KT: N.Venckienė šiurkščiai pažeidė Konstituciją

lzinios.lt 2014-06-03

Sei­mo „Drą­sos ke­lio“ par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ne­rin­ga Venc­kie­nė su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT).

„Sei­mo na­rės Ne­rin­gos Venc­kie­nės veiks­mai - ne­da­ly­va­vi­mas be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties 2013 me­tų ba­lan­džio-lap­kri­čio mė­ne­siais vy­ku­siuo­se 64 Sei­mo ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se ir 2013 me­tų ba­lan­džio-lap­kri­čio mė­ne­siais vy­ku­siuo­se 25 Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jai. Šiais veiks­mais Sei­mo na­rė Ne­rin­ga Venc­kie­nė su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją“, - sa­ko­ma KT iš­va­do­je, ku­rią pers­kai­tė lai­ki­na­sis teis­mo pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas.

Ši KT iš­va­da yra ga­lu­ti­nė ir ne­skun­džia­ma, ją pa­si­ra­šė vi­si de­vy­ni KT tei­sė­jai.

KT iš­va­do­je tei­gia­ma, Sei­mo na­rio par­ei­ga yra da­ly­vau­ti Sei­mo dar­be, taip pat ir lan­ky­tis po­sė­džiuo­se.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, N.Venc­kie­nė, be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties ne­da­ly­va­vu­si mi­nė­tuo­se Sei­mo ir jo ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se, par­ei­gas ėjo ne­są­ži­nin­gai, vei­kė as­me­ni­nius in­te­re­sus iš­kel­da­ma aukš­čiau už Tau­tos ir vals­ty­bės in­te­re­sus, są­mo­nin­gai ne­vyk­dė Sei­mo na­rio par­ei­gų, taip par­odė ne­pa­gar­bą Kons­ti­tu­ci­jai ir įsta­ty­mams, tai­gi ne­vei­kė taip, kaip įpa­rei­go­ja duo­ta Sei­mo na­rio prie­sai­ka.

„Šiais veiks­mais ji dis­kre­di­ta­vo Sei­mo, kaip Tau­tos at­sto­vy­bės, au­to­ri­te­tą“, - tvir­ti­na­ma iš­va­do­je.

Be to, jo­je pa­brėž­ta, kad par­la­men­ta­rė tu­rė­jo ga­li­my­bę pra­neš­ti Sei­mo po­sė­džių se­kre­to­ria­tui ir Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui, kad ne­ga­li at­vyk­ti į po­sė­džius, bet to ne­pa­da­rė. To­kią iš­va­dą KT pa­da­rė dėl to, kad N.Venc­kie­nė įvai­riais bū­dais, kai jai rei­kia, su­si­sie­kia su tam ti­krais as­me­ni­mis ir ins­ti­tu­ci­jo­mis, tei­kia par­la­men­tui tei­sės ak­tų pro­jek­tus.

KT tei­gi­mu, pa­tei­si­na­mo­mis prie­žas­ti­mis ne­da­ly­vau­ti Sei­mo po­sė­džiuo­se ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas iš­vy­ki­mas iš Lie­tu­vos, tai, kad as­muo yra įta­ria­ma­sis bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se, kad pa­skelb­ta jo pa­ieš­ka, kad jis gal­būt slaps­to­si nuo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, siek­da­mas iš­veng­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės.

Anot iš­va­dos, N.Venc­kie­nės ren­gia­mi ir re­gis­truo­ja­mi tei­sės ak­tų pro­jek­tai ne­reiš­kia, kad ji tin­ka­mai vyk­do Tau­tos at­sto­vo par­ei­gas.

„E­pi­zo­di­nis da­ly­va­vi­mas įgy­ven­di­nant da­lį Sei­mo kons­ti­tu­ci­nių įga­lio­ji­mų leis­ti įsta­ty­mus ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip ne­per­trau­kia­ma Sei­mo na­rio veik­la ir tin­ka­mas Sei­mo na­rio kons­ti­tu­ci­nės prie­der­mės at­sto­vau­ti Tau­tai įgy­ven­di­ni­mas, be ki­ta ko, par­ei­gos da­ly­vau­ti Sei­mo, jo struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių po­sė­džiuo­se vyk­dy­mas“, - par­eiš­kė KT.

Be to, KT tvir­ti­no, kad par­la­men­ta­rės par­ei­ga yra at­vyk­ti į vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios da­ly­vau­ja ap­kal­tos pro­ce­se, ir pa­teik­ti pa­aiš­ki­ni­mus.

