Prasideda masiškiausios NATO karinės pratybos

lzinios.lt 2014-06-09

Pra­si­de­da vie­nos di­džiau­sių Bal­ti­jos ša­ly­se NA­TO Sau­su­mos pa­jė­gų ka­ri­nės pra­ty­bos „Kar­do kir­tis“.

Jų me­tu ke­li tūks­tan­čiai NA­TO ka­rių iš de­šim­ties vals­ty­bių tre­ni­ruo­sis de­rin­ti veiks­mus gy­ny­bi­nė­se ir puo­la­mo­sio­se ope­ra­ci­jo­se.

Pir­ma­die­nį Ada­žių po­li­go­ne Lat­vi­jo­je bus pa­skleb­ta pra­ty­bų Lat­vi­jo­je pra­džia.

Lie­tu­vo­je ofi­cia­li pra­ty­bų ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja vyks an­tra­die­nį. Jos me­tu Ruk­lo­je, Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ri­kiuo­tės aikš­tė­je, iš­si­ri­kiuos apie 2 tūkst. ka­rių iš Da­ni­jos, Es­ti­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV), Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Suo­mi­jos.

Pra­ty­bų „Kar­do kir­tis 2014“ ati­da­ry­mo Lie­tu­vo­je ce­re­mo­ni­ja bus tie­sio­giai trans­liuo­ja­ma in­ter­ne­to sve­tai­nė­je „You­tu­be“.

Pir­ma­die­nį į Lie­tu­vą at­skren­da pa­grin­di­nė pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je da­ly­vau­jan­čio Da­ni­jos ka­rių kon­tin­gen­to da­lis - apie 700 ka­rių.

Bir­že­lio 9–20 die­no­mis tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se vyks­tan­čio­se pra­ty­bo­se iš vi­so da­ly­vaus 4,8 tūkst. ka­rių.

Lie­tu­vo­je, Ruk­lo­je, Gai­žiū­nų po­li­go­ne, tre­ni­ruo­sis apie 2,6 tūkst. ka­rių, dau­giau­sia - iš Da­ni­jos (1,1 tūkst.), Lee­tu­vos (900), taip pat pra­ty­bo­se da­ly­vaus 200 JAV, 50 Len­ki­jos, po ke­lias­de­šimt Es­ti­jos ir Suo­mi­jos ka­rių.

Mo­ky­muo­se bus pa­si­telk­ta ir apie 800 įvai­rių ka­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių: da­nų šar­vuo­tos pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos CV 9035 bei „Pi­ran­ha“, vikš­ri­niai šar­vuo­čiai M113, šar­vuo­ti me­di­ci­nos su­nkve­ži­miai „Du­ro“ ir kt. Pir­mą­kart Lie­tu­vo­je bus tan­kų „Leo­pard 2 A5“, ku­riuos taip pat at­si­ga­be­no da­nai. JAV ka­riai pra­ty­bo­se da­ly­vau­ja su šar­vuo­čiais „Stry­ker“, mo­ky­mus pa­pil­dys ir JAV reak­ty­vi­niai nai­kin­tu­vai F-16, stra­te­gi­nis bom­bo­ne­šis B52, ka­ri­niai sraig­tas­par­niai „Black Hawk“ ir pan.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gos yra at­sa­kin­gos už pri­iman­čio­sios ša­lies par­amos or­ga­ni­za­vi­mą pra­ty­bo­se „Kar­do kir­tis 2014“ Lie­tu­vo­je da­ly­vau­jan­tiems NA­TO są­jun­gi­nin­kams.

Pra­ty­bo­se bir­že­lio 17 die­ną bus ren­gia­ma sve­čių die­na, kai Ruk­lo­je ap­žiū­rė­ti ka­ri­nę tech­ni­ką bei pa­bend­rau­ti su ka­riais ga­lės vi­suo­me­nė.

„Kar­do kir­tis“ Lie­tu­vo­je baig­sis bir­že­lio 18 die­ną, vė­liau­siai, bir­že­lio 20 die­ną, pra­ty­bos baig­sis Lat­vi­jo­je.

JAV Sau­su­mos pa­jė­gų or­ga­ni­zuo­ja­mos kas­me­ti­nės pra­ty­bos „Kar­do kir­tis“ Bal­ti­jos vals­ty­bė­se vyks­ta ket­vir­tą kar­tą. Jo­mis sie­kia­ma tre­ni­ruo­ti NA­TO jung­ti­nių ka­ri­nių vie­ne­tų są­vei­ką, veiks­mų su­de­ri­na­mu­mą ir pa­si­ren­gi­mą vyk­dy­ti gy­ny­bi­nes ir puo­la­mą­sias ope­ra­ci­jas.