A.Kubilius: be VLKK išvados projekto dėl pavardžių negalima svarstyti

lzinios.lt 2014-04-14

Ne­tu­rint Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos (VLKK) siū­ly­mo dėl ne­lie­tu­viš­kų as­men­var­džių ra­šy­mo as­mens do­ku­men­tuo­se, Sei­mui ne­ga­li bū­ti net pa­teik­tas so­cial­de­mo­kra­tų Ge­di­mi­no Kir­ki­lo ir Ire­nos Šiau­lie­nės par­eng­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, tei­gia Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius.

„Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, (VLKK iš­va­dos ne­bu­vi­mas - BNS) jau da­bar truk­do. Ne­ži­nau, kaip spręs Tei­sės de­par­ta­men­tas, bet Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas iš­aiš­ki­no, jog to­kia ini­cia­ty­va iš­plės­tai trak­tuo­ti lie­tu­vių kal­bos rei­ka­la­vi­mus pri­klau­so tik Vals­ty­bi­nei lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jai. Sei­mo na­rių ini­cia­ty­va, ne­pa­rem­ta pa­čios Kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­da, iš kar­to su­ke­lia daug ne­rei­ka­lin­gų abe­jo­nių ir įtam­pų“, - pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me sa­kė A.Ku­bi­lius.

Anot jo, nors G.Kir­ki­lo ir I.Šiau­lie­nės par­eng­tas pro­jek­tas pra­ktiš­kai ne­sis­ki­ria nuo prieš ke­le­rius me­tus par­eng­to ir Sei­mui teik­to A.Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės pro­jek­to, da­bar jis, šio po­li­ti­ko tvir­ti­ni­mu, ga­li prieš­ta­rau­ti Kons­ti­tu­ci­jai.

„Šis pro­jek­tas jau ry­toj įtrauk­tas į Sei­mo po­sė­džių dar­bot­var­kę. Ta­čiau G.Kir­ki­las ir I.Šiau­lie­nė tai pa­da­rė la­bai pa­sku­bo­mis, ne­pai­sy­da­mi nau­jau­sio Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo ir ne­su­lau­kę Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­dos ar siū­ly­mo, kaip kad nu­ro­dė KT. Tuo pa­čiu G.Kir­ki­las ir I.Šiau­lie­nė su­kū­rė in­tri­gą, kad jų pa­siū­ly­mas ga­li prieš­ta­rau­ti Kons­ti­tu­ci­jai, jei­gu VLKK jų pa­siū­ly­mui ne­pri­tars“, - tei­gė A.Ku­bi­lius.

So­cial­de­mo­kra­tai siū­lo leis­ti as­men­var­džių ra­šy­bą ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je vie­toj įra­šo vals­ty­bi­ne kal­ba.

A.Ku­bi­lius pir­ma­die­nį tei­gė ne­ži­nąs, kaip bal­suo­siąs dėl šio siū­ly­mo. Pa­sak jo, tai pri­klau­sys nuo VLKK iš­va­dos.

„Ko­dėl G.Kir­ki­las ir I.Šiau­lie­nė pa­siū­lė šį pro­jek­tą, ne­su­lau­kę ar­ba ne­ga­vę VLKK iš­va­dos, man su­nku spė­ti. Tu­riu pa­ste­bė­ti, kad kaž­ko­dėl to­kį pro­jek­tą pa­tei­kė ne Vy­riau­sy­bė, o du so­cial­de­mo­kra­tai, net ne­tu­rė­da­mi ki­tų koa­li­ci­jos par­tne­rių pri­ta­ri­mo. Su­si­da­ro vaiz­das, kad sku­bė­ta dėl tam ti­kros pro­gos - kad prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui su­si­tin­kant Briu­se­ly­je su Do­nal­du Tus­ku, iš va­ka­ro įre­gis­tra­vus to­kį pro­jek­tą, bū­tų ga­li­ma ra­por­tuo­ti Len­ki­jos prem­je­rui, kad štai mes kaž­ką sten­gia­mės da­ry­ti“, - kal­bė­jo kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

Jo tvir­ti­ni­mu, toks sku­bė­ji­mas be rei­ka­lo ke­lia in­tri­gas ir ga­li ne pa­ge­rin­ti san­ty­kius su kai­my­nais, o net pa­blo­gin­ti.

Va­sa­rio pa­bai­go­je Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­skel­bė, kad nu­sta­ty­da­mas var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo pa­se tai­syk­les Sei­mas tu­ri gau­ti lie­tu­vių kal­bos spe­cia­lis­tų „aiš­kiai iš­dės­ty­tą po­zi­ci­ją, aiš­kius siū­ly­mus, į ku­riuos įsta­ty­mų lei­dė­jas ne­ga­li ne­at­siž­velg­ti“.

Teis­mas taip pat iš­aiš­ki­no, kad kal­bi­nin­kų siū­ly­mu ga­li bū­ti nu­sta­ty­tos ir ki­to­kios tai­syk­lės, nei esan­čios Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos 1991 me­tų nu­ta­ri­me. Šia­me nu­ta­ri­me įtvir­tin­ta, kad ne­lie­tu­vių var­dai ir pa­var­dės pa­se ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis pa­gal ta­ri­mą.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si VLKK par­eiš­kė, kad iš­va­dą dėl tau­ti­nių ma­žu­mų var­dy­no pa­teiks su­lau­ku­si ofi­cia­laus Sei­mo pa­klau­si­mo.

Sei­me taip pat yra įre­gis­truo­tas al­ter­na­ty­vus Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma įtei­sin­ti ne­lie­tu­viš­ką var­dų ir pa­var­džių ra­šy­bą as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tų pa­pil­do­ma­me pus­la­py­je.

Lie­tu­vos len­kų po­li­ti­kai ir juos re­mian­ti Var­šu­va ne kar­tą ra­gi­no Lie­tu­vą leis­ti do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti len­kiš­kas pa­var­des nau­do­jant len­kiš­ką abė­cė­lę, pa­vyz­džiui, rai­dę w. Pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms.

Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.

2010 me­tais Sei­mas at­me­tė tuo­me­ti­nio kon­ser­va­to­riaus prem­je­ro A.Ku­bi­liaus pa­teik­tą Var­dų ir pa­var­džių do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo bū­tų įtei­sin­ta pa­var­džių ra­šy­ba ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis.