B.Obama siūlo ruošti griežtesnes sankcijas Rusijai

lzinios.lt 2014-04-11

JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ket­vir­ta­die­nį per po­kal­bį te­le­fo­nu su Vo­kie­ti­jos kanc­le­re An­ge­lai Mer­kel par­eiš­kė, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos ir jų są­jun­gi­nin­kės tu­ri par­eng­ti nau­jas sank­ci­jas Ru­si­jai, jei Mask­va to­liau es­ka­luos kri­zę Ukrai­no­je.

„Pre­zi­den­tas pa­brė­žė, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos, Eu­ro­pos Są­jun­ga ir ki­tos pa­sau­li­nės par­tne­rės tu­ri bū­ti pa­si­ren­gu­sios rea­guo­ti į to­les­nį Ru­si­jos es­ka­la­vi­mą pa­pil­do­mo­mis sank­ci­jo­mis“, - ra­šo­ma Bal­tų­jų rū­mų iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me.

B.Oba­ma su A.Mer­kel si­tua­ci­ją Ukrai­no­je ap­ta­rė lėk­tu­vu grįž­da­mas iš Tek­sa­so į Va­šing­to­ną. Šis po­kal­bis įvy­ko Eu­ro­pai vis la­biau ne­ri­mau­jant, kad dėl Ukrai­nos kri­zės ga­li nu­trūk­ti ru­siš­kų du­jų tie­ki­mas.

Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas Eu­ro­pos ly­de­rius įspė­jo, kad dėl au­gan­čių Ukrai­nos sko­lų ga­li kil­ti grės­mė du­jų tie­ki­mui į Eu­ro­pą. Ne­ma­ža da­lis ru­siš­kų du­jų Eu­ro­pą pa­sie­kia per Ukrai­ną.

Bal­tie­ji rū­mai nu­ro­dė, kad JAV ir Vo­kie­ti­jos ly­de­riai pra­tęs de­ry­bas per bū­si­mą A.Mer­kel vi­zi­tą į Va­šing­to­ną, ku­rio da­ta dar ne­pas­kelb­ta.

JAV iž­do se­kre­to­rius Ja­co­bas Lew įspė­jo sa­vo ko­le­gą iš Ru­si­jos, kad Mask­vai gre­sia nau­jos sank­ci­jos, jei bus to­liau es­ka­luo­ja­ma kri­zė Ukrai­no­je. J.Lew per po­kal­bį su Ru­si­jos fi­nan­sų mi­nis­tru An­to­nu Si­lua­no­vu taip pat iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl pra­ne­ši­mų, esą Mask­va ta­ria­si su Ira­nu dėl di­džiu­lio pre­ky­bi­nio su­si­ta­ri­mo, pa­gal ku­rį Ru­si­ja kas­dien iš Ira­no gau­tų iki 500 tūkst. ba­re­lių naf­tos mai­nais į ru­siš­kas pre­kes.

J.Lew ir A.Si­lua­no­vo po­kal­bis įvy­ko Va­šing­to­ne, kur jie abu da­ly­vau­ja Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do ir Pa­sau­lio ban­ko pa­va­sa­ri­niuo­se su­si­ti­ki­muo­se. JAV iž­do de­par­ta­men­to iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me ra­šo­ma, kad J.Lew sa­kė A.Si­lua­no­vui, jog „Ru­si­jos vyk­do­ma Kry­mo oku­pa­ci­ja ir šio pu­sia­sa­lio anek­sa­vi­mas yra ne­tei­sė­ti“.

J.Lew sa­kė fi­nan­sų mi­nis­trui, kad „prie sank­ci­jų, ku­rios jau pa­skelb­tos rea­guo­jant į Ru­si­jos vyk­do­mą Kry­mo oku­pa­ci­ją ir jo anek­sa­vi­mą, Jung­ti­nės Vals­ti­jos yra pa­si­ren­gu­sios im­tis pa­pil­do­mų reikš­min­gų sank­ci­jų prieš Ru­si­ją, jei ji to­liau es­ka­luos si­tua­ci­ją Ukrai­no­je“.

Pa­kar­to­da­mas ki­tų pre­zi­den­to B.Oba­mos ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vų anks­čiau iš­sa­ky­tus ra­gi­ni­mus Mask­vai, J.Lew sa­kė, jog Jung­ti­nės Vals­ti­jos ma­no, kad Ru­si­ja ga­li dip­lo­ma­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis iš­spręs­ti konf­lik­tą su nau­ją­ja Ukrai­nos vy­riau­sy­be.