„Šios prie­der­mės ne­vyk­dy­mas, kai as­muo yra tin­ka­mai in­for­muo­tas apie vyks­tan­tį ap­kal­tos pro­ce­są, nė­ra kliū­tis vals­ty­bės val­džios ins­ti­tu­ci­joms, tu­rin­čioms kons­ti­tu­ci­nius įga­lio­ji­mus ap­kal­tos pro­ce­se, (...) vyk­dy­ti sa­vo įga­lio­ji­mus ir pri­im­ti jų kom­pe­ten­ci­jai pri­skir­tus spren­di­mus“, - sa­ko­ma KT iš­va­do­je.

Anot jos, teis­mas pa­da­rė vis­ką, kad N.Venc­kie­nė bū­tų in­for­muo­ta apie jos by­los svars­ty­mą.

Po to­kios KT iš­va­dos par­la­men­te to­liau tu­ri vyk­ti ap­kal­tos pro­ce­sas šiai Sei­mo na­rei.

Pa­sak Sei­mo na­rio Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo, vie­nam iš Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų par­la­men­to va­do­vė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė tu­ri pa­ves­ti or­ga­ni­zuo­ti šio pro­ce­so tę­si­nį.

„Ma­nau, kad Sei­me bus pri­im­tas spren­di­mas at­siž­vel­giant į šios die­nos Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą, - sa­kė jis žur­na­lis­tams. - No­riu, kad ko grei­čiau bū­tų baig­ta ši­ta Sei­mo ir ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų dis­kre­di­ta­ci­ja, ku­rią vyk­do po­nia Venc­kie­nė.“

„Drą­sos ke­lio“ par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nės in­te­re­sus KT gy­nęs vals­ty­bės pa­skir­tas ad­vo­ka­tas Ei­man­tas Šriup­ša ne­su­ti­ko su KT tei­gi­niu, kad po­li­ti­kė bu­vo tin­ka­mai in­for­muo­ta apie vyks­tan­tį pro­ce­są.

„Sei­mo na­rė ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės gin­tis. Es­mi­nis da­ly­kas - kad Sei­mo na­rei Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros nu­ta­ri­mu pa­skelb­ta pa­ieš­ka. Keis­tas da­ly­kas, kad kai yra pa­skelb­ta pa­ieš­ka, trak­tuo­ja­ma, jog Sei­mo na­rė yra tin­ka­mai in­for­muo­ta“, - kal­bė­jo ad­vo­ka­tas.

Sei­mas N.Venc­kie­nės man­da­tą sie­kia pa­nai­kin­ti dėl to, kad ji dau­giau kaip me­tus ne­at­lie­ka sa­vo tie­sio­gi­nių par­ei­gų - ne­lan­ko ple­na­ri­nių ir Sei­mo ko­mi­te­to po­sė­džių.

Iš Lie­tu­vos iš­vy­ku­si Sei­mo na­rė par­la­men­te ne­si­ro­do nuo pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio, kai Sei­mas pa­nai­ki­no jos tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Pro­ku­ro­rai no­ri pa­teik­ti kal­ti­ni­mus N.Venc­kie­nei dėl teis­mo spren­di­mo per­duo­ti duk­te­rė­čią mo­ti­nai ne­vyk­dy­mo ir pikt­nau­džia­vo vai­ko at­sto­vo tei­sė­mis. Dėl tei­si­nės pa­gal­bos Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga krei­pė­si į Jung­ti­nes Vals­ti­jas, kur, spė­ja­ma, šiuo me­tu gy­ve­na par­la­men­ta­rė.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, par­la­men­tas ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je tu­ri bū­ti in­for­muo­tas apie KT iš­va­dą ir pa­skir­ti Sei­mo po­sė­džio, ku­ria­me bus svars­to­mas Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mas, da­tą. Ji tu­ri bū­ti pa­skir­ta ne anks­čiau kaip po 7 die­nų nuo šio Sei­mo po­sė­džio. Apie pa­skir­tą da­tą ne­del­siant pri­va­lu pra­neš­ti as­me­niui, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta.

Sta­tu­te nu­ma­ty­ta, jog as­muo, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti Sei­mo po­sė­dy­je pats ar­ba per sa­vo ad­vo­ka­tą. Ta­čiau jei­gu jis ne­pa­si­ro­do ne­tu­rė­da­mas tam svar­bių prie­žas­čių, ne­da­ly­va­vi­mas ne­truk­do ap­kal­tos by­lą nag­ri­nė­ti Sei­me. Nu­ta­ri­mas dėl Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo lai­ko­mas pri­im­tu, jei už jį slap­ta bal­sa­vo ne ma­žiau kaip 3/5 vi­sų Sei­mo na­rių, t.y. ne ma­žiau kaip 85 par­la­men­ta­rai.