Kijevas sukilėliams nenusileis

lzinios.lt 2014-05-28

Į pa­sta­rą­ją pro­ru­siš­kų su­ki­lė­lių at­aką, kai šie ban­dė užim­ti Do­nec­ko oro uos­tą, Ukrai­nos vy­riau­sy­bė rea­ga­vo grei­tai ir tiks­liai. Ka­riuo­me­nės at­sto­vai tei­gia, jog pa­vy­ko pe­rim­ti kon­tro­lę į sa­vo ran­kas, o su­švel­nė­ju­si Mask­vos re­to­ri­ka ža­di­na vil­tis, kad kri­zė pa­ma­žu ar­tė­ja prie pa­bai­gos.

Ukrai­nos Do­nec­ko mies­to me­ras Alek­sand­ras Luk­jan­čen­ka pra­ne­šė, kad nuo pir­ma­die­nio ry­to per vy­riau­sy­bės pa­jė­gų ir pro­ru­siš­kų su­ki­lė­lių su­si­rė­mi­mus žu­vo ma­žiau­siai 40 žmo­nių. Se­pa­ra­tis­tai nu­ro­dė ne­te­kę bent 29 ko­vo­to­jų. Ne­ra­mu­mai re­gio­ne trun­ka jau du mė­ne­sius, bet tai pir­ma tiek daug au­kų par­ei­ka­la­vu­si at­aka Do­nec­ko mies­te. Anks­čiau kau­ty­nės dau­giau­sia vyk­da­vo to­liau nuo sri­ties cen­tro.

Pa­sak Do­nec­ko me­ro, ras­ti 38 žu­vę su­si­rė­mi­mų ša­lia Ser­ge­jaus Pro­kof­je­vo oro uos­to da­ly­viai. Par­ei­gū­nas pri­dū­rė, kad žu­vo ir du ci­vi­liai.

Pa­de­gė le­do areną

Ukrai­nos vy­riau­sy­bi­nės pa­jė­gos prieš oro uos­tą ban­dan­čius užim­ti su­ki­lė­lius pa­nau­do­jo nai­kin­tu­vus ir ko­vi­nius sraig­tas­par­nius. Ko­vos veiks­mų zo­no­je dir­ban­tys nau­jie­nų agen­tū­ros „The As­so­cia­ted Press“ žur­na­lis­tai nu­ro­dė, kad pir­ma­die­nį ir nak­tį į an­tra­die­nį vy­ko in­ten­sy­vus šau­dy­mas. Į orą ki­lo juo­dų dū­mų de­be­sys, o ap­lin­ki­nė­se gat­vė­se bu­vo su­stab­dy­tas eis­mas.

Mies­to me­ras, kal­bė­da­mas per te­le­vi­zi­ją, ra­gi­no gy­ven­to­jus lik­ti na­mie. Va­kar oro uos­tas te­be­bu­vo už­da­ry­tas, nors jį jau kon­tro­lia­vo vy­riau­sy­bi­nės pa­jė­gos. Mies­te dar bu­vo gir­dė­ti pa­vie­nių šū­vių.

Pa­vy­kus at­si­ko­vo­ti iš su­ki­lė­lių oro uos­tą, ne­ra­mu­mai per­si­kė­lė ki­tur. An­tra­die­nį par­yčiais gru­pė ne­at­pa­žin­tų as­me­nų štur­ma­vo Do­nec­ko le­do are­ną, ku­rio­je tu­rė­jo vyk­ti 2015 me­tų pa­sau­lio le­do ri­tu­lio čem­pio­na­tas, ir ją pa­de­gė.

Pra­šo Ru­si­jos pagalbos

Tuo me­tu Ukrai­nos pa­sie­nio ap­sau­gos tar­ny­ba pra­ne­šė, kad Lu­hans­ko re­gio­ne jos par­ei­gū­nai įsi­trau­kė į su­si­šau­dy­mą su gru­pe gink­luo­tų žmo­nių, mė­gi­nan­čių pa­tek­ti į ša­lies te­ri­to­ri­ją iš Ru­si­jos. Tar­ny­ba nu­ro­dė, kad vie­nas įsib­ro­vė­lis bu­vo su­žeis­tas. Pa­sie­nie­čiai su­lai­kė ke­lis au­to­mo­bi­lius, juo­se ras­ta Ka­laš­ni­ko­vo au­to­ma­tų, ra­ke­ti­nių gra­nats­vai­džių ir sprog­me­nų.

Va­di­na­mo­sios Do­nec­ko liau­dies res­pub­li­kos vy­riau­sy­bė pa­pra­šė Ru­si­jos pa­gal­bos „ko­vo­jant dėl ne­prik­lau­so­my­bės“ ir pra­ne­šė, kad nuo va­kar die­nos pe­ri­ma ru­sų tei­sės sis­te­mą. Ru­si­ja to­kių se­pa­ra­tis­tų par­eiš­ki­mų ne­ko­men­tuo­ja.

Ma­no­ma, Do­nec­ko oro uos­tą no­rė­ta užim­ti ti­kin­tis, jog taip pa­vyks už­kirs­ti ke­lią iš­rink­to­jo pre­zi­den­to Pe­tro Po­ro­šen­kos vi­zi­tui į šį mies­tą. Nau­ja­sis ša­lies va­do­vas yra sa­kęs, kad jo pir­ma ke­lio­nė bus į ne­ra­mius Ukrai­nos ry­tus. Pir­mo už­sie­nio vi­zi­to P. Po­ro­šen­ka ti­kriau­siai vyks į kai­my­nę Len­ki­ją, ku­ri nuo pat Ukrai­nos kri­zės pra­džios pa­lai­kė Ki­je­vą.

