Į Lietuvą atvyks ir JAV specialiosios pajėgos

lzinios.lt 2014-05-09

Apie 200 JAV spe­cia­lių­jų pa­jė­gų ka­rių ir pa­gal­bi­nio per­so­na­lo na­rių at­ei­nan­čiais mė­ne­siais da­ly­vaus pra­ty­bo­se Eu­ro­po­je, įskai­tant Bal­ti­jos ša­lis, Ame­ri­kai stip­ri­nant pa­gal­bą są­jun­gi­nin­kams šia­me re­gio­ne.

Pen­ta­go­nas nu­ro­dė, kad apie 40 spe­cia­lių­jų pa­jė­gų ka­rių da­ly­vau­ja šiuo me­tu vyks­tan­čio­se dvie­jų sa­vai­čių pra­ty­bo­se „Pa­va­sa­rio aud­ra“ (Exer­ci­se Spring) Es­ti­jo­je. Dar 140 da­ly­vaus šį mė­ne­sį Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je vyk­sian­čiuo­se JAV ir sep­ty­nių ki­tų ša­lių ka­rių mo­ky­muo­se „Lieps­no­jan­tis ka­la­vi­jas“ (Fla­ming Sword).

Tre­čio­sios pra­ty­bos – „Na­mejs“ – vyks Lat­vi­jo­je.

Be to, Pen­ta­go­nas in­for­ma­vo, kad ma­žos JAV spe­cia­lių­jų pa­jė­gų ka­rių gru­pės da­ly­vaus kal­bos ir kul­tū­ros mo­ky­muo­se bei tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se tri­jo­se Bal­ti­jos ir dvie­jo­se ki­to­se Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se per at­ei­nan­čius du mė­ne­sius.