S.Šuškevičius: "Europa turi būti budri ir atsargi"

lzinios.lt 2014-04-02

Pir­ma­sis fak­ti­nis ne­prik­lau­so­mos Bal­ta­ru­si­jos va­do­vas, bu­vęs Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos (AT) pir­mi­nin­kas Sta­nis­la­vas Šuš­ke­vi­čius ra­gi­na Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) dėl san­ty­kių su Ru­si­ja lai­ky­tis nuo­sek­lu­mo. Jis pers­pė­ja, kad ki­taip po Ukrai­nos įvy­kių Krem­liu­je ga­li ras­tis idė­jų ru­sa­kal­bius gin­ti ir Por­tu­ga­li­jo­je.

At­ei­nan­tį pir­ma­die­nį Vil­niu­je pra­si­dė­sian­čio­je ES vals­ty­bių par­la­men­tų va­do­vų kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vau­sian­tis S.Šuš­ke­vi­čius pa­si­ren­gęs kal­bė­ti apie pa­sta­rų­jų die­nų skau­du­lius, ku­riuos Eu­ro­pai anks­čiau ar vė­liau teks iš­si­gy­dy­ti.

Po­pu­lia­rus po­li­ti­kas, iš­gar­sė­jęs kaip vie­nas So­vie­tų Są­jun­gos “duob­ka­sių”, moks­li­nin­kas, ra­šy­to­jas, po­li­to­lo­gas gruo­dį mi­nės gar­bin­gą 80-me­tį. Sa­vo įžval­go­mis Sta­nis­la­vas Šuškevičius mie­lai pa­si­da­li­jo su “Lie­tu­vos ži­nio­mis”.

Įvy­kiai su­krė­tė

- Kaip ver­ti­na­te da­bar­ti­nius Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos san­ty­kius?

- Juos pa­va­din­čiau pro­tin­gais. Izo­liuo­tis ne­ga­li­me, tai prieš­ta­rau­tų svei­kai lo­gi­kai, bū­tų ne­nau­din­ga nei Lie­tu­vai, nei Bal­ta­ru­si­jai. Ta­čiau ma­tau, kaip dip­lo­ma­tiš­kai ven­gia­ma ko­ke­tuo­ti su dik­ta­to­riš­ku Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mu. Ko­rek­tiš­kai elg­da­mie­si jū­sų ša­lies dip­lo­ma­tai su­ge­ba už­megz­ti vi­sa­pu­siš­kai nau­din­gus ry­šius ir ne­pa­tai­kau­ja re­ži­mui. Ma­nau, kad Lie­tu­va ga­li di­džiuo­tis tiek se­nų­jų, tiek jau­nų­jų sa­vo po­li­ti­kų su­pra­tin­gu­mu. Tie­siai sa­kau - man pa­tin­ka jū­sų am­ba­sa­dos Mins­ke veik­la ir šiuo me­tu tarp mū­sų vals­ty­bių su­sik­los­tę san­ty­kiai.

- Kaip ofi­cia­lio­jo Mins­ko po­zi­ci­ją dėl Kry­mo pri­ima pa­pras­ti Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai?

- Plūs­ta di­de­lis de­zin­for­ma­ci­jos srau­tas, tad pa­pras­tiems žmo­nėms su­si­gau­dy­ti su­dė­tin­ga. Ta­čiau tie, su ku­riais daž­niau­siai man ten­ka bend­rau­ti, ver­ti­na vie­na­reikš­miš­kai - tai Ru­si­jos bar­ba­riš­ku­mo ak­tas. Šie pro­ce­sai bu­vo stab­te­lė­ję pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no lai­kais, ta­čiau Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas vėl pa­su­ko vals­ty­bę šo­vi­niz­mo ke­liu. Esu su­krės­tas to, kas da­bar vyks­ta Ru­si­jo­je, kaip el­gia­si žmo­nės, ku­riuos nuo­šir­džiai ger­biau.

- Vie­šo­jo­je erd­vė­je sklan­do ne vie­nas ga­li­mų ag­re­sy­vių Mask­vos veiks­mų sce­na­ri­jus - Mol­do­va, Bal­ti­jos ša­lys ir net Suo­mi­ja. Ar Bal­ta­ru­si­jos ne­gąs­di­na to­kie di­džio­sios kai­my­nės už­mo­jai?

- Tai kad nė­ra ko bi­jo­ti. Bal­ta­ru­si­ja be­są­ly­giš­kai pa­val­di V.Pu­ti­nui. Jei Ru­si­ja fi­nan­siš­kai ne­pa­rems, pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka tie­siog ban­kru­tuos. Pa­brė­žiu - pre­zi­den­tas, bet ne Bal­ta­ru­si­ja. Nes ta eko­no­mi­ka, ku­rią ku­ria ir re­mia A.Lu­ka­šen­ka, yra nuo­dė­min­ga, li­be­ra­lu­mu mū­sų ša­ly­je net ne­kve­pia. A.Lu­ka­šen­ka - V.Pu­ti­no ver­gas, nors ir ap­si­me­ta esąs sa­va­ran­kiš­kas.

- Kaip, jū­sų nuo­mo­ne, įvy­kiai, su­si­ję su Ukrai­na, plė­to­sis to­liau?

- Jei­gu Eu­ro­pa ne­bus nuo­sek­li, ne­sielgs su V.Pu­ti­nu kaip su A.Lu­ka­šen­ka, bus blo­gai. La­bai my­liu ru­sus, at­vi­rai sa­kau - esu ru­so­fi­las, ta­čiau Krem­liaus vyk­do­mos nu­si­kals­ta­mos po­li­ti­kos pri­im­ti ne­ga­liu. Ma­nau, kad Eu­ro­pa tu­ri bū­ti bud­ri ir at­sar­gi, nes Mask­vo­je ga­li ras­tis idė­jų ru­sa­kal­bius gin­ti kad ir Por­tu­ga­li­jo­je. To­dėl la­bai vi­liuo­si, kad ES bus nuo­sek­li. Man pri­im­ti­na jos dek­la­ra­ty­vi reak­ci­ja į pa­sta­ruo­sius įvy­kius.

Ta­čiau man vi­sai ne­pa­ti­ko Ukrai­nos lai­ki­no­jo pre­zi­den­to, Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos pir­mi­nin­ko Olek­sand­ro Tur­čy­no­vo ir A.Lu­ka­šen­kos su­si­ti­ki­mas. Dėl ko jie ga­li tar­tis? Ne­ži­nau. Bet kai po su­si­ti­ki­mo A.Lu­ka­šen­ka pra­ne­šė, esą po­kal­bis bu­vęs la­bai šil­tas, at­leis­ki­te, ką ga­li­ma gal­vo­ti? O.Tur­čy­no­vas - pri­nci­pin­gas žmo­gus, ko­vo­to­jas už de­mo­kra­ti­nes ver­ty­bes. Nie­ko bend­ra tarp jų bū­ti ne­ga­li. Ti­kiuo­si, kad su O.Tur­čy­no­vu ki­tą sa­vai­tę pa­vyks su­si­tik­ti ir pa­si­kal­bė­ti Vil­niu­je. Man di­de­lė gar­bė, kad aš, prieš du de­šimt­me­čius bu­vęs par­la­men­to va­do­vas, esu pa­kvies­tas į da­bar­ti­nių ES vals­ty­bių par­la­men­tų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­mą. Esu dė­kin­gas už su­teik­tą ga­li­my­bę skai­ty­ti pra­ne­ši­mą.

El­ge­tos pen­si­ja

- Kaip šian­dien gy­ve­na bu­vęs par­la­men­to pir­mi­nin­kas, žmo­gus, Be­lo­ve­žo gi­rio­je pa­si­ra­šęs su­si­ta­ri­mą dėl So­vie­tų Są­jun­gos lik­vi­da­vi­mo?

