Kijevas: Janukovyčius finansuoja protestus Pietryčių Ukrainoje

lzinios.lt 2014-04-09

Pro­ru­siš­kų ak­ty­vis­tų ma­si­niai pro­tes­tai Ukrai­nos pie­tuo­se ir ry­tuo­se fi­nan­suo­ja­mi nu­ša­lin­to pre­zi­den­to Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus, ku­ris pa­bė­go iš ša­lies ir da­bar gy­ve­na Ru­si­jo­je, an­tra­die­nį par­eiš­kė lai­ki­no­jo pre­zi­den­to Olek­sand­ro Tur­čy­no­vo ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vas Ser­hi­jus Pa­šins­kis.

„Tu­ri­me įti­ki­na­mų įro­dy­mų, kad da­bar­ti­nes ma­si­nes ak­ci­jas Pie­try­čių Ukrai­no­je fi­nan­suo­ja V.Ja­nu­ko­vy­čius ir jo žmo­nės. Taip pat įšal­dė­me de­šim­tis ban­kų sąs­kai­tų ir areš­ta­vo­me mil­ži­niš­kas lė­šas. Vi­si tie ma­si­niai mi­tin­gai yra fi­nan­suo­ja­mi“, – sa­kė S.Pa­šins­kis per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Ki­je­ve.

Pa­klaus­tas, ar tur­tin­giau­sias Ukrai­nos vers­li­nin­kas Ri­na­tas Ach­me­to­vas ar­ba bu­vu­sios val­dan­čio­sios Re­gio­nų par­ti­jos ly­de­ris Olek­sand­ras Jef­re­mo­vas ga­lė­jo pri­si­dė­ti prie tų ne­ra­mu­mų fi­nan­sa­vi­mo, S.Pa­šins­kis at­sa­kė: „Dėl O.Jef­re­mo­vo ir R.Ach­me­to­vo da­ly­va­vi­mo ne­tu­ri­me jo­kių tie­sio­gi­nių įro­dy­mų.“