B.Obama žada Ukrainai visokeriopą palaikymą

lzinios.lt 2014-03-13

Prieš­prie­ša tarp Ry­tų ir Va­ka­rų, at­gai­vin­ta kri­zės Ukrai­no­je, dar la­biau pa­di­dė­jo tre­čia­die­nį, kai JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma pa­ža­dė­jo tvir­tą pa­lai­ky­mą Ki­je­vui, pa­ti­rian­čiam Mask­vos ka­ri­nį spau­di­mą.

B.Oba­ma pa­svei­ki­no Ukrai­nos lai­ki­ną­jį prem­je­rą Ar­se­ni­jų Ja­ce­niu­ką, at­vy­ku­sį į Bal­tuo­sius rū­mus, o abu ly­de­riai griež­tai pers­pė­jo Ru­si­ją, kad Ukrai­na ne­iš­si­ža­dės sa­vo su­ve­re­nu­mo.

Ame­ri­kos ly­de­ris pa­kar­to­jo, kad Mask­vai teks su­mo­kė­ti ne­įvar­dy­tą „kai­ną“, jei­gu Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ne­at­si­trauks, taip pat pa­smer­kė pa­stan­gas su­reng­ti „neap­gal­vo­tą“ re­fe­ren­du­mą Kry­me.

„Į­ma­no­mas ki­tas ke­lias, ir ti­ki­mės, kad pre­zi­den­tas Pu­ti­nas no­ri pa­si­rink­ti tą ke­lią“, – B.Oba­ma sa­kė žur­na­lis­tams Bal­tuo­siuo­se rū­muo­se, sė­dė­da­mas ša­lia A.Ja­ce­niu­ko po jųd­vie­jų de­ry­bų Ova­li­nia­me ka­bi­ne­te.

„Bet jei­gu jis to ne­pa­da­rys, esu la­bai įsi­ti­ki­nęs, kad tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė tvir­tai pa­lai­kys Ukrai­nos vy­riau­sy­bę“, – pri­dū­rė jis.

A.Ja­ce­niu­kas pa­dė­ko­jo Va­šing­to­nui už pa­lai­ky­mą ir par­eiš­kė: „Mes ko­vo­si­me už sa­vo lais­vę. Ko­vo­si­me už sa­vo ne­prik­lau­so­my­bę. Ko­vo­si­me už sa­vo su­ve­re­nu­mą. Ir mes nie­ka­da ne­pa­si­duo­si­me.“

Po vir­ti­nės su­si­ti­ki­mų Va­šing­to­ne A.Ja­ce­niu­kas ket­vir­ta­die­nį iš­vyks į Niu­jor­ką de­ry­bų Jung­ti­nė­se Tau­to­se (JT).

Tuo tar­pu se­pa­ra­tis­tiš­kai nu­si­tei­kę Ukrai­nai pri­klau­san­čio Kry­mo pu­sia­sa­lio ly­de­riai, re­mia­mi V.Pu­ti­no, pla­nuo­ja at­ei­nan­tį sek­ma­die­nį su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl at­sis­ky­ri­mo nuo Ki­je­vo ir pri­si­jun­gi­mo prie Ru­si­jos.

Ru­si­jos ka­riai, ku­riems pa­de­da pro­ru­siš­ki vie­tos „sa­vi­gy­nos da­li­niai“ pe­rė­mė kon­tro­lę ta­me re­gio­ne chao­tiš­ko­mis pa­sku­ti­nio­sio­mis pra­ei­to mė­ne­sio die­no­mis, kai Krem­liui pri­jau­čian­tis Ukrai­nos pre­zi­den­tas Vik­to­ras Ja­nu­ko­vy­čius bu­vo nu­vers­tas po tris mė­ne­sius tru­ku­sių pro­tes­tų Ki­je­vo gat­vė­se.

B.Oba­ma iš­reiš­kė vil­tį, kad šią kri­zę įma­no­ma iš­spręs­ti dip­lo­ma­ti­ja, ta­čiau Ukrai­na ir Va­ka­rų ša­lys ne­pri­pa­žįs­ta re­fe­ren­du­mo, o Mask­va ne­pri­pa­žįs­ta Ki­je­vo vy­riau­sy­bės.

At­ro­dė, kad JAV ly­de­ris lai­ko­si po­zi­ci­jos, jog Kry­mo at­ei­tis nė­ra griež­tai apib­rėž­ta, ta­čiau bet koks to re­gio­no sta­tu­so pa­kei­ti­mas tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­mas pa­gal Ukrai­nos kons­ti­tu­ci­jos nu­ma­ty­tą pro­ce­są po ar­tė­jan­čių pir­ma­lai­kių rin­ki­mų.

„Eg­zis­tuo­ja kons­ti­tu­ci­nis pro­ce­sas ir įvai­rūs rin­ki­mai, ku­riuos jie ga­li su­reng­ti; iš tie­sų (tai) il­gai­niui ga­li at­ves­ti prie įvai­rių su­si­ta­ri­mų su Kry­mo re­gio­nu, ta­čiau tai ne­ga­li bū­ti at­lie­ka­ma, kai į ta­ve nu­kreip­tas šau­tu­vo vamz­dis“, – aiš­ki­no B.Oba­ma.

Jis taip pat pa­kar­to­jo griež­tą Va­šing­to­no ne­pri­ta­ri­mą Ru­si­jos pa­jė­gų veiks­mams.

„La­bai aiš­kiai par­eiš­kė­me, kad lai­ko­me Ru­si­jos įsib­ro­vi­mą į Kry­mą už jų ba­zių ri­bų tarp­tau­ti­nės tei­sės pa­žei­di­mu, – pa­brė­žė B.Oba­ma. – Ir mes bu­vo­me nu­sis­ta­tę la­bai tvir­tai, sa­ky­da­mi, kad sto­vė­si­me su Ukrai­na ir Ukrai­nos žmo­nė­mis, už­ti­krin­da­mi, kad bū­tų pa­lai­ko­mas te­ri­to­ri­nis vien­ti­su­mas ir su­ve­re­nu­mas.“

A.Ja­ce­niu­kas par­eiš­kė esan­tis „pa­si­ruo­šęs ir at­vi­ras“ de­ry­boms su Ru­si­ja, ta­čiau pers­pė­jo: „No­ri­me la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad Ukrai­na yra ir bus Va­ka­rų pa­sau­lio da­lis.“

Per sa­vo vi­zi­tą Va­šing­to­ne A.Ja­ce­niu­kas taip pat pla­nuo­ja tar­tis dėl 35 mlrd. do­le­rių pa­gal­bos pa­ke­to, ku­ris, kaip jis tei­gia, rei­ka­lin­gas Ukrai­nos eko­no­mi­kai ati­trauk­ti nuo ban­kro­to ri­bos.

Jis su­si­ti­ko su Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do (TVF) ge­ne­ra­li­ne di­rek­to­re Chris­ti­ne La­gar­de, ku­ri sa­kė, kad jų de­ry­bos bu­vo „vai­sin­gos“.

A.Ja­ce­niu­kas taip pat su­si­ti­ko su Pa­sau­lio ban­ko par­ei­gū­nais ir JAV įsta­ty­mų lei­dė­jais, mė­gin­da­mas įti­kin­ti, kad pa­stan­gos ap­gin­ti Ukrai­na pri­lygs­ta pa­stan­gos ap­gin­ti pa­sau­lio tvar­ką.

„Jei­gu Ru­si­ja žengs to­liau, tai vi­siš­kai pa­kirs pa­sau­li­nį sau­gu­mą“, – pa­žy­mė­jo jis.

Ukrai­na pa­skel­bė ne­pri­pa­žin­sian­ti re­fe­ren­du­mo Kry­me, o Ki­je­vo po­zi­ci­ją tvir­tai pa­lai­ko JAV ir Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES). Ta­čiau Ki­je­vo vy­riau­sy­bė pri­pa­žįs­ta, kad bū­tų be­jė­gė im­tis ka­ri­nių prie­mo­nių.

V.Pu­ti­no dip­lo­ma­ti­nė izo­lia­ci­ja pa­di­dė­jo, kai Di­džio­jo sep­ty­ne­to (G-7) ša­lys par­agi­no Ru­si­ją „ne­be­sis­teng­ti pa­keis­ti Kry­mo sta­tu­są ki­taip ne­gu nu­ma­to Ukrai­nos įsta­ty­mai ir pa­žei­džiant tarp­tau­ti­nę tei­sę“.

ES už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį vyk­sian­čia­me su­si­ti­ki­me svars­tys po­ten­cia­lias sank­ci­jas aukš­tiems Ru­si­jos par­ei­gū­nams.

Eu­ro­pos ly­de­riai su­si­tiks ko­vo 20–21 die­no­mis vyk­sian­čia­me vir­šū­nių su­si­ti­ki­me, ku­ria­me, kaip sa­kė Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel, bus pa­si­ra­šy­tas is­to­ri­nė ES ir Ukrai­nos aso­cia­ci­jos su­tar­tis.

Vie­šė­da­mas Va­šing­to­ne, A.Ja­ce­niu­kas pa­tvir­ti­no, kad Ukrai­na ti­ki­si grei­tai pa­si­ra­šy­ti tą su­tar­tį – gal­būt jau at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Bū­tent V.Ja­nu­ko­vy­čiaus at­si­sa­ky­mas pa­si­ra­šy­ti tą su­tar­tį pra­ei­tą lap­kri­tį, kai bu­vęs Ukrai­nos ly­de­ris pa­si­rin­ko glau­des­nius eko­no­mi­nius ir po­li­ti­nius ry­šius su Mask­va, įžie­bė aud­rin­gus pro­tes­tus, vė­liau par­ei­ka­la­vu­sius žmo­nių gy­vy­bių ir nu­trau­ku­sius jo val­dy­mą.