V.Landsbergis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai buvo specialiai bloginami

lzinios.lt 2014-04-08

Bu­vęs vals­ty­bės va­do­vas kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Lands­ber­gis at­me­ta Len­ki­jos Se­na­to pir­mi­nin­ko prie­kaiš­tus dėl dvi­ša­lių san­ty­kių prob­le­mų, ir tei­gia, kad jie bu­vo blo­gi­na­mi są­mo­nin­gai.

Taip bu­vęs Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas V.Lands­ber­gis ko­men­ta­vo Len­ki­jos Se­na­to pir­mi­nin­ko Bog­da­no Bo­ru­se­wic­ziaus an­tra­die­nį Vil­niu­je iš­sa­ky­tas min­tis, esą po Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Są­jū­džio ideo­lo­gai at­kū­rė prieš­ka­ry­je vy­ra­vu­sį prieš­iš­ku­mą Len­ki­jai.

„Aš ma­nau, kad tai ne­ati­tin­ka ti­kro­vės (…). At­ku­riant Lie­tu­vos Res­pub­li­ką po So­vie­tų Są­jun­gos, mū­sų san­ty­kiai bu­vo la­bai ge­ri, nie­ko pa­na­šaus į tai, kad bū­tų no­ri­ma at­kur­ti prieš­ka­ri­nius mo­de­lius“, - BNS an­tra­die­nį sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų gar­bės pir­mi­nin­kas, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys V.Lands­ber­gis.

Jis pri­mi­nė, jog su Są­jū­džio de­le­ga­ci­ja pats vy­ko į Var­šu­vą, kur bu­vo pa­si­ra­šy­ti do­ku­men­tai dėl Lie­tu­vos-Len­ki­jos san­ty­kių. Ta­čiau dvi­ša­liams san­ty­kiams, pa­sak jo, kliu­dė Vil­niaus kraš­to vie­tos sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai.

„Aiš­ku, mes tu­rė­jo­me prieš akis ti­kro­vę, kad da­lis Lie­tu­vos len­kų bu­vo vei­kia­mi se­no­sios ko­mu­nis­ti­nės no­menk­la­tū­ros. Ta no­menk­la­tū­ra bu­vo ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių val­džia. Jie kal­bė­da­vo len­kų var­du ir tai ne­bu­vo drau­giš­kas kal­bė­ji­mas at­kur­tos Lie­tu­vos ad­re­su. Bet Lie­tu­va sten­gė­si pa­lai­ky­ti to­le­ran­tiš­kus san­ty­kius, minkš­tin­ti juos, ne­at­sa­kant į iš­puo­lius“, - sa­kė V.Lands­ber­gis.

„Su šia vals­ty­be san­ty­kiai bu­vo la­bai ge­ri ir ne­pa­žei­džia­mi. Klau­si­mas, ko­dėl tam ti­kru me­tu jie pra­dė­jo blo­gė­ti. Ma­tau vie­ną at­sa­ky­mą: jie bu­vo spe­cia­liai blo­gi­na­mi“, - pri­dū­rė il­ga­me­tis kon­ser­va­to­rių va­do­vas.

Apie prieš­ka­ri­nio ideo­lo­gi­jos at­kū­ri­mą Lie­tu­vo­je B.Bo­ru­se­wic­zius par­eiš­kė per pa­skai­tą Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te.

„Lie­tu­va, sta­ty­da­ma sa­vo vals­ty­bin­gu­mą - pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Lands­ber­gis bu­vo Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo ins­truk­to­rius - at­kū­rė jį kar­tu su prieš­ka­rio ideo­lo­gi­ja. Prieš­ka­ry­je ji bu­vo vi­siš­kai su­pran­ta­ma, nes bu­vo konf­lik­tas dėl Vil­niaus, ta­čiau po­ka­ry­je ta ideo­lo­gi­ja jau yra vi­siš­kai ne­pag­rįs­ta. Bet ji bu­vo kaž­ko­kiu bū­du at­kur­ta. Ma­nau, tai yra (blo­gų san­ty­kių) prie­žas­tis“, - sa­kė Len­ki­jos Se­na­to pir­mi­nin­kas, kal­bė­da­mas apie dvi­ša­lius Lie­tu­vos-Len­ki­jos san­ty­kius.

Kal­bė­da­mas su BNS, V.Lands­ber­gis taip pat sa­kė, kad prieš sa­vai­tę so­cial­de­mo­kra­tų pa­siū­ly­ti tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai, ku­rie leis­tų ra­šy­ti pa­var­des as­mens do­ku­men­tuo­se ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­ko al­fa­be­to raš­me­ni­mis, ne­bū­ti­nai pa­dė­tų dvi­ša­liams san­ty­kiams.

„Tie įsta­ty­mai ga­lė­tų pa­dė­ti, ga­lė­tų dar la­biau pa­aš­trin­ti san­ty­kius, su­nku pa­sa­ky­ti, kaip jie bū­tų svars­to­mi, su ko­kiais ko­men­ta­rais, ko­kie tiks­lai ryš­kė­tų“, - sa­kė jis.

V.Lands­ber­gio tei­gi­mu, su­sip­rie­ši­ni­mą ga­lė­tų pa­ska­tin­ti įsta­ty­mai, ku­rie leis­tų ne­lie­tu­viš­kai ra­šy­ti vie­to­var­džius tau­ti­nių ma­žu­mų gau­siai gy­ve­na­mo­se vie­to­vė­se.

„Ko­kios bū­tų to­kios da­lies Lie­tu­vos iš­sky­ri­mo, kad čia ki­to­kia Lie­tu­va, psi­cho­lo­gi­nės pa­sek­mės, ne­drįs­čiau spė­lio­ti. Tuo la­biau, jei sa­vi­val­dy­bių val­džia pra­dės nu­ro­di­nė­ti ir įsa­ki­nė­ti, kaip kas tu­ri bū­ti ra­šo­ma. Juk yra ga­na lie­tu­viš­kų re­gio­nų ir to­je ry­tų Lie­tu­vo­je, kur jei kas nors pra­dės pri­mes­ti vie­to­var­džių ra­šy­mą ne tik lie­tu­viš­kai, ga­li bū­ti ir ne­pa­ten­kin­ti, ir su­er­zin­ti“, - sa­kė jis.