Lenkijos lietuviai jaučiasi diskriminuojami dėl mokesčių kultūrinei veiklai

lzinios.lt 2014-02-13

Sei­nuo­se gy­ve­nan­tys Len­ki­jos lie­tu­viai ket­vir­ta­die­nį ap­kal­ti­no vie­tos val­džią dis­kri­mi­nuo­jant juos dėl tai­ko­mų mo­kes­čių kul­tū­ros ir švie­ti­mo veik­lai.

Mies­te vei­kian­tis Vys­ku­po A.Ba­ra­naus­ko fon­das pra­ne­šė aps­kun­dęs Sei­nų bur­mis­tro spren­di­mą rei­ka­lau­ti 35 tūkst. zlo­tų (29 tūkst. li­tų) už ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir mo­kyk­li­nį au­to­bu­siu­ką, nors len­kiš­kos mo­kyk­los ir kul­tū­ros na­mai nuo to­kio mo­kes­čio at­lei­džia­mi.

"Tai yra mies­to me­ro pik­ty­biš­ku­mas ir ne­pa­lan­ku­mas lie­tu­vių tau­tai. Jis tu­ri tą krau­jy­je ir jo mąs­ty­mo ne­pa­kei­si­me", - BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė fon­do ir Len­ki­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės va­do­vas Jo­nas Vyd­ra.

Vys­ku­po A.Ba­ra­naus­ko fon­das rū­pi­na­si Lie­tu­vių na­mų Sei­nuo­se bei "Ži­bu­rio" mo­kyk­los iš­lai­ky­mu.

Pa­sak J.Vyd­ros, ku­rį lai­ką lie­tu­viai bū­da­vo at­lei­džia­mi nuo mo­kes­čio, ta­čiau pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus mies­to val­džia rei­ka­lau­ja su­si­mo­kė­ti, teig­da­ma, kad fon­do veik­la ne­tu­ri ypa­tin­gos reikš­mės vi­suo­me­nei.

J.Vyd­ra iro­ni­za­vo, kad to­kiu bū­du Len­ki­jos lie­tu­viai su­mo­kės Šal­či­nin­kų ra­jo­no val­džiai skir­tą bau­dą už teis­mo spren­di­mo nu­ka­bin­ti dvi­kal­bes gat­vių len­te­les ne­vyk­dy­mą.

Len­ki­jos lie­tu­viai Sei­nų ir Puns­ko kraš­tuo­se ne pir­mą kar­tą tei­gia, kad jau­čia­si per­se­kio­ja­mi. Per­nai ru­de­nį Berz­ny­ko ka­pi­nė­se, ku­rio­se pa­lai­do­ti ir Lie­tu­vos ka­riai, at­si­ra­do nau­ji an­ti­lie­tu­viš­ki pa­mink­lai.

2011 me­tais ir pra­ėju­sią va­sa­rą Puns­ko vals­čiu­je rau­do­nai ir bal­tai - Len­ki­jos vė­lia­vos spal­vo­mis - bu­vo už­tep­ti lie­tu­viš­ki už­ra­šai. Ne­se­niai pa­na­šus iš­puo­lis įvyk­dy­tas prieš vo­kiš­kus už­ra­šus.

Per­nai dėl fi­nan­sų sty­giaus vals­čiu­je už­da­ry­tos dvi lie­tu­viš­kos mo­kyk­los, vie­na iš­sau­go­ta Lie­tu­vos fi­nan­si­nės par­amos dė­ka.

Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Len­ki­jo­je duo­me­ni­mis, Len­ki­jo­je gy­ve­na apie 15 tūkst. lie­tu­vių kil­mės žmo­nių, dau­giau­sia - Sei­nų ir Puns­ko kraš­te.