Mask­vos re­to­ri­ka švelnėja

Vy­riau­sy­bės pa­jė­gų veiks­mai pir­ma­die­nį ir an­tra­die­nį bu­vo be­ne ope­ra­ty­viau­si per vi­są Ukrai­nos kri­zę. Ir ti­kriau­siai ne­at­si­tik­ti­nai. Pre­zi­den­to rin­ki­mus jau pir­ma­ja­me tu­re lai­mė­jęs P. Po­ro­šen­ka dė­ko­da­mas už jam par­ody­tą pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mą sa­kė, kad an­ti­te­ro­ris­ti­nė ope­ra­ci­ja ša­lies ry­tuo­se vyks­ta per il­gai, esą ji ne­ga­li tęs­tis du ar tris mė­ne­sius, o „tu­rė­tų truk­ti ir truks tik ke­lias va­lan­das“.

Nors ne­ra­mu­mai Ukrai­no­je dar ne­si­bai­gia, yra ma­nan­čių­jų, kad ši kri­zė, daž­nai va­di­na­ma di­džiau­sia Ry­tų ir Va­ka­rų prieš­prie­ša nuo šal­to­jo ka­ro lai­kų, pa­ma­žu slops­ta. Bent jau dip­lo­ma­ti­niu lyg­me­niu jau­čia­mas šioks toks san­ty­kių at­ši­li­mas.

Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ser­ge­jus Lav­ro­vas par­eiš­kė, jog Mask­va „at­vi­ra dia­lo­gui su P. Po­ro­šen­ka“, ta­čiau ka­ro veiks­mai prieš su­ki­lė­lius tu­ri liau­tis. To­kią Krem­liaus po­zi­ci­ją pa­tvir­ti­no ir pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas. Jis dar sy­kį pa­kar­to­jo, kad iš­spręs­ti kri­zę pa­dė­tų tai­kus dia­lo­gas su se­pa­ra­tis­ti­nių re­gio­nų at­sto­vais. Tie­sa, rin­ki­mų re­zul­ta­tų Mask­va kol kas ofi­cia­liai ne­pri­pa­ži­no, bet pa­skel­bė ger­bian­ti ukrai­nie­čių par­eikš­tą va­lią.

Dar vie­nas, nors ir ne­di­de­lis žings­nis įtam­pos ma­ži­ni­mo link – Mask­vos ir Ki­je­vo ban­dy­mas iš­spręs­ti Ukrai­nos sko­los Ru­si­jos du­jų kon­cer­nui „Gazp­rom“ klau­si­mą. Anks­čiau „Gazp­rom“ va­do­vai tei­gė, jog ne­ga­vę sko­los jau ki­tą sa­vai­tę ga­li nu­trauk­ti du­jų tie­ki­mą Ukrai­nai. Po de­ry­bų Ber­ly­ne abi ša­lys ža­dė­jo, kad aps­vars­tys su­si­ta­ri­mą, pa­gal ku­rį Ki­je­vas iki ket­vir­ta­die­nio su­mo­kės Ru­si­jai da­lį sko­los, o vė­liau kal­bė­sis dėl pa­kel­tos ru­siš­kų du­jų kai­nos Ukrai­nai.

Eko­no­mi­ka nukentėjo

Už­sie­nio po­li­to­lo­gų ma­ny­mu, Krem­lius su­švel­ni­no sa­vo re­to­ri­ką Ki­je­vo at­žvil­giu steng­da­ma­sis iš­veng­ti nau­jų Va­ka­rų sank­ci­jų. Mask­va jau pa­sie­kė, ko no­rė­jo: Kry­mas – jos ran­ko­se, o vy­riau­sy­bė Ki­je­ve vargs­ta steng­da­ma­si su­sig­rą­žin­ti kon­tro­lę ša­lies ry­tuo­se.

Nors JAV ir Eu­ro­pos Są­jun­gos sank­ci­jos ap­si­ri­bo­jo ga­na ne­il­gu są­ra­šu par­ei­gū­nų, ar­ti­mų pre­zi­den­tui V. Pu­ti­nui, ir šių val­do­moms įmo­nėms, jų tai­ky­mas Ru­si­jos eko­no­mi­kai smo­gė pa­ly­gin­ti stip­riai. Pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį Ru­si­jo­je už­fik­suo­tas 65 mlrd. do­le­rių ver­tės ka­pi­ta­lo pa­si­trau­ki­mas, ša­lies me­ti­nės eko­no­mi­kos au­gi­mo prog­no­zės su­ma­žė­jo be­veik iki nu­lio, o rub­lis nu­smu­ko į re­kor­di­nes že­mu­mas. Ta­čiau Mask­vai par­eiš­kus, kad ger­bia ukrai­nie­čių pa­si­rin­ki­mą, jau pa­ste­bė­ta šio­kių to­kių Ru­si­jos va­liu­tos at­si­ga­vi­mo ženk­lų. Eko­no­mis­tai ti­ki­si, kad blo­giau­sia - pra­ei­ty­je.

Par­en­gė MIL­DA BARONAITĖ