JAV gali pasiųsti karo laivą į Juodąją jūrą

lzinios.lt 214-04-02

Jung­ti­nės Vals­ti­jos ga­li pa­siųs­ti ka­ro lai­vą į Juo­dą­ją jū­rą ir im­tis ki­tų žings­nių, kad pa­drą­sin­tų po Ru­si­jos in­ter­ven­ci­jos į Ukrai­ną su­ne­ri­mu­sias są­jun­gi­nin­kes Ry­tų Eu­ro­po­je, an­tra­die­nį sa­kė vie­nas gy­ny­bos par­ei­gū­nas.

„Tarp pa­siū­ly­mų, ku­rie svars­to­mi – ga­li­my­bė pa­siųs­ti dar vie­ną JAV ka­ro lai­vą į Juo­dą­ją jū­rą“, – sa­kė aukš­to ran­go gy­ny­bos par­ei­gū­nas žur­na­lis­tams, skri­du­siems lėk­tu­vu kar­tu su Pen­ta­go­no va­do­vu Chuc­ku Ha­ge­liu.

Vie­nas Ame­ri­kos es­kad­ri­nis jū­rų mi­ni­nin­kas bu­vo dis­lo­kuo­tas Juo­do­jo­je jū­ro­je pa­aš­trė­jus kri­zei Ukrai­no­je, ta­čiau pra­ėju­sį mė­ne­sį jis iš­plau­kė.

Va­dai taip pat svars­to ga­li­my­bę iš­plės­ti at­ei­nan­čią va­sa­rą pla­nuo­ja­mas su­reng­ti pra­ty­bas, ku­rio­se da­ly­vaus JAV ar­mi­jos 1-osios ka­va­le­ri­jos di­vi­zi­jos ka­riai, pri­dū­rė par­ei­gū­nas, pa­gei­da­vęs ne­vie­šin­ti sa­vo pa­var­dės.

Pa­sak jo, gru­pė ar­mi­jos ka­ri­nin­kų ga­li „grei­tai“ iš­vyk­ti į Eu­ro­pą ir pra­dė­ti pla­nuo­ti di­des­nio mas­to pra­ty­bas.

Ru­si­jos pa­jė­goms užė­mus Kry­mą, są­jun­gi­nin­kių vy­riau­sy­bės pa­pra­šė NA­TO pa­jė­gų vy­riau­sio­jo va­do ge­ne­ro­lo Phi­li­po Breed­lo­ve'o su­pla­nuo­ti ga­li­mus veiks­mus, ku­rie pa­de­mons­truo­tų Al­jan­so įsi­pa­rei­go­ji­mus sa­vo na­rėms Ry­tų Eu­ro­po­je – įskai­tant bend­ras pra­ty­bas, mo­ky­mus ir ki­to­kius žings­nius, nu­ro­dė par­ei­gū­nai.

„Pap­ra­šė­me jo per­žiū­rė­ti įvai­riau­sias prie­mo­nes“, – sa­kė Ch.Ha­ge­lis.

Ta­čiau Pen­ta­go­no va­do­vas ven­gė at­sa­ky­ti, ar Jung­ti­nės Vals­ti­jos svars­tys ga­li­my­bę nuo­lat dis­lo­kuo­ti sa­vo ka­rius Ry­tų Eu­ro­po­je.

„Mes to­liau žvel­gia­me į įvai­rias ga­li­my­bes ir prie­mo­nes“, – aiš­ki­no jis.

Ch.Ha­ge­lis kal­bė­jo skris­da­mas į Ha­va­jus, kur vyks Pie­try­čių Azi­jos vals­ty­bių aso­cia­ci­jos (ASEAN) gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­mas. Vė­liau jis iš­vyks į ke­lio­nę po Azi­jos ša­lis, ku­rios me­tu ap­lan­kys Ja­po­ni­ją, Ki­ni­ją ir Mon­go­li­ją.