NATO sutarė, kaip reaguoti į Rusijos grėsmę

lzinios.lt 2014-06-04

NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trai, at­siž­velg­da­mi į kri­zę Ukrai­no­je, an­tra­die­nį su­ta­rė dėl vir­ti­nės žings­nių, tu­rin­čių su­stip­rin­ti Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių gy­ny­bą, ta­čiau pa­brė­žė, kad tie veiks­mai ne­per­žen­gia po Šal­to­jo ka­ro su Mask­va su­da­ry­tos su­tar­ties ri­bų.

NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius An­der­sas Fog­has Ras­mus­se­nas sa­kė, kad mi­nis­trai su­ta­rė su­da­ry­ti „pa­reng­ties veiks­mų pla­ną (...) rea­guo­jant į pa­si­kei­tu­sią sau­gu­mo ap­lin­ką“, su­kur­tą be­sip­le­čian­čio konf­lik­to Ukrai­no­je.

Tarp šių veiks­mų bus iš­anks­ti­nis iš­tek­lių bei įran­gos su­tel­ki­mas Al­jan­so na­rė­se ir in­ten­sy­vi­na­mos pa­stan­gos su­stip­rin­ti ka­ri­nius pa­jė­gu­mus, kad NA­TO ga­lė­tų grei­čiau rea­guo­ti į bet ko­kią grės­mę.

Pla­nas bus pa­teik­tas pa­tvir­tin­ti NA­TO ša­lių ly­de­riams per rug­sė­jį Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je vyk­sian­tį vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą.

Šis spren­di­mas pri­im­tas po to, kai Va­ka­rų san­ty­kiuo­se su Ru­si­ja ki­lo rim­čiau­sia prieš­prie­ša nuo Šal­to­jo ka­ro lai­kų, ku­rią iš­pro­vo­ka­vo Mask­vos įvyk­dy­ta Kry­mo anek­si­ja ir jos par­ama pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams ry­tų Ukrai­no­je.

Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ja Ukrai­no­je ir Kry­mo anek­si­ja reiš­kia, kad ta ša­lis „į­žū­liai pa­žei­dė 1997-ųjų Pa­grin­dų ak­tą“, par­eiš­kė A.F.Ras­mus­se­nas.

Pa­gal 1997 me­tų NA­TO ir Ru­si­jos san­ty­kių pa­grin­dų ak­tą bu­vo for­ma­liai nu­sta­ty­tos sie­nos Eu­ro­po­je po Šal­to­jo ka­ro. Ypač svar­bus jo tei­gi­nys, kad nei Va­ka­rų ša­lys, va­do­vau­ja­mos Jung­ti­nių Vals­ti­jų, nei Ru­si­ja ne­dis­lo­kuos nau­jai iš­si­va­da­vu­sio­se Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se pa­jė­gų ar­ba gink­luo­tės, ku­ri ga­lė­tų bū­ti lai­ko­ma ke­lian­čia grės­mę.

Abi pu­sės taip pat su­si­ta­rė, kad nei vie­na iš jų ne­tu­rė­tų ki­tos lai­ky­ti „prie­ši­nin­ke“, sie­kiant su­ma­žin­ti at­ei­ties konf­lik­tų ri­zi­ką.

Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius prie NA­TO Alek­sand­ras Gruš­ko pir­ma­die­nį sa­kė, kad lai­ki­nas NA­TO lėk­tu­vų ir ka­rių dis­lo­ka­vi­mas ry­ti­nė­se Al­jan­so na­rė­se - įskai­tant Len­ki­ją ir Bal­ti­jos ša­lis - pri­lygs­ta su­tar­ties dėl san­ty­kių pa­grin­dų pa­žei­di­mui.

Kai ku­rios NA­TO ša­ly­se, ypač Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je, iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą ir nuo­sta­bą dėl Ru­si­jos ge­bė­ji­mo la­bai grei­tai su­telk­ti apie 40 tūkst. ka­rių prie sie­nos su Ukrai­na ir juos lai­ky­ti par­eng­tus ko­vos veiks­mams ga­na il­gą lai­ką.

A.F.Ras­mus­se­nas pa­brė­žė, kad NA­TO tu­ri vyk­dy­ti bū­ti­nus veiks­mus "tiek lai­ko, kiek rei­kės", kad at­rem­tų nau­ją­ją grės­mę.

Jis pa­žy­mė­jo, kas Ru­si­ja per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus 50 proc. pa­di­di­no iš­lai­das gy­ny­bai, o Al­jan­so są­jun­gi­nin­kų ka­ri­niai biu­dže­tai su­ma­žė­jo penk­ta­da­liu.

Ta pa­čią gai­da jis šil­tai pa­svei­ki­no JAV pre­zi­den­to Ba­rac­ko Oba­mos pra­ne­ši­mą apie 1 mlrd. do­le­rių (2,54 mlrd. li­tų) ver­tės sau­gu­mo pla­ną Ry­tų Eu­ro­pai, tu­rin­tį pa­drą­sin­ti NA­TO są­jun­gi­nin­kes ir par­tne­res, ku­rioms Ru­si­jos veiks­mai ke­lia vis di­des­nį ne­ri­mą.

Ki­ta ver­tus, NA­TO ir Va­ka­rų ša­lys to­liau lai­ky­sis 1997 me­tų su­tar­ties, nes jos "no­ri tai­syk­lė­mis pa­grįs­tos sau­gu­mo sis­te­mos" ir yra "įsi­ti­ki­nu­sios, kad vi­sos prie­mo­nės, ku­rių esa­me pa­si­ruo­šę im­tis, ga­li bū­ti vyk­do­mos pa­gal esa­mas tai­syk­les", pa­žy­mė­jo A.F.Ras­mus­se­nas.

Nors NA­TO va­do­vas lai­kė­si griež­tos li­ni­jos Mask­vos at­žvil­giu, jis taip pat at­me­tė par­eiš­ki­mus, jog Ukrai­nos kri­zė su­kė­lė nau­ją šal­tą­jį ka­rą, pa­brėž­da­mas, kad ne­be­li­ko gi­laus ideo­lo­gi­nio ir pa­sau­li­nio su­sip­rie­ši­ni­mo, su­kur­to konf­lik­to, ku­ris tru­ko be­veik 50 me­tų.

Ru­si­ja da­bar at­ro­do esan­ti "ga­na izo­liuo­ta", sa­kė A.F.Ras­mus­se­nas, ta­čiau jos "ryž­tin­ges­nis nu­si­tei­ki­mas ... pri­me­na pa­se­nu­sią Šal­to­jo ka­ro mąs­ty­se­ną".