­ta" Eli­zie­jaus lau­kuo­se. Ame­ri­kie­čiai bu­vo vai­ši­na­mi mė­ly­nai­siais oma­rais, kep­tu nor­man­diš­ku jū­rų eše­riu su sal­džiais prie­sko­niais ir apel­si­nų bei greipf­ru­tų le­dais su ar­ba­tos kre­mu "Earl Grey". Res­to­ra­no še­fas aiš­ki­no, kad val­gia­raš­tis bu­vo su­da­ry­tas at­siž­vel­giant į va­ka­rie­nės šei­mi­nin­ko "per­krau­tą gas­tro­no­mi­nį tvar­ka­raš­tį" - kad dar lik­tų vie­tos.

Eli­zie­jaus rū­mai at­si­sa­kė pa­teik­ti vė­liau įvy­ku­sios va­ka­rie­nės su V. Pu­ti­nu val­gia­raš­tį. Ru­si­jos va­do­vas gar­sė­ja su­si­lai­ky­mu, mais­tą pra­ry­ja grei­tai ir aps­kri­tai skru­pu­lin­gai rū­pi­na­si sa­vo svei­ka­ta. Tad žur­na­lis­tams te­li­ko spė­ti, kad va­ka­rie­nė su V.Pu­ti­nu bu­vo daug pra­stes­nė nei su ame­ri­kie­čiais, nes Eli­zie­jaus rū­muo­se at­si­ra­do nau­jas vir­tu­vės še­fas, ku­rio pa­tie­ka­lai ne vi­siems pa­tin­ka. Po vals­ty­bi­nių pie­tų, ko­vo mė­ne­sį su­reng­tų Ki­ni­jos va­do­vui, Pra­ncū­zi­jos pre­ky­bos mi­nis­tras pa­va­di­no pre­zi­den­to vai­šes "pa­sib­jau­rė­ti­no­mis".

"The Wall Street Jour­nal", "Der Spie­gel", "The New York Ti­mes", LŽ