Rusijos pareigūnai paleido V.Romanovą

lzinios.lt 2014-04-08

Ru­si­jos tei­sė­sau­ga pa­lei­do par­ei­gū­nų Mask­vo­je su­lai­ky­tą di­džiau­sią ban­kru­ta­vu­sio Ūkio ban­ko ak­ci­nin­ką Vla­di­mi­rą Ro­ma­no­vą, ku­rio Lie­tu­va ieš­ko dėl įta­ri­mų di­de­lės ver­tės tur­to pa­si­sa­vi­ni­mu ir iš­švais­ty­mu.

Tai BNS pa­tvir­ti­no V.Ro­ma­no­vo ad­vo­ka­tas Ado­mas Liut­vins­kas.

„Ma­no ži­nio­mis, jis yra pa­leis­tas“, - BNS sa­kė ad­vo­ka­tas. Jis tei­gė ne­ži­nan­tis Mask­vo­je esan­čio V.Ro­ma­no­vo su­lai­ky­mo ir pa­lei­di­mo ap­lin­ky­bių ir ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­nan­tis pa­si­kal­bė­ti su sa­vo gi­na­muo­ju.

„Man su­nku pa­sa­ky­ti, ar jis bu­vo su­lai­ky­tas. Ne­aiš­ku, ko­kia ten bu­vo pro­ce­dū­ra. Žur­na­lis­tų bu­vo įvar­dy­ta kaip su­lai­ky­mas. Aš ne­ži­nau, ko­dėl jis bu­vo su­lai­ky­tas, nes ne­ži­nau, ar aps­kri­tai jis bu­vo su­lai­ky­tas“, - BNS sa­kė A.Liut­vins­kas, gi­nan­tis V.Ro­ma­no­vą bau­džia­mo­jo­je by­lo­je.

Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­ra „In­ter­fax“ an­tra­die­nį pra­ne­šė, jog par­ei­gū­nai Mask­vo­je pir­ma­die­nį su­lai­kė 66 me­tų V.Ro­ma­no­vą, ku­rio pa­ieš­ką pa­skel­bė In­ter­po­lo Lie­tu­vos sky­rius, o ar­ti­miau­siu me­tu bus spren­džia­ma dėl jo per­da­vi­mo Lie­tu­vai.

V.Ro­ma­no­vo tarp­tau­ti­nę pa­ieš­ką Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai pa­skel­bė 2013 me­tų rugp­jū­tį - po to, kai per­nai ge­gu­žės pra­džio­je jis din­go iš Lie­tu­vos, Pro­ku­ro­rai no­ri apk­laus­ti ban­ki­nin­ką by­lo­je dėl Ūkio ban­ko žlu­gi­mo ir dėl ga­li­mo 50 mln. li­tų tur­to iš­švais­ty­mo.

Ūkio ban­ko – tuo­met šeš­to pa­gal dy­dį ša­ly­je – veik­la bu­vo su­stab­dy­ta 2013 me­tų va­sa­rio 12 die­ną, o va­sa­rio 18-ą jis bu­vo pri­pa­žin­tas ne­mo­kiu ir jo li­cen­ci­ja bu­vo anu­liuo­ta. V.Ro­ma­no­vas val­dė 65 proc. Ūkio ban­ko ak­ci­jų.