„Darbiečių“ darbinimas - pabaigos ženklas

lzinios.lt 2014-04-23

Dik­tuo­jan­čio­ji ir rei­ka­lau­jan­čio­ji so­cial­de­mo­kra­tų par­tne­rė Dar­bo par­ti­ja skai­čiuo­ja pa­sku­ti­nius mė­ne­sius val­džio­je. 

Taip teig­ti lei­džia ne teis­mų, nie­kaip ne­įž­vel­gian­čių mo­ty­vo kal­tais juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je pri­pa­žin­tus „dar­bie­čių“ ly­de­rius stai­ga pa­skelb­ti ne­kal­tais, spren­di­mai ir juos at­ei­ty­je ly­dė­sian­tys - ar bent tu­rin­tys ly­dė­ti - rei­ka­la­vi­mai su­kčiams bei afe­ris­tams ba­zuo­tis ne Sei­me, bet ki­to­se ma­žiau pa­trauk­lio­se už­da­ro­se pa­tal­po­se. Ir net ne pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės aiš­kios užuo­mi­nos, kad ge­gu­žės mė­ne­sį per­rink­ta nau­jiems pen­ke­riems me­tams ji bus dar tvir­tes­nė ir Dar­bo par­ti­jos an­tra­jam bu­vi­mo Vy­riau­sy­bė­je ra­tui ne­pat­vir­tins.

Aiš­kius ženk­lus ne­bep­la­nuo­jan­ti lik­ti tarp val­dan­čių­jų rin­kė­jams siun­čia pa­ti Dar­bo par­ti­ja. Pats ti­kriau­sias to­kio nu­sis­ta­ty­mo įro­dy­mas - ne­be­mas­kuo­ja­mas ir ci­niš­kai at­vi­ras vei­ki­mas, už­ti­kri­nant pi­ni­gin­gas dar­bo vie­tas par­ti­jai nu­si­pel­niu­siems žmo­nėms. Pir­miau­sia - juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­los he­ro­jų pa­gal­bi­nin­kams, taip pat pi­ni­gų par­ti­jos reik­mėms, au­ko­jant sa­vo re­pu­ta­ci­ją, rin­kė­jams. Par­ti­jos na­riai iš mei­lės ly­de­riui ar pa­čiai or­ga­ni­za­ci­jai ma­žai kam rū­pi. Be ki­ta ko, jie dar ga­lės ke­le­rius me­tus mai­tin­tis Sei­me, pa­skui jau tu­rės pa­tys sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti. Gal nu­ei­ti my­lė­ti ki­tos par­ti­jos, bet da­bar kal­ba­me ne apie juos.

Vi­sų pir­ma pa­tys ly­de­riai pa­si­ruo­šė kan­di­da­tų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą są­ra­šą. Kas do­mė­jo­si, tu­rė­tų pri­si­min­ti pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį nu­skam­bė­ju­sį gar­sų „dar­bie­čių“ pra­ne­ši­mą, ku­ria­me teig­ta, kad sa­viš­kius į Eu­ro­pą ves dėl par­ti­jos pa­siau­ko­jęs ir net da­liai pla­čio­sios tau­tos nai­vuo­lių mo­ra­lios po­li­ti­kos eta­lo­nu ke­lioms sa­vai­tėms ta­pęs Sei­mo eks­pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las. Už jo ri­kia­vo­si par­ti­jos kū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho „iš­ti­ki­mų­jų“ ra­tui pri­ski­ria­ma Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, bu­vęs ūkio mi­nis­tras Kęs­tu­tis Dauk­šys ir V.Us­pas­ki­cho glo­bo­ti­nė Vil­niaus ta­ry­bos na­rė Ie­va Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė. Ke­lias­de­šim­ties kan­di­da­tų są­ra­šą vai­ni­ka­vo ki­tas au­gin­ti­nis - Vy­tau­tas Gap­šys.

Ką ma­to­me da­bar? Joks V.Ged­vi­las, kad ir by­lo­jan­tis lo­ty­niš­ko­mis ci­ta­to­mis, par­ti­jos ved­liu nė­ra ir ne­bus. Pra­ėjus dau­giau kaip pus­me­čiui nuo vir­ti­mo iš Sei­mo pir­mi­nin­ko pos­to jis ne­beį­do­mus nie­kam - nei tą vir­ti­mą pa­ska­ti­nu­siam, kaip kal­ba­ma, V.Us­pas­ki­chui, nei rin­kė­jams, ku­rie to­kį po­li­ti­ką gal jau net ir pa­mir­šo. Są­ra­šo prie­ky­je, kaip ir pri­de­ra, sto­jo pats V.Us­pas­ki­chas. Jį, kaip ir pri­de­ra, grei­čiau­siai iš­rinks - dar­bi­nin­kiš­kų pro­fe­si­jų gi­ta­ra gro­jan­tys šau­nuo­liai mi­li­jo­nie­riai Lie­tu­vo­je tu­ri ir dar ku­rį lai­ką tu­rės sta­bi­lų ger­bė­jų ra­tą.