- Šiuo me­tu pro­fe­so­riau­ju Var­šu­vos uni­ver­si­te­te, at­vyks­tu čia skai­ty­ti pa­skai­tų. Kai A.Lu­ka­šen­ka iš ma­nęs at­ėmė pen­si­ją, lė­šų pra­gy­ven­ti už­si­dir­bu pats. Jei­gu įdo­mu, ma­no pen­si­ja, ku­ri įša­lo 1997 me­tų ly­gy­je, nes ją pa­mir­šo pers­kai­čiuo­ti pa­gal inf­lia­ci­jos koe­fi­cien­tus, sie­kia 35 eu­ro cen­tus per mė­ne­sį. Ar­ba 3200 Bal­ta­ru­si­jos rub­lių. Vie­no­je sa­vo kny­go­je esu įdė­jęs pre­zi­den­to de­kre­to, ku­riuo man bu­vo nu­sta­ty­ta 1 do­le­rio 10 cen­tų pen­si­ja, fak­si­mi­lę. Tiek ru­siš­ko, tiek bal­ta­ru­siš­ko rub­lio pro­tė­vis – so­vie­ti­nis rub­lis. Ta­čiau mū­siš­kis, pa­ly­gin­ti su kai­my­nų, per A.Lu­ka­šen­kos val­dy­mo me­tus nu­ver­tė­jo 3000 kar­tų. Tai ro­do, ko­kia yra mū­sų eko­no­mi­ka.

- Kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį prie mū­sų di­džių­jų pre­ky­bos cen­trų pil­na au­to­mo­bi­lių su bal­ta­ru­siš­kais nu­me­riais. Tai liu­di­ja, kad eko­no­mi­niai ir pre­ky­bi­niai ry­šiai tarp kai­my­nų kles­ti?

- Tai ro­do, kad mais­to pro­duk­tai Lie­tu­vo­je 30-40 proc. pi­ges­ni nei Bal­ta­ru­si­jo­je. Be to, Lie­tu­vo­je ga­li­ma iš­ger­ti puo­de­lį nor­ma­lios juo­dos ka­vos. Man as­me­niš­kai la­bai pa­tin­ka lie­tu­viš­kas alus. Bal­ta­ru­sius trau­kia ge­ra jū­sų pre­kių ko­ky­bė, nes blo­gy­bių pas mus pa­kan­ka.

Daž­nai lan­kau­si Lie­tu­vo­je, čia tu­riu la­bai daug ge­rų drau­gų, rei­ka­lų. Lie­tu­vo­je ne­se­niai bal­ta­ru­sių kal­ba bu­vo iš­leis­ta ma­no kny­ga, ku­rios ne­ga­lė­jau iš­leis­ti na­muo­se. La­bai ger­biu jū­sų po­li­ti­kus - pra­de­dant Vy­tau­tu Lands­ber­giu bei ana­pi­lin iš­ėju­siu Al­gir­du Bra­zaus­ku. Ar ži­no­te, kuo jie ski­ria­si nuo bal­ta­ru­sių po­li­ti­kų? Pir­miau­sia tuo, kad jie abu – lie­tu­viai, o tik pa­skui kon­ser­va­to­riai ir so­cial­de­mo­kra­tai, de­ši­nės ir kai­rės at­sto­vai.

- Kur dar skai­to­te pa­skai­tas?

- Dau­giau­sia dir­bu Len­ki­jos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se - Vroc­la­ve, Kro­ku­vo­je, Poz­na­nė­je. Skai­čiau pa­skai­tas ir Har­var­de, Jei­le. Ne­se­niai ga­vau Vie­nos uni­ver­si­te­to kvie­ti­mą. Ne­no­riu gir­tis, bet esu ke­tu­rių už­sie­nio uni­ver­si­te­tų - Len­ki­jos ir Pie­tų Ko­rė­jos - gar­bės dak­ta­ras. Be­je, šiuo me­tu Var­šu­vo­je stu­di­juo­ja ma­no anū­kė.

