Prezidentė: SGD terminalas dirbs visam Baltijos regionui

lzinios.lt 2014-02-19

Lie­tu­vos su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­las dirbs ne tik Lie­tu­vai, bet ir vi­sam Bal­ti­jos re­gio­nui, taip už­ti­krin­da­mas ener­ge­ti­nį sau­gu­mą, sa­ko ter­mi­na­lui skir­to lai­vo „In­de­pen­den­ce“ (liet. „Nep­rik­lau­so­my­bė“) krikš­ta­mo­tė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Ji tre­čia­die­nį Ul­sa­no mies­te esan­čio­je di­džiau­sio­je pa­sau­lio lai­vų sta­tyk­lo­je „Hyun­dai Hea­vy In­dus­tries“ pa­krikš­ti­jo lai­vą, ku­ris ko­vo pa­bai­go­je pa­liks sta­tyk­lą ir ru­de­nį at­plauks į Klai­pė­dą.

„Be­veik prieš 23 me­tus at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę, mū­sų eko­no­mi­nė ne­prik­lau­so­my­bė vis dar nė­ra vi­siš­kai įgy­ven­din­ta ir ener­ge­ti­ka yra svar­biau­sias ele­men­tas, ku­rio trūks­ta“, – per ce­re­mo­ni­ją kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė, ku­ri lai­vą pa­krikš­ti­jo, tra­di­ciš­kai į jo kor­pu­są su­dau­žiu­si spe­cia­liai iš Lie­tu­vos at­si­vež­tą šam­pa­no bu­te­lį.

„Mes tu­rė­si­me mo­der­niau­sią lai­vą, ku­ris ga­lės dirb­ti ne tik Lie­tu­vai, bet vi­sam Bal­ti­jos re­gio­nui. Mes tam­pa­me rim­ta ener­ge­ti­kos vals­ty­be“, – po ce­re­mo­ni­jos Lie­tu­vos žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė.

Ji tei­gė, jog ter­mi­na­las leis Lie­tu­vai de­rė­tis dėl pi­ges­nių du­jų su „Gazp­rom“ ir ki­tais tie­kė­jais.

„Vien to­dėl, kad ter­mi­na­las yra, mes tu­ri­me ga­li­my­bę de­rė­tis dėl pi­ges­nių du­jų su vi­sais, ku­rie tie­kia ne tik per ter­mi­na­lus, bet ir per vamz­dy­nus. Net jei pir­mai­siais me­tais to efek­to ga­li bū­ti ma­žiau, tai vi­siš­kai aiš­ku, kad po dve­jų-tre­jų me­tų, kai Eu­ro­po­je at­si­ras su­skys­tin­tos du­jos iš ska­lū­ni­nių du­jų, tai ter­mi­na­lai taps be ga­lo rei­ka­lin­gi vi­soms ša­lims“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

1,9 tūkst. lai­vų pa­sta­čiu­sios „Hyun­day Hea­vy In­dus­tries“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Jai-Seong Lee tei­gė ma­nan­tis, jog SGD ter­mi­na­las su­stip­rins Lie­tu­vos ener­ge­ti­nę inf­ras­truk­tū­rą.

„Mes nuo­šir­džiai ti­ki­mės, kad ener­ge­ti­kos inf­ras­truk­tū­ra Lie­tu­vo­je su­stip­rės, kar­tu su šiuo su­dė­tin­gu ir efek­ty­viu ter­mi­na­lu di­ver­si­fi­kuo­jant ener­gi­jos tie­ki­mą. Ti­kiuo­si, kad mū­sų įmo­nė at­ei­ty­je ras dau­giau ga­li­my­bių Lie­tu­vo­je bend­ra­dar­biau­ti ener­ge­ti­kos sri­ty­je“, – tei­gė vie­nas sta­tyk­los va­do­vų.

„Aš ne­abe­jo­ju, kad šis ter­mi­na­las veiks efek­ty­viai“, – pri­dū­rė jis.

SGD ter­mi­na­lo pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­čios bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta“ va­do­vas Ro­kas Ma­siu­lis tei­gė, jog svar­biau­si pro­jek­to dar­bai lie­ka Lie­tu­vo­je.

„Tai la­bai džiaugs­min­ga, il­gai lauk­ta die­na, lai­vas pa­krikš­ty­tas, lai­vas yra baig­tas. Su šia da­li­mi pro­jek­to yra baig­ta, dar yra li­kę ke­li smul­kūs tes­tai, bet iš pri­nci­po vis­kas yra pa­da­ry­ta. Ry­toj vėl dirb­si­me, mes ne­ga­li­me il­sė­tis, per ki­tus 10 mė­ne­sių tu­ri­me pa­baig­ti pro­jek­tą. Lau­kia di­džiau­si dar­bai Lie­tu­vo­je – kran­ti­nės ir vamz­dy­no sta­ty­bos“, – žur­na­lis­tams sa­kė R.Ma­siu­lis.

Anot jo, dar­bai vyks­ta pa­gal gra­fi­ką – pro­jek­te at­lik­ta dau­giau kaip pu­sę vi­sų dar­bų, o vien Lie­tu­vo­je pa­da­ry­ta apie ket­vir­ta­da­lis vamz­dy­no tie­si­mo ir kran­ti­nės sta­ty­bos dar­bų. Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, jog lai­vas yra pir­mo­ji plau­kio­jan­ti du­jų sau­gyk­la su du­ji­ni­mo įren­gi­niu pa­sau­ly­je, pa­sta­ty­ta nuo pra­džių – esą iki šiol sau­gyk­los bu­vo sta­to­mos iš se­nų tank­lai­vių.

„Hoegh LNG“ pre­zi­den­tas Svei­nun­gas Stoh­le­‘as sa­kė, jog pa­ke­liui į Klai­pė­dą lai­vas ga­li per­vež­ti du­jų kro­vi­nį, ta­čiau, anot jo, kom­pa­ni­ja dar ne­tu­ri kon­trak­to.

Šiuo me­tu at­lie­ka­mi pa­sku­ti­niai lai­vo ban­dy­mai. Jo il­gis sie­kia 294 me­trus, plo­tis – 49 me­trus, grei­tis – 18 maz­gų.

„Klai­pė­dos naf­ta“ lai­vo iš­per­ka­mo­sios nuo­mos 10 me­tų truk­mės su­tar­tį su „Hoegh LNG“ pa­si­ra­šė 2012 me­tų ko­vą. Ter­mi­na­las tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti šių me­tų gruo­džio 3-ąją.

Šiuo me­tu Lie­tu­va vi­sas du­jas gau­na iš Ru­si­jos du­jų kon­cer­no „Gazp­rom“.