Didysis septynetas perspėja Rusiją dėl galimų tolesnių sankcijų

lzinios.lt 2014-06-05

Pa­sau­lio ly­de­riai, pir­mą­kart nuo pra­ei­to am­žiaus 10-ojo de­šimt­me­čio su­si­ti­kę be Ru­si­jos pre­zi­den­to, tre­čia­die­nį par­agi­no Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną liau­tis des­ta­bi­li­zuo­ti pa­dė­tį Ukrai­no­je, nes prieš­in­gu at­ve­jus Mask­vai bus įves­tos griež­tes­nės sank­ci­jos.

Tuo tar­pu V.Pu­ti­nas, ku­ris ne­be­bu­vo pa­kvies­tas į Di­džio­jo sep­ty­ne­to (G-7) vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą, kai Ru­si­ja ko­vą anek­sa­vo Kry­mą, par­eiš­kė, kad yra pa­si­ren­gęs su­si­tik­ti su Ukrai­nos iš­rink­tuo­ju pre­zi­den­tu.

G-7 ly­de­riai iš­reiš­kė vil­tį, kad dar ga­li įvyk­ti "kons­truk­ty­vių" dis­ku­si­jų su V.Pu­ti­nu per są­jun­gi­nin­kų iš­si­lai­pi­ni­mo Nor­man­di­jo­je 70-ųjų me­ti­nių iš­kil­mes, ku­rios vyks penk­ta­die­nį Pra­ncū­zi­jo­je, ta­čiau pa­brė­žė, kad Mask­va vis tiek ga­li su­lauk­ti to­les­nių bau­džia­mų­jų prie­mo­nių.

Bend­ra­me par­eiš­ki­me jie pa­žy­mė­jo, kad V.Pu­ti­nas tu­ri pri­pa­žin­ti Ukrai­no­je ge­gu­žės 25 die­ną vy­ku­sių pre­zi­den­to rin­ki­mų re­zul­ta­tus, at­ne­šu­sius per­ga­lę pro­va­ka­rie­tiš­kam vers­lo mag­na­tui Pe­tro Po­ro­šen­kai, liau­tis kurs­ty­ti ne­ra­mu­mus kai­my­ni­nės ša­lies ry­tuo­se ir ati­trauk­ti sa­vo pa­jė­gas nuo jos sie­nos.

"Veiks­mai, ku­riais des­ta­bi­li­zuo­ja­ma ry­tų Ukrai­na, yra ne­priim­ti­ni ir pri­va­lo liau­tis, - pa­brė­žė su­si­ti­ki­mo da­ly­viai. - Esa­me pa­si­ruo­šę su­griež­tin­ti tiks­li­nes sank­ci­jas ir im­tis reikš­min­gų pa­pil­do­mų, var­žan­čių prie­mo­nių, kad Ru­si­jai tek­tų dau­giau su­mo­kė­ti, jei­gu įvy­kiai to rei­ka­laus."

JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma anks­čiau už­si­puo­lė Ru­si­jos "tam­sią­ją tak­ti­ką" Ukrai­no­je, sa­ky­da­mas ka­rin­gą kal­bą Var­šu­vo­je, ku­ri pri­mi­nė kai ku­rias gū­džiau­sias Šal­to­jo ka­ro die­nas.

B.Oba­ma ne­pa­ro­dė jo­kių ženk­lų, kad no­ri su­si­tik­ti su Ru­si­jos ly­de­riu, nors jie abu da­ly­vaus Nor­man­di­jos de­san­to at­mi­ni­mo ce­re­mo­ni­jo­je.

Ki­tų G-7 ly­de­rių, ku­rių eko­no­mi­kos la­biau pri­klau­so­mos nuo Ru­si­jos ne­gu Jung­ti­nių Vals­ti­jų, to­nas bu­vo švel­nes­nis.

Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel sa­kė, kad Eu­ro­pos ly­de­riai tu­rė­tų įver­tin­ti Ru­si­jos veiks­mus per vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą bir­že­lio pa­bai­go­je ir "pa­gal­vo­ti, ar to­les­nės sank­ci­jos bū­ti­nos".

Ta­čiau A.Mer­kel, ku­ri pla­nuo­ja su­si­tik­ti su V.Pu­ti­nu Pra­ncū­zi­jo­je, taip pat pa­brė­žė, jog "svar­biau­sia - bū­ti kons­truk­ty­viems", ir kad to­les­nės sank­ci­jos įsi­ga­lio­tų tik tuo­met, jei­gu ne­bū­tų "vi­siš­kai jo­kios pa­žan­gos".

Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as, ku­ris yra su­pla­na­vęs ket­vir­ta­die­nį da­ly­vau­ti at­ski­ro­se va­ka­rie­nė­se Par­yžiu­je tiek su V.Pu­ti­nu, tiek su B.Oba­ma, su­ti­ko, kad "dia­lo­gas ir dees­ka­la­vi­mas tu­rė­tų bū­ti ska­ti­na­mi".

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas sa­vo ruo­žtu sa­kė per­duo­sian­tis pa­na­šią ži­nią V.Pu­ti­nui per jųd­vie­jų su­si­ti­ki­mą ket­vir­ta­die­nį.