- Ar ka­da nors ne­bu­vo ki­lu­si min­tis pa­lik­ti Mins­ką ir per­si­kel­ti gy­ven­ti, pa­vyz­džiui, kad ir į Vil­nių?

- Nie­ka­da. La­bai my­liu Vil­nių, Var­šu­vą, ta­čiau gy­ven­ti ga­liu tik Bal­ta­ru­si­jo­je, sa­vo tė­vy­nė­je. Ne­slėp­siu, tu­rė­jau iš­skir­ti­nių pa­siū­ly­mų, ku­riuos pri­ėmęs bū­čiau ga­lė­jęs gy­ven­ti iš­skir­ti­nė­se ša­ly­se ir be jo­kių rū­pes­čių. Ta­čiau man tai ne­tin­ka.

Ver­ti­na V.Landsbergį

- Jūs - gar­sus fi­zi­kas, moks­li­nin­kas, ta­čiau skai­to­te po­li­to­lo­gi­jos pa­skai­tas. Ko da­bar­ti­nis jau­ni­mas daž­niau­siai jū­sų klau­sia?

- Juo­ksi­tės. Ir se­ni, ir jau­ni nuo­lat klau­sia to pa­ties - ar B.Jel­ci­nas, pa­si­ra­šy­da­mas Be­lo­ve­žo su­si­ta­ri­mą, bu­vo gir­tas? Ru­si­jos pre­zi­den­tą esu ma­tęs vi­so­kios būk­lės, ta­čiau, pa­ti­ki­nu, Be­lo­ve­že jis bu­vo vi­siš­kai blai­vus. Be­je, sa­vo gy­ve­ni­miš­kų po­zi­ci­jų B.Jel­ci­nas nie­ka­da ne­kei­tė net bū­da­mas ne­blai­vus. Šiuo po­žiū­riu jis bu­vo di­dis.

- Ku­rie iš su­tik­tų po­li­ti­kų jums pa­li­ko di­džiau­sią įspū­dį?

- Pir­miau­sia įvar­dy­čiau B.Jel­ci­ną. La­bai ger­biu jū­sų V.Lands­ber­gį. Man bu­vo la­bai su­nku su juo tar­tis, įkal­bi­nė­ti, kad at­si­trauk­tų bent per ma­žą žings­ne­lį. Ta­čiau nie­kas ge­riau už jį gin­ti Lie­tu­vos po­zi­ci­jų ne­bū­tų su­ge­bė­jęs. La­bai mie­lai su­si­tik­da­vau su A.Bra­zaus­ku, su juo bū­da­vo ga­li­ma leng­vai iš­spręs­ti bet ko­kį klau­si­mą. Pa­ti­ko Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Mit­ter­rand'as, JAV - Geor­ge'as Bus­has vy­res­ny­sis, Vo­kie­ti­jos kanc­le­ris Hel­mu­tas Koh­lis ir (kad ir kaip bū­tų keis­ta) Ku­bos va­do­vas Fi­de­lis Cas­tro. Ži­no­ma, mū­sų po­li­ti­nės pa­žiū­ros la­bai sky­rė­si, ta­čiau įspū­dis, ku­rį jis sa­vo kal­bo­mis pa­lik­da­vo ma­sėms, ne­iš­di­lo iki šiol. Jis tu­rė­jo mil­ži­niš­ką mi­tin­guo­jan­čio ora­to­riaus ta­len­tą. Vi­sų net ne­iš­var­dy­siu. Ir Bal­ta­ru­si­jo­je at­si­ra­do nau­ja ta­len­tin­gų po­li­ti­kų kar­ta. Ap­mau­du, kad ji ne­at­sa­kin­gai nai­ki­na­ma.