D.Grybauskaitė: lietuvių kalba negali būti sandėrių objektu

lzinios.lt 2014-04-15

Lie­tu­vių kal­ba ne­ga­li bū­ti po­li­ti­nių san­do­rių ar san­dė­rių ob­jek­tu, tei­gia pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Sa­vo po­zi­ci­ją ga­liu tik pa­tvir­tin­ti dar kar­tą - lie­tu­vių kal­ba ne­ga­li bū­ti po­li­ti­nių san­do­rių, san­dė­rių ob­jek­tu“, - an­tra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė, pa­klaus­ta apie Sei­mui pa­teik­tus du skir­tin­gus įsta­ty­mų pro­jek­tus dėl ne­lie­tu­viš­kų as­men­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, Sei­mas an­tra­die­nį pa­siel­gė tei­sin­gai ne­pra­dė­jęs svars­ty­ti šių pro­jek­tų.

„Y­ra du įsta­ty­mai, skir­tin­gi. Ma­ny­čiau, kad la­bai tei­sin­gai šian­dien pa­da­rė Sei­mas, kad ne­pra­dė­jo dis­ku­si­jų, kad ne­pra­dė­jo svars­ty­ti šio klau­si­mo. Iš­ties abu va­rian­tai tai­sy­ti­ni. Rei­kė­tų la­bai ati­džiai ruo­štis ir da­ry­ti spren­di­mus šiuo klau­si­mu. Pa­sku­bo­mis da­ry­ti to­kių spren­di­mų ti­krai ne­ga­li­ma“, - tvir­ti­no pre­zi­den­tė.

Par­la­men­te re­gis­truo­ti du įsta­ty­mų pro­jek­tai pa­var­džių ra­šy­bos as­mens do­ku­men­tuo­se.

So­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vų Ire­nos Šiau­lie­nės ir Ge­di­mi­no Kir­ki­lo tei­kia­mu Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se pro­jek­tu siū­lo­ma pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je leis­ti ori­gi­na­lią pa­var­dės ra­šy­bą ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis.

Šis pro­jek­tas Sei­mo po­sė­džių se­kre­to­ria­te re­gis­truo­tas prem­je­ro so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus su­si­ti­ki­mo su Len­ki­jos prem­je­ru Do­nal­du Tus­ku iš­va­ka­rė­se.

Al­ter­na­ty­viu gru­pės Sei­mo na­rių įre­gis­truo­tu pro­jek­tu siū­lo­ma įtei­sin­ti ori­gi­na­lią ne­lie­tu­viš­ką var­dų ir pa­var­džių ra­šy­bą as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tų pa­pil­do­ma­me pus­la­py­je.

Ori­gi­na­lios pa­var­džių ra­šy­bos sie­kia len­kų tau­ti­nė ma­žu­ma, ku­ri taip pat no­ri ir len­kiš­kos vie­to­var­džių ra­šy­bos tau­ti­nių ma­žu­mų gy­ve­na­muo­se re­gio­nuo­se.

Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus bu­vo įtemp­ti dėl skir­tin­gai ver­ti­na­mos tau­ti­nių ma­žu­mų si­tua­ci­jos.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius tvir­ti­na, jog re­gis­truo­tas Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se pro­jek­tas nė­ra skir­tas kon­kre­čiai vie­nai tau­ti­nei ma­žu­mai. Pa­sak jo, da­bar ga­lio­jan­ti pa­var­džių ra­šy­mo tvar­ka da­liai tau­tie­čių, su­da­riu­sių san­tuo­kas su ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čių, su­ke­lia prob­le­mų spren­džiant tur­ti­nius ir ki­tus ju­ri­di­nius klau­si­mus.