Jei­gu ir ne­iš­rinks, V.Us­pas­ki­chui tai, re­gis, bus ma­ža bė­da. Ir šiaip jau ku­rį lai­ką jis Lie­tu­vos že­mė­je sto­vi tar­si vie­na ko­ja. Ne­be­li­ko nei už­mo­jo, nei už­si­de­gi­mo. Jei­gu ne į Eu­ro­pos Par­la­men­tą, gal kur ki­tur pa­trauks: ir Ru­si­jo­je, ir, be­je, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se jam ke­liai se­niai at­vi­ri.

Su­si­da­ro įspū­dis, kad Dar­bo par­ti­jos kū­rė­jas dar kar­tą - gal ir pa­sku­ti­nį - įsi­kin­kė į sa­viš­kių ve­ži­mą, taip gal­būt grą­žin­da­mas sko­lą kai ku­riems iš jų. Ži­no­ma, ne V.Bal­trai­tie­nei, ku­rios kan­di­da­tų sa­ra­še aps­kri­tai ne­be­li­ko. Ir net ne V.Ged­vi­lui, ku­ris, nors ir an­tras įtrauk­tas, po rei­tin­ga­vi­mo grei­čiau­siai liks ne an­tras ir net ne dvy­lik­tas. Tur­būt - V.Gap­šiui, nors ir teis­tam, bet pa­ty­liu­kais va­di­na­mam iš tie­sų (o ne vie­šai) po­ten­cia­liau­siu par­ti­jos kan­di­da­tu net į eu­ro­ko­mi­sa­ro pos­tą. Į eu­ro­par­la­men­ta­ro kė­dę - tai jau ti­krai, jei tik rin­kė­jai pa­si­gai­lės ir „dar­bie­čiams“ skirs bent dvi vie­tas. Ir ne­rei­kia ap­si­gau­ti, esą par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še V.Gap­šys yra pats pa­sku­ti­nis - 15-as. Trum­pa­me są­ra­še pa­sku­ti­nis - tas pats, kas ir pir­mas, ki­ti jau ga­li nu­si­ra­min­ti.

Be­veik pa­si­rū­pi­nus au­gin­ti­niu, rū­pi­na­ma­si ir dar kai ku­riais par­tie­čiais. Iš­ti­ki­mą­ja juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos pri­ma­do­na Vi­ta­li­ja Von­žu­tai­te. Tei­sin­giau, jos vy­ru Ser­ge­ju­mi Fe­do­to­vu, per su­si­ju­sį že­mės ūkio mi­nis­trą įso­din­tu į Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos va­do­vo pos­tą. Įta­ria­muo­ju na­cio­na­li­nės kre­di­to uni­jos va­do­vų by­lo­je (ne juo­kas - ir jam grei­čiau­siai pri­si­dė­jus, kaž­kur iš­ke­lia­vo 24 mln. li­tų) Žil­vi­nu Pu­tra­men­tu, da­bar vie­tą ra­du­siu Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ro­je. Bal­sų pir­ki­mo skan­da­lo he­ro­ju­mi An­ta­nu Ma­ka­re­vi­čiu­mi, da­bar va­do­vau­jan­čiu taip pat po Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos spar­nu esan­čiai vie­ša­jai įstai­gai „E­KOag­ros“. Ki­tu he­ro­ju­mi - Ar­vy­du Sa­boc­kiu, ku­ris gal jau ne­tru­kus stos prie Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos vai­ro.

Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­ke Ing­ri­da Ven­ciu­vie­ne, bu­vu­sia su­ma­nia par­duo­tu­vės ve­dė­ja, iš par­ti­jos ma­lo­nės ta­pu­sia So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Šei­mos ir bend­ruo­me­nių de­par­ta­men­to di­rek­to­re. Ra­mu­te Vaz­no­nie­ne (bu­vu­sia Sei­mo na­rio Me­čis­lo­vo Zas­čiu­rins­ko pa­dė­jė­ja), at­si­ra­du­sia „dar­bie­čio“ va­do­vau­ja­mos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Ug­dy­mo plė­to­tės cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos pos­te. Dau­gy­be smul­kes­nių, bet ne ma­žiau svar­bių žu­ve­lių, įdar­bin­tų tai šen, tai ten, bet per ga­na trum­pą lai­ką. Kol koa­li­ci­jos par­tne­riai žai­džia mū­šius dėl po­li­ti­nės įta­kos. Žai­di­mams pa­si­bai­gus, ga­li tek­ti im­tis rea­lių ir di­de­lių ma­lo­nu­mų ne­ža­dan­čių dar­bų. Bet - jau be Dar­bo par­ti­jos. Tik su jos pa­lik­tais at­sto­vais. Rea­lius pi­ni­gus ža­dan­čio­se vie­to­se.