Kijeve žuvo du protestuotojai, milicija nugriovė barikadas

lzinios.lt 2014-01-22

Pro­tes­tuo­to­jų sa­vi­gy­nos šta­bas pra­ne­šė, kad vie­nas jau­nuo­lis bu­vo mir­ti­nai su­muš­tas mi­li­ci­jos. Taip pat pra­ne­ša­ma, kad dar vie­nas ak­ty­vis­tas bu­vo nu­šau­tas.

Vie­nas jau­nuo­lis nu­kri­to nuo 13 m aukš­čio Di­na­mo sta­dio­no ko­lo­na­dos, su­si­rė­mi­mo su mi­li­ci­ja me­tu. Ant že­mės gu­lin­tį jau­nuo­lį ėmė muš­ti "Ber­ku­to" ka­riai. Vė­liau pa­tvir­tin­ta, kad jis mi­rė nuo su­nkių trau­mų.

Bri­tų vi­suo­me­ni­nis trans­liuo­to­jas BBC pa­tei­kė ki­tą tra­ge­di­jos ver­si­ją, esą ak­ty­vis­tas mi­rė dėl 4 šau­ti­nių žaiz­dų.

Tuo me­tu nau­jie­nų agen­tū­ra In­ter­fax-Ukrai­na pra­ne­šė apie dar vie­ną pra­ėju­sios nak­ties su­si­rė­mi­mų au­ką. Pa­sak agen­tū­ros pra­ne­ši­mo, vy­riš­kis bu­vo nu­šau­tas. Jo mir­tį kons­ta­ta­vęs gy­dy­to­jas tei­gė ma­nan­tis, kad jau­nuo­lį pa­kir­to snai­pe­rio kul­ka.

Ukrai­nos VRM pa­tvir­ti­no in­for­ma­ci­ją, kad Gru­ševs­kio gat­vė­je iš tie­sų "yra la­vo­nas", ta­čiau pri­dū­rė, kad "su­žei­di­mų ir su­ža­lo­ji­mų po­bū­dis ne­nus­ta­ty­tas".

Pa­grin­di­nė pro­tes­tuo­to­jų ma­sė nak­tį, po su­si­rė­mi­mo su mi­li­ci­ja, at­si­trau­kė nuo ba­ri­ka­dų, ku­rias gin­ti pa­si­li­ko ke­lias­de­šimt ak­ty­vis­tų. Mi­nia skan­da­vo "žu­di­kai!" ir "šlo­vė Ukrai­nai!"

Pra­ne­ša­ma, kad šiuo me­tu mi­li­ci­ja nu­grio­vė ba­ri­ka­das ir vi­siš­kai iš­stū­mė pro­tes­tuo­to­jus iš Gru­ševs­kio gat­vės. Pro­tes­tuo­to­jai at­si­trau­kė į Eu­ro­pos aikš­tę ir gi­na­si nuo mi­li­ci­jos svai­dy­da­mi ak­me­nis. "Ber­kut" ka­riai vis dar at­sa­ko pro­tes­tuo­to­jams gar­si­nė­mis gra­na­to­mis ir aša­ri­nė­mis du­jo­mis, ta­čiau pa­leng­va trau­kia­si į va­ka­rykš­tes po­zi­ci­jas.

Vi­so­se ki­to­se vie­to­se pro­tes­tuo­to­jai stip­ri­na ba­ri­ka­das. Mi­li­ci­jos štur­mą at­rem­ti ruo­šia­si ke­li šim­tai laz­do­mis gink­luo­tų pro­tes­tuo­to­jų.