Proto užtamsėjimas, arba Nuogvelbos nuojauta

lzinios.lt 2014-06-05

Prieš ke­lias sa­vai­tes su­do­mi­no ži­nu­tė, kad Sei­mo na­rė so­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė gar­siai par­eiš­kė, jog „sub­ren­do lai­kas pri­im­ti įsta­ty­mą, įpa­rei­go­jan­tį mo­kyk­lo­se vyk­dy­ti ly­ti­nį švie­ti­mą“.

Po­nia B. Vė­sai­tė bū­da­ma ir ūkio mi­nis­trė, ir anks­čiau spė­jo pa­skelb­ti keis­to­kų pa­sta­bų, bet šie jos pa­mąs­ty­mai pri­ver­tė su­glum­ti. At­sip­ra­šau už il­gą Sei­mo na­rės ci­ta­tą, ku­rią pa­ėmiau iš por­ta­lo 15min.lt. „Dau­giau­sia prob­le­mų gy­dy­to­jai gi­ne­ko­lo­gai ma­to mo­kyk­lo­se, ku­rio­se yra ge­rų mer­gai­čių, tai yra mer­gai­čių iš ge­rų šei­mų, ka­ta­li­kiš­ko­se mo­kyk­lo­se, nes ten nie­kas ne­kal­ba apie rep­ro­duk­ci­nę svei­ka­tą. Pa­kal­bė­ki­te su gy­dy­to­jais gi­ne­ko­lo­gais, jie jums pa­tvir­tins. Ma­žiau­siai prob­le­mų yra pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­truo­se, kur yra gy­dy­to­jos fel­če­rės, ku­rios švie­čia mer­gi­nas. Iš ti­krų­jų sek­sua­li­nė abs­ti­nen­ci­ja yra non­sen­sas šian­dien ir, ma­nau, kad ta po­li­ti­ka ne­vei­kia. Kar­tais mer­gai­tės iš ge­rų šei­mų per ne­ži­no­ji­mą su­si­ga­di­na sau gy­ve­ni­mą“, – sa­kė Sei­mo na­rė.

Kai pers­kai­čiau šį teks­tą, prieš akis iš­ki­lo Mi­chai­lo Bul­ga­ko­vo „Šuns šir­dies“ per­so­na­žai. To­kių ne­są­mo­nių se­no­kai ne­te­ko nei skai­ty­ti, nei gir­dė­ti.

Ne­sii­mu spręs­ti, ką tu­rė­jo ome­ny­je po­nia B. Vė­sai­tė kal­bė­da­ma apie „ge­ras mer­gai­tes iš ge­rų šei­mų“, bet ga­ran­tuo­ju - gi­ne­ko­lo­gai ti­krai ne­ma­to di­džiau­sių prob­le­mų ka­ta­li­kiš­ko­se mo­kyk­lo­se. Vi­sų pir­ma to­dėl, kad ka­ta­li­kiš­kų mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je yra tik ke­lios. Po­niai B. Vė­sai­tei rei­kė­tų ap­si­lan­ky­ti bent vie­no­je iš jų, ta­da su­vok­tų, jog tarp rea­ly­bės ir ka­žin ko­kių bol­še­vi­ki­nio mąs­ty­mo ru­di­men­tų nė­ra nie­ko bend­ra. Įsi­bė­gė­jus in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų re­vo­liu­ci­jai vai­kai apie va­di­na­mą­ją rep­ro­duk­ci­nę svei­ka­tą su­ži­no daug anks­čiau, ne­gu, par­la­men­ta­rės įsi­vaiz­da­vi­mu, „pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­truo­se gy­dy­to­jos fel­če­rės“ apie tai pa­pa­sa­ko­ja.

Ma­nau, ver­ty­bių skie­pi­ji­mas bū­tų daug veiks­min­ges­nis bū­das ko­vo­ti su pa­aug­lių nėš­tu­mu nei kon­tra­cep­ti­nių prie­mo­nių kom­pen­sa­vi­mas iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės.

Vis dėl­to ne­ti­kiu, kad po­li­ti­kai nu­siš­ne­ka tik dėl sa­vo kvai­lu­mo ar es­mės ne­su­vo­ki­mo. Kaip ra­šo „Lie­tu­vos ži­nios“, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja už­si­mo­jo di­din­ti kon­tra­cep­ti­kų prie­ina­mu­mą pil­na­me­tys­tės dar ne­su­lau­ku­siems jau­nuo­liams, pi­ni­gų ieš­ko Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­de. Ki­še­nė­je, ku­rio­je ne­ran­da­ma lė­šų mir­ti­no­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams gy­dy­ti. Ki­še­nė­je, ku­rio­je ne­at­si­ran­da pi­ni­gų dia­be­ti­kams bū­ti­noms in­su­li­no in­jek­ci­joms kom­pen­suo­ti. Ki­še­nė­je, ku­rio­je ne­su­krapš­to­ma pi­ni­gų net my­riop pa­smerk­tų pa­cien­tų kan­čioms su­ma­žin­ti.

Pra­ncū­zai de­tek­ty­vi­nė­se, konf­lik­ti­nė­se ar vi­siš­kai ne­sup­ran­ta­mo­se si­tua­ci­jo­se siū­lo ieš­ko­ti mo­ters. Kon­tra­cep­ti­nių prie­mo­nių kom­pen­sa­vi­mo is­to­ri­jo­se, man re­gis, de­rė­tų ieš­ko­ti ky­šio pėd­sa­kų. Sta­tis­ti­ka ne­ro­do, kad Lie­tu­va iš­sis­ki­ria Eu­ro­po­je anks­ty­va pa­aug­lių mo­ti­nys­te. Ži­no­ma, jei Lie­tu­va ne­tu­rė­tų ki­tų prob­le­mų, ji ga­lė­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais kom­pen­suo­ti pre­zer­va­ty­vų pir­ki­mą, ga­lė­tų pa­sta­ty­ti dar vie­nus Val­do­vų rū­mus, nu­ties­ti til­tą į Ne­rin­gą ar me­tro li­ni­ja su­jung­ti Vil­nių ir Kau­ną. Tik klau­si­mas, ar to ti­krai rei­kia? Perf­ra­zuo­da­mas B. Vė­sai­tę pa­sa­ky­siu: no­rė­čiau, kad ne sek­sua­li­nė abs­ti­nen­ci­ja, o no­ras vog­ti ne­tru­kus tap­tų non­sen­su.