Statomi barjerai žemės pirkėjams

lzinios.lt 2014-02-19

Gre­sian­tis re­fe­ren­du­mas dėl drau­di­mo par­duo­ti že­mę už­sie­nie­čiams pri­ver­tė val­džią ge­ro­kai pa­sku­bė­ti ieš­kant tik ne­se­niai pa­ža­dė­tų sau­gik­lių, apie ku­rių bū­ti­ny­bę mū­sų ša­liai įsto­jus į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) rim­čiau ne­kal­bė­ta. Siū­lo­mos prie­mo­nės jau ke­lia dis­ku­si­jų, ar jos iš tie­sų bū­tų efek­ty­vios.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nės ta­ry­bos įpa­rei­go­ta Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM) per po­rą sa­vai­čių su­dė­lio­jo sau­gik­lius, pa­dė­sian­čius, kaip vi­lia­ma­si, ap­sau­go­ti ša­lies dir­ba­mos že­mės rin­ką. Per tris mė­ne­sius, li­ku­sius iki ge­gu­žės, kai Lie­tu­va tu­rės li­be­ra­li­zuo­ti že­mės rin­ką, ke­ti­na­ma pri­im­ti pluoš­tą tei­sės ak­tų, ku­rie esą pa­ža­bos ne­pa­ti­ki­mų že­mės pir­kė­jų antp­lū­dį į kai­mą. Kū­ry­bi­nė­mis idė­jo­mis šio­je sri­ty­je su val­dan­čiai­siais kon­ku­ruo­ja opo­zi­ci­ja.

Nau­jo­kai bū­tų nu­skriaus­ti

ŽŪM par­eng­ta­me Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo lai­ki­no­jo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­te siū­lo­ma ge­ro­kai su­ma­žin­ti su­bjek­tų, ku­riems bū­tų su­teik­ta tei­sė nu­si­pirk­ti dir­ba­mos že­mės, bū­rį. Tiek fi­zi­niams, tiek ju­ri­di­niams as­me­nims ke­ti­na­ma tai­ky­ti spe­cia­lius rei­ka­la­vi­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Pa­gal pro­jek­tą že­mės ga­lė­tų įsi­gy­ti tik tie, ku­rie ne ma­žiau nei tre­jus me­tus iki san­do­rio su­da­ry­mo jau ver­tė­si že­mės ūkio veik­la. Be ki­ta ko, to­kie pir­kė­jai pri­va­lė­tų tu­rė­ti ir spe­cia­lų že­mės ūkio sri­ties iš­si­la­vi­ni­mą. Tre­jų me­tų ūki­nin­ka­vi­mo sta­žas ir pa­ja­mos iš šios veik­los bū­tų pri­va­lo­ma ir ju­ri­di­niams as­me­nims.

Įsi­gy­ti že­mės bū­tų lei­džia­ma tik to­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je nuo­lat gy­ve­na­ma (re­gis­truo­ta ju­ri­di­nio as­mens bu­vei­nė) ar­ba ku­ri su ja ri­bo­ja­si. Lei­di­mus pirk­ti dir­ba­mą že­mę da­ly­tų spe­cia­lios ko­mi­si­jos. Jas su­da­ry­tų me­ri­jų ir že­mės sa­vi­nin­kus bei šia veik­la už­sii­man­čius as­me­nis vie­ni­jan­čių sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Taip pat siū­lo­ma įtei­sin­ti drau­di­mą pir­kė­jui 10 me­tų per­leis­ti įsi­gy­tą že­mę ki­tam, par­ei­gą ga­min­ti že­mės ūkio pro­duk­ci­ją ir at­sa­ko­my­bę už to­kios par­ei­gos ne­vyk­dy­mą. Už tai ga­lė­tų grės­ti bau­da nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst. li­tų.

Pro­jek­to ren­gė­jai pri­pa­žįs­ta, kad kai ku­rie rei­ka­la­vi­mai ap­sun­kin­tų as­me­nų, ne­tu­rin­čių že­mės ūkio veik­los pa­tir­ties, ga­li­my­bes pa­tek­ti į že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės rin­ką. Prob­le­mų ga­li kil­ti ir dėl nuo­sta­tos, nu­ma­tan­čios leis­ti įsi­gy­ti že­mės tik to­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je gy­ve­na­ma, ir tik tiems as­me­nims, ku­rie ver­tė­si že­mės ūkio veik­la. Do­ku­men­tų au­to­rių tei­gi­mu, šios nuo­sta­tos ga­li bū­ti pri­pa­žin­tos kaip pa­žei­džian­čios ES tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, nes yra su­si­ju­sios su lais­vo ka­pi­ta­lo ju­dė­ji­mo ri­bo­ji­mu. To­kiu at­ve­ju Lie­tu­vai ga­lė­tų bū­ti pri­tai­ky­tos ir pi­ni­gi­nės sank­ci­jos.

Pagal projektą žemės galėtų įsigyti tik tie asmenys, kurie ne mažiau kaip trejus metus iki sandorio sudarymo jau vertėsi žemės ūkio veikla. /Oresto Gurevičiaus nuotrauka

Pri­va­lu susitarti

“Ar siū­lo­mi sau­gik­liai bus efek­ty­vūs, par­odys gy­ve­ni­mas. To­bu­lų va­rian­tų ne­bū­na”, - pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą pro­jek­tą, LŽ sa­kė Že­mės ūkio rū­mų (ŽŪR) pir­mi­nin­kas And­rie­jus Stan­či­kas. Jis pri­pa­ži­no, kad kai ku­rios nuo­sta­tos ke­lia ne­ma­žai dis­ku­si­jų, o dėl kai ku­rių da­ly­kų ne­ri­mau­ja­ma be rei­ka­lo. Pa­vyz­džiui, dėl rei­ka­la­vi­mo įsi­gy­ti že­mės to­je sa­vi­val­dy­bė­je, kur esi re­gis­truo­tas.

“Kaip ga­li­ma pri­žiū­rė­ti ir dirb­ti že­mę, esan­čią Ak­me­nė­je, Za­ra­suo­se ir Va­rė­no­je? Ko­kios tuo­met bus ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos są­nau­dos, jei šei­mi­nin­kas va­ži­nės pir­myn ir at­gal? To­dėl rei­ka­la­vi­mas lo­giš­kas, be rei­ka­lo sa­ve gąs­di­na­me”, - įsi­ti­ki­nęs A.Stan­či­kas. Jo ma­ny­mu, da­bar, kai lei­džia­ma nu­si­pirk­ti že­mės bet ku­rio­je ša­lies vie­to­je, tai da­ro­ma tik spe­ku­lia­ci­jos tiks­lais. Ir siū­lo­mas drau­di­mas par­duo­ti įsi­gy­tą že­mę 10 me­tų, anot pa­šne­ko­vo, yra nor­ma­lus da­ly­kas, nes, pa­vyz­džiui, plė­to­jant gy­vu­li­nin­kys­tę, re­zul­ta­tų ga­li­ma ti­kė­tis tik po de­šimt­me­čio.

Ta­čiau rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti tre­jų me­tų ūki­nin­ka­vi­mo sta­žą, ŽŪR va­do­vo tei­gi­mu, iš tie­sų ri­bo­tų kai ku­rių no­rin­čių­jų gy­ven­ti kai­me ga­li­my­bes: “Tai dis­ku­tuo­ti­nas klau­si­mas. Ma­ny­čiau, rei­kė­tų su­tar­ti, kaip pro­tin­gai trak­tuo­ti kai ku­rias siū­lo­mas nuo­sta­tas.”

Ne­pa­to­gus klausimas

Svars­ty­mai, ar ne­ver­tė­tų užd­raus­ti dir­ba­mą že­mę įsi­gy­ti ju­ri­di­niams as­me­nims, pa­sak A.Stan­či­ko, vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gi, nes tei­siš­kai to pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma. “A­pie tai rei­kė­jo gal­vo­ti 2003 me­tais, kai ju­ri­di­niams as­me­nims bu­vo leis­ta pirk­ti že­mę”, - pa­brė­žė jis. Da­bar, anot pa­šne­ko­vo, lik­tu­me ne­sup­ras­ti, kil­tų daug triukš­mo, di­dė­tų su­sip­rie­ši­ni­mas.

“Nu­ma­ty­ti sau­gik­liai ne­už­ker­ta ke­lio įsi­gy­ti že­mės ir už­sie­nio pi­lie­čiams, ta­čiau tam ti­krus bar­je­rus jiems tek­tų įveik­ti”, - kal­bė­jo ŽŪR pir­mi­nin­kas. Ta­čiau ūki­nin­kau­jan­čių už­sie­nio pi­lie­čių Lie­tu­vo­je nė­ra daug. Di­džiau­sius že­mės plo­tus val­do ju­ri­di­niai as­me­nys. Kiek kon­kre­čiai, nie­kas nė­ra su­skai­čia­vęs.

“Tai la­bai ne­pa­to­gus klau­si­mas. Šian­dien nė vie­na ins­ti­tu­ci­ja į jį ne­at­sa­ko. Bent jau sau­gu­mo po­žiū­riu kas nors už­sie­nie­čių val­do­mų že­mės plo­tų dy­dį vis dėl­to tu­rė­tų ži­no­ti”, - sa­kė A.Stan­či­kas. Jis pri­mi­nė, kad ŽŪR jau se­niai ra­gi­no po­li­ti­kus im­tis dė­lio­ti sau­gik­lius. Tai pa­da­ry­ti bu­vo ga­li­ma dar 2011 me­tais, bai­gian­tis pir­ma­jam su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja su­de­rė­tam pe­rei­na­ma­jam lai­ko­tar­piui.

A.Stančikas: "Apie tai reikėjo galvoti 2003 metais, kai juridiniams asmenims buvo leista pirkti žemę." /LŽ archyvo nuotrauka

Bus ga­li­ma tobulinti

Sa­vą že­mės rin­kos sau­gik­lių mo­de­lį yra pa­tei­ku­si gru­pė Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rių. Jų siū­ly­mu, dir­ba­mos že­mės no­rin­tys įsi­gy­ti fi­zi­niai as­me­nys tu­rė­tų bent tre­jus me­tus nuo­lat gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, mo­kė­ti vals­ty­bi­nę kal­bą, tu­rė­ti ūki­nin­ka­vi­mo kom­pe­ten­ci­jos. Ju­ri­di­niams as­me­nims rei­kė­tų ne ma­žiau kaip tre­jus pa­sta­ruo­sius me­tus nau­do­ti že­mę že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­my­bai, jie ga­lė­tų įsi­gy­ti že­mės tik to­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je re­gis­truo­ta bu­vei­nė, ir tik ga­vę šios sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­tos ko­mi­si­jos su­ti­ki­mą bei įsi­pa­rei­go­ję ne­par­duo­ti že­mės 10 me­tų.

Šio pro­jek­to ini­cia­to­rius, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys kon­ser­va­to­rius Al­gir­das Sau­dar­gas LŽ tei­gė esąs ti­kras, kad to­kie sau­gik­liai pa­dė­tų ap­sau­go­ti dir­ba­mos že­mės rin­ką nuo pe­rė­jū­nų. “Paž­vel­ki­me į ki­tas ES vals­ty­bes. Ar ten kas at­va­žiuo­ja, iš­grobs­to že­mę? Ne. Ar­gi mes pra­stes­ni ar kvai­les­ni? Juk ga­li­me su­sit­var­ky­ti”, - mo­ty­vus, pa­ska­ti­nu­sius im­tis pro­jek­to, dės­tė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Pa­sak jo, svar­biau­sias už­da­vi­nys – “vi­so­ke­rio­pai už­kar­dy­ti rin­ką nuo spe­ku­lia­ci­jos”. “Jei dar ko nors stigs, pro­jek­tą vi­sa­da ga­li­ma to­bu­lin­ti. Mes pa­tys ne­se­niai iš­siaiš­ki­no­me kai ku­rias tei­si­nes su­bti­ly­bes. Ko ge­ro, ne­tru­kus bus įre­gis­truo­ta nau­ja, šiek tiek pa­tai­sy­ta ver­si­ja”, - kal­bė­jo A.Sau­dar­gas.

Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, jei at­ei­ty­je pa­aiš­kės, kad kai ku­rios įsta­ty­mo nuo­sta­tos truk­do nor­ma­liai že­mės rin­ko­je vyks­tan­čiai pre­ky­bai, jas bus ga­li­ma pa­leng­vin­ti. Ta­čiau A.Sau­dar­gas įta­ria, jog pra­di­niu eta­pu, kai nu­stos ga­lio­ti drau­di­mai, ga­li at­si­ras­ti as­me­nų, ku­rie sieks pa­si­nau­do­ti si­tua­ci­ja ir steng­sis pa­kel­ti že­mės kai­nas.