JAV Kongresas nubalsavo už pagalbą Ukrainai

lzinios.lt 214-04-02

JAV Kong­re­sas an­tra­die­nį leng­vai pri­ėmė pa­gal­bos Ukrai­nai pa­ke­tą, ku­ris api­ma sank­ci­jas Ru­si­jai dėl Kry­mo anek­si­jos ir ku­ris yra pir­ma­sis įpa­rei­go­ja­mas Kong­re­so at­sa­kas į šią kri­zę.

At­sto­vų Rū­mai įsta­ty­mo pro­jek­tą pri­ėmė 378 bal­sais; 34 At­sto­vų rū­mų na­riai bal­sa­vo „prieš“. Se­na­tas ža­lią švie­są šiam pro­jek­tui už­de­gė pra­ėju­sią sa­vai­tę. Da­bar įsta­ty­mo pro­jek­tas, į ku­rį trauk­tos 1 mlrd. do­le­rių pa­sko­lų ga­ran­ti­jos Ukrai­nai, bus pa­teik­tas pre­zi­den­tui Ba­rac­kui Oba­mai pa­si­ra­šy­ti.

„JAV (At­sto­vų) Rū­mai ir Se­na­tas drau­ge pa­lai­ko Ukrai­nos žmo­nes šią bė­dos va­lan­dą“, – iš­kart po bal­sa­vi­mo sa­kė At­sto­vų Rū­mų pir­mi­nin­kas Joh­nas Boeh­ne­ris, ku­ris pa­ža­dė­jo ste­bė­ti B.Oba­mos veiks­mus. „Da­bar tę­si­me sa­vo pa­stan­gas už­ti­krin­ti, kad jis pa­nau­do­tų vi­sas tu­ri­mas prie­mo­nes - iš nau­jo įver­tin­tų pa­gal­bą Ukrai­nai ir NA­TO są­jun­gi­nin­kėms sau­gu­mo (sri­ty­je) bei iš­plės­tų di­džiu­lių Ame­ri­kos ener­ge­ti­kos iš­tek­lių tie­ki­mą“, – sa­kė jis.

B.Oba­ma svei­ki­no šio įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mą ir sa­kė, kad jis su­da­rys są­ly­gas Ukrai­nai ženg­ti „bū­ti­nus žings­nius (sie­kiant) at­kur­ti eko­no­mi­kos sta­bi­lu­mą ir grįž­ti prie au­gi­mo ir ge­ro­vės“, sa­kė Bal­tų­jų rū­mų at­sto­vas Jay Car­ney. Jis pri­dū­rė, kad ad­mi­nis­tra­ci­ja taip pat „re­mia tiks­li­nes sank­ci­jas, ku­rias val­džia nu­ma­tė įsta­ty­mo pro­jek­te, kad bū­tų nu­baus­ti fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rie yra at­sa­kin­gi už smur­to ak­tus prieš Ukrai­nos žmo­nes ar ke­lia grės­mę Ukrai­nos tai­kai, sta­bi­lu­mui, su­ve­re­nu­mui ar te­ri­to­ri­niam vien­ti­su­mui“.

Įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­tos 1 mlrd. do­le­rių pa­sko­lų ga­ran­ti­jos Ukrai­nai ir 150 mln. do­le­rių val­dy­mo ge­ri­ni­mui bei di­des­niam bend­ra­dar­bia­vi­mui sau­gu­mo sri­ty­je.

Pro­jek­tu bau­džia­mi as­me­nys, sie­ja­mi su Ru­si­jos įvyk­dy­ta Kry­mo anek­si­ja ir kru­vi­no­mis prie­mo­nė­mis, ku­rio­mis nu­ša­lin­ta­sis pro­ru­siš­kas Ukrai­nos re­ži­mas slo­pi­no pro­tes­tus Ki­je­ve, be to, B.Oba­mai su­tei­kia­mas lanks­tu­mas įve­dant sank­ci­jas.

Bu­vo ne­daug abe­jo­nių dėl to, ar Kong­re­sas yra įsi­pa­rei­go­jęs pa­dė­ti Ki­je­vui ir įves­ti sank­ci­jas Ru­si­jai. Ta­čiau bu­vo ki­lę kliū­čių, nes Bal­tie­ji rū­mai ir Se­na­to de­mo­kra­tų ly­de­riai pa­gei­da­vo įtrauk­ti iš­ly­gą, ku­ria bū­tų pa­keis­tas bū­das, kaip Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das (TVF) ski­ria ne­nu­ma­ty­tų at­ve­jų pi­ni­gus to­kioms kri­zės iš­tik­toms ša­lims kaip Ukrai­na. Ke­li res­pub­li­ko­nai, tarp jų – J.Boeh­ne­ris, prieš­ta­ra­vo to­kiam žings­niui, o de­mo­kra­tų ly­de­riai nu­si­lei­do ir iš­brau­kė for­mu­luo­tes apie TVF.

Po to, kai Ru­si­ja pa­di­di­no spau­di­mą sver­dė­jan­čiai Ukrai­nos eko­no­mi­kai pa­di­din­da­ma gam­ti­nių du­jų kai­nas, At­sto­vų Rū­mų Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Edas Roy­ce'as sa­kė, jog rei­kia pa­da­ry­ti dau­giau, kad „iš Ru­si­jos ar­se­na­lo bū­tų pa­ša­lin­tas šis gink­las“, įskai­tant ir JAV ener­gi­jos eks­por­to pa­di­di­ni­mą. „Smar­kiai pa­di­din­tas naf­tos ir gam­ti­nių du­jų tie­ki­mas pa­sau­lio rin­kai pa­kirs Ru­si­jos du­si­ni­mą ki­tų ša­lių (at­žvil­giu) ir su­ma­žins pa­ja­mas, ku­rios su­da­ro dau­giau kaip pu­sę Mask­vos biu­dže­to“, – At­sto­vų Rū­mams sa­kė E.Roy­ce'as. „Tai at­kreips (Vla­di­mi­ro) Pu­ti­no dė­me­sį – tai bus kai­na už ag­re­si­ją“, – pri­dū­rė jis.