Seimas nutarė nesvarstyti rezoliucijos dėl paramos Ukrainai

lzinios.lt 2014-04-22

Sei­mas Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos siū­ly­mu an­tra­die­nį iš ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bot­var­kės iš­brau­kė re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą dėl par­amos Ukrai­nai.

Už tai bal­sa­vo 64 par­la­men­ta­rai, prieš bu­vo 31, trys su­si­lai­kė. Už iš­brau­ki­mą bu­vo val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai bei dau­gu­ma opo­zi­ci­nės „Drą­sos ke­lio“ par­ti­jos frak­ci­jos na­rių.

Po bal­sa­vi­mo kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ap­kal­ti­no so­cial­de­mo­kra­tus veid­mai­nys­te, nes jų at­sto­vai - Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka ir Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las - bu­vo tarp re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to ren­gė­jų.

B.Juo­dkos tei­gi­mu, re­zo­liu­ci­jos nu­spręs­ta ne­svars­ty­ti, at­siž­vel­giant į pra­ei­tą sa­vai­tę Že­ne­vo­je vy­ku­sias de­ry­bas ir lau­kiant JAV vi­cep­re­zi­den­to Joe Bi­de­no vi­zi­to Ukrai­no­je re­zul­ta­tų.

„Rin­ko par­ašus, tai pa­si­ra­šiau, bet tai bu­vo prieš Že­ne­vos su­si­ti­ki­mą. Gal­vo­ju, kad rei­kė­tų luk­te­lė­ti. Juo­ba, kad at­va­žiuo­ja JAV vi­cep­re­zi­den­tas Joe Bi­de­nas į Ki­je­vą pa­žiū­rė­ti, kaip vyk­do­mas Že­ne­vos su­si­ta­ri­mas“, - sa­vo bal­sa­vi­mą iš­im­ti re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą BNS aiš­ki­no B.Juo­dka.

Jis tei­gė, kad jau pri­im­ta ne­ma­žai re­zo­liu­ci­jų dėl Ukrai­nos, to­dėl nau­ją pri­im­ti rei­kia la­bai ar­gu­men­tuo­tai. Par­eiš­ki­mus ar re­zo­liu­ci­jas dėl pa­dė­ties Ukrai­no­je yra pa­da­ręs Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tai, vi­sas Lie­tu­vos par­la­men­tas.

„La­bai daug tų re­zo­liu­ci­jų. Ma­nau, kad jų svo­ris ma­žė­ja. Da­rant dar vie­ną, rei­kia, kad ji bū­tų la­bai ar­gu­men­tuo­ta. Rei­kia pa­lauk­ti, ar da­vė Že­ne­va ką nors, ar nie­ko ne­da­vė“, - sa­kė B.Juo­dka.

„Pa­da­rė­me di­de­lę klai­dą. Ar mes jau pa­var­go­me rem­ti Ukrai­ną, kai va­di­na­mo­sios liau­dies res­pub­li­kos dygs­ta kaip nuo­din­gi gry­bai?“ - Sei­mo spren­di­mu ste­bė­jo­si li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius.

Tuo me­tu „dar­bie­tis“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to siū­lė ne­svars­ty­ti, nes jo teks­tas esą pa­se­no, ne­ats­pin­di pra­ėju­sių sa­vai­tę Že­ne­vo­je pa­siek­to Ru­si­jos ir Ukrai­nos su­si­ta­ri­mo.

„Bū­tų lo­giš­ka iš­im­ti šį klau­si­mą ir par­eng­ti nau­ją pro­jek­tą“, - sa­kė jis.

Re­zo­liu­ci­ja Sei­mui siū­ly­ta par­eikš­ti, kad at­ku­riant tai­ką ir sau­gu­mą Ukrai­no­je Ru­si­ja pri­va­lo iš­ves­ti sa­vo gink­luo­tą­sias pa­jė­gas iš oku­puo­tų Ukrai­nos te­ri­to­ri­jos da­lių, ati­trauk­ti ka­rius nuo Ukrai­nos pa­sie­nio, ne­nau­do­ti jė­gos ir prie­var­tos, at­kur­ti Ukrai­nos ju­ris­dik­ci­ją Kry­me ir pan.

Taip pat siū­ly­ta ES ir NA­TO ša­lis par­agin­ti „Ru­si­jos te­be­si­tę­sian­čios ag­re­si­jos Ukrai­no­je aki­vaiz­do­je teik­ti Ukrai­nai par­amą da­li­nan­tis nau­jau­sia žval­gy­bi­ne in­for­ma­ci­ja bei kuo grei­čiau ap­sisp­ręs­ti dėl ka­ri­nės tech­ni­kos ir amu­ni­ci­jos tie­ki­mo Ukrai­nai jos te­ri­to­ri­jos gy­ny­bai“.

Do­ku­men­tu no­rė­ta kons­ta­tuo­ti, kad Kry­me su­reng­tas re­fe­ren­du­mas dėl pri­si­jun­gi­mo prie Ru­si­jos prieš­ta­rau­ja Ukrai­nos Kons­ti­tu­ci­jai, to­dėl jo re­zul­ta­tai yra ne­tei­sė­ti ir nie­ki­niai.

Pro­jek­ta ES ra­gin­ta ini­ci­juo­ti „dau­gia­ša­lį Kry­mo oku­pa­ci­jos ir anek­si­jos ža­los re­gis­tra­vi­mo bei aps­kai­čia­vi­mo me­cha­niz­mą, pa­gal ku­rį bū­tų ob­jek­ty­viai ver­ti­na­mi nuo­sto­liai, ku­riuos pa­ti­ria Ukrai­na dėl Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ne­tei­sė­tų veiks­mų“.

Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą „Dėl pa­dė­ties Ukrai­no­je“ par­en­gė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kai so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ir li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius, opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius, Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Be­ne­dik­tas Juo­dka bei šio ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis.

Nau­do­jant Ru­si­jos ka­ri­nes pa­jė­gas Ukrai­nai pri­klau­sęs Kry­mo pu­sia­sa­lis po Va­ka­rų ne­pri­pa­žįs­ta­mo re­fe­ren­du­mo ko­vą bu­vo pri­jung­tas prie Ru­si­jos, ne­ra­mu­mai plin­ta Ukrai­nos ry­tuo­se.