Vakarai ir Rusija Jungtinėse Tautose surėmė ietis dėl Ukrainos

lzinios.lt 2014-04-14

Ru­si­ja ir Va­ka­rai sek­ma­die­nį su­rė­mė ie­tis Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je per de­ry­bas, ku­rios bu­vo sku­biai su­šauk­tos dėl gi­lė­jan­čios kri­zės Ukrai­no­je ir vy­ko už­vi­rus kru­vi­niems su­si­rė­mi­mams tarp ukrai­nie­čių pa­jė­gų ir pro­ru­siš­kų ko­vo­to­jų.

Ru­si­ja dėl au­gan­čios įtam­pos žė­rė kal­ti­ni­mus pro­va­ka­rie­tiš­kai lai­ki­na­jai Ukrai­nos vy­riau­sy­bei, ku­ri į val­džią at­ėjo va­sa­rį. Tuo tar­pu Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos dėl ne­ra­mu­mų kal­ti­no Krem­lių. Sku­biai su­šauk­tos de­ry­bos bu­vo jau de­šim­ta­sis JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos po­sė­dis dėl kri­zės Ukrai­no­je. Jis bu­vo su­reng­tas Ki­je­vui pa­gra­si­nus pra­dė­ti di­de­lio mas­to ka­ri­nę ope­ra­ci­ją, jei pro­ru­siš­ki ko­vo­to­jai ne­at­si­trauks.

Ge­ne­ra­li­nė Asamb­lė­ja pra­ėju­sį mė­ne­sį pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, smer­kian­čią Ru­si­jos įvyk­dy­tą Ukrai­nai pri­klau­san­čio Kry­mo anek­si­ją, ta­čiau ana­li­ti­kai sa­ko, kad ne­rei­kė­tų daug ti­kė­tis iš JT de­ry­bų, ku­rio­se ša­lys tik ap­si­kei­čia konf­ron­ta­ci­niais par­eiš­ki­mais.

Ru­si­ja, ku­ri su­šau­kė sek­ma­die­nio su­si­ti­ki­mą, sa­kė, jog „bū­tent nuo Va­ka­rų da­bar pri­klau­so ga­li­my­bė iš­veng­ti pi­lie­ti­nio ka­ro Ukrai­no­je“. „Jau pra­lie­tas krau­jas. Su­si­da­rė la­bai pa­vo­jin­ga si­tua­ci­ja, ku­rios to­les­nei es­ka­la­ci­jai bū­ti­na ne­del­siant už­kirs­ti ke­lią“, - sa­kė Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Vi­ta­li­jus Čiur­ki­nas per de­ry­bas Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je. „Tarp­tau­ti­nė bend­ri­ja pri­va­lo pri­vers­ti Ki­je­vą su­sto­ti ir įgy­ven­din­ti vi­sus sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus“, - sa­kė jis, pri­dū­ręs, kad Ki­je­vas tu­ri liau­tis nau­do­ti jė­gą prieš žmo­nes Pie­try­čių Ukrai­no­je ir pra­dė­ti nuo­šir­dų dia­lo­gą.

JAV am­ba­sa­do­rė Sa­mant­ha Po­wer sa­vo ruo­žtu ap­kal­ti­no Ru­si­ją, kad ji už­sii­ma pro­pa­gan­da, taip pat yra at­sa­kin­ga už kurs­ty­mą bei smur­tą Ukrai­no­je. „Tai la­biau­siai ap­gai­lė­ti­no po­bū­džio ne­sta­bi­lu­mas. Tai vi­siš­kai dirb­ti­nė si­tua­ci­ja. Tai su­gal­vo­ta ir su­re­ži­suo­ta Ru­si­jo­je ir Ru­si­jos“, - sa­kė am­ba­sa­do­rė, kreip­da­ma­si į 15-a na­rių tu­rin­čią Sau­gu­mo Ta­ry­bą.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos am­ba­sa­do­rius prie JT Mar­kas Lyal­las Gran­tas pa­sta­rų­jų dvie­jų par­ų įvy­kius Ry­tų Ukrai­no­je api­bū­di­no kaip „pa­vo­jin­gą jau pa­vo­jin­gos si­tua­ci­jos es­ka­la­ci­ją“. „Ru­si­ja, pa­si­tel­ku­si de­zin­for­ma­vi­mą, bau­gi­ni­mą ir ag­re­si­ją, sie­kia pri­mes­ti Ukrai­nos žmo­nėms sa­vo va­lią“, - sa­kė dip­lo­ma­tas, pa­va­di­nęs Mask­vos el­ge­sį „vi­siš­kai ne­priim­ti­nu“. Jis par­agi­no Ru­si­ją ati­trauk­ti sa­vo pa­jė­gas nuo pa­sie­nio ir nu­trauk­ti „bet ko­kią veik­lą, ku­ria sie­kia­ma di­din­ti įtam­pą ir sė­ti ne­san­tai­ką“.

JT ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jas po­li­ti­kos klau­si­mais Os­ca­ras Fer­nan­de­zas-Ta­ran­co sa­kė, kad ma­žiau­siai vie­nas ukrai­nie­čių sau­gu­mo par­ei­gū­nas žu­vo ir dar daug žmo­nių bu­vo su­žeis­ti per ne­ra­mu­mus Ry­tų Ukrai­no­je. Pa­sak jo, per pa­sta­rą­sias 24 va­lan­das dar ma­žiau­siai pen­kiuo­se mies­tuo­se ta­me re­gio­ne pra­si­dė­jo ne­ra­mu­mai ir bu­vo užim­ti vy­riau­sy­bi­niai pa­sta­tai. „Dėl šios prie­žas­ties da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja yra kaip nie­kad pa­vo­jin­ga“, - sa­kė JT ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jas ir įspė­jo ne­leis­ti iš­plis­ti „po­ten­cia­liai su­nkioms pa­sek­mėms“.

Ukrai­nos lai­ki­na­sis pre­zi­den­tas Olek­sand­ras Tur­čy­no­vas pa­skel­bė, kad sau­gu­mo pa­jė­gos pra­dė­jo „di­džiu­lio mas­to an­ti­te­ro­ris­ti­nę ope­ra­ci­ją“ ša­lies ry­tuo­se ki­tą die­ną po to, kai kau­kė­ti ko­vo­to­jai štur­ma­vo po­li­ci­jos ir sau­gu­mo tar­ny­bos pa­sta­tus.

Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ap­kal­ti­no Ukrai­nos va­do­vus, kad jie „ka­riau­ja su sa­vo žmo­nė­mis“, ir par­ei­ka­la­vo, kad JT Sau­gu­mo Ta­ry­ba ne­del­siant aps­vars­ty­tų Ki­je­vo spren­di­mą pa­nau­do­ti jė